Projekt ChemMultimodal

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwijania zrównoważonego transportu.

Międzynarodowy projekt ChemMultimodal (Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics) został zrealizowany w Katedrze Logistyki przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w okresie od czerwca 2016 r. do maja 2019 r. przez zespół w składzie: dr Marzenna Cichosz, dr Katarzyna Nowicka (kierownik projektu), dr Barbara Ocicka, dr Aneta Pluta-Zaremba i mgr Dorota Stryjecka. Projekt został wyłoniony jako jeden z 35 spośród 620 projektów startujących w konkursie programu Interreg Central Europe w 2015 r. Był on współfinansowany z tego programu oraz ze środków MNiSW. Konsorcjum projektu stanowiło 14 partnerów pochodzących z Niemiec, Austrii, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji i Polski. Polskę reprezentowały Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Wartość projektu wynosiła ok. 2,4 mln euro.

Głównymi założeniami projektu było osiągnięcie 10-procentowego wzrostu udziału transportu multimodalnego w transporcie towarów w branży chemicznej i 5-procentowa redukcja emisji CO2. Cele projektu osiągano w ramach upowszechniania transportu multimodalnego produktów chemicznych poprzez koordynację działań między producentami chemicznymi, przewoźnikami, multimodalnymi operatorami logistycznymi i władzami publicznymi w regionie Europy Środkowej. Projekt był realizowany w następujących etapach:

Etap I – diagnoza przepływów towarowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w branży chemicznej w Polsce i w wymiarze międzynarodowym. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzono badania ankietowe wśród przedsiębiorstw należących do branży chemicznej i logistycznej.

Etap II – opracowanie narzędzia do modelowania przepływu towarów i informacji z wykorzystaniem transportu multimodalnego. W czasie realizacji tego etapu zbudowano narzędzie składające się z czterech elementów: platformy do budowania scenariuszy tras z wykorzystaniem transportu multimodalnego, niekomercyjnych usług konsultingowych, wytycznych planowania transportu i kalkulatora emisji CO2.

Etap III – testowanie rozwiązania modelowego wśród wybranych przedsiębiorstw należących od branży chemicznej. Podczas tego etapu przeprowadzono testy pilotażowe, na podstawie których wykonano analizy wpływu zmian środków transportu na emisję CO2. W Polsce przeprowadzono sześć testów pilotażowych. Wyniki pokazały, iż nawet na krótkiej trasie 350 km dzięki zamianie transportu drogowego na multimodalny przedsiębiorstwa chemiczne były w stanie zredukować emisję CO2 o ponad 53%. W ujęciu całego projektu, podczas realizacji testów pilotażowych, wykorzystanie transportu multimodalnego wzrosło o 11,9% i ograniczono emisję CO2 o 10,5%. Tym samym zrealizowano założone cele projektu.

Etap IV – opracowanie rekomendacji zmian regulacji dotyczących transportu towarów na szczeblu krajowym i unijnym z uwzględnieniem wymagań dla branży chemicznej. W ramach realizacji tego etapu dokonano krytycznego przeglądu regulacji kształtujących zasady transportu oraz ich konfrontacji z rezultatami projektu. Na tej podstawie zbudowano rekomendacje do zmian w dokumentach o charakterze strategicznym dla kierunków rozwoju transportu. W Polsce, w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury w listopadzie 2018 r., zgłoszono łącznie 39 uwag i propozycji zmian, z czego 29 zostało całkowicie lub częściowo uwzględnionych w nowej wersji strategii opublikowanej w marcu 2019 r.

Projekt ChemMultimodal stał się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia z zakresu planowania i organizacji transportu w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii. Rezultaty projektu upowszechniano w trakcie spotkań z członkami Parlamentu Europejskiego, podczas wspomnianych konsultacji społecznych Ministerstwa Infrastruktury oraz wśród decydentów w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Stały się one również podstawą do opracowania pt. Strategie rozwoju niskoemisyjnego transportu w Europie Środkowej w świetle wymogów Unii Europejskiej w monografii SGH przygotowanej na XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy i dyskusji interesariuszy projektu w trakcie konferencji naukowej pt. „Strategiczne kierunki rozwoju transportu multimodalnego”, zorganizowanej przez Katedrę Logistki 24 styczna 2019 r. w SGH. Ponadto zespół projektowy opracował 18 artykułów naukowych (z czego 5 ukazało się w czasopiśmie z listy A) oraz 6 publikacji w czasopismach branżowych, wziął udział w 13 międzynarodowych i 7 krajowych konferencjach. Stworzyły one możliwość upowszechniania wyników wśród autorytetów w obszarze zrównoważonego rozwoju, np. z prof. A.C. McKinnonem – ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego i Komisji Europejskiej podczas 7th European Transport Research Conference, TRA2018 w Austrii. Wymienione działania, a także relacje zawarte w trakcie realizacji projektu z partnerami, m.in. Uniwersytetem Otto-von-Guericky w Magdeburgu (Niemcy) i Uniwersytetem Nauk Stosowanych z Górnej Austrii, przyczyniły się do rozwijania działań umiędzynaradawiających Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i SGH.

dr Katarzyna Nowicka, Katedra Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji projektu nr CE36 ChemMultimodal współfinansowanego przez program Interreg Central Europe.

Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2016–2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Aktualne informacje i linki do najważniejszych artykułów oraz wydarzeń związanych z projektem ChemMultimodal są dostępne na stronie: