Pięć tysięcy absolwentów

Uroczyste zakończenie 73. edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami.

Uroczyste zakończenie 73. edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) odbyło się 24 czerwca 2018 r. Taka ceremonia to zawsze święto dla absolwentów, wykładowców i organizatorów studiów. Tym razem było jeszcze bardziej wyjątkowo, liczba absolwentów tych studiów przekroczyła bowiem pięć tysięcy.

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) utworzone zostały w SGH w 2002 r. i od tego czasu cieszą się niesłabnąca popularnością. Rocznie rekrutowanych jest ok. 350 słuchaczy (pięć edycji). Studia te są pierwszym i największym akademickim przedsięwzięciem kształcenia menedżerów projektów w Polsce.

Popularność kierunku to wynik wysokiego i stale rosnącego znaczenia projektów w gospodarce, w zarządzaniu organizacjami oraz w życiu zawodowym jednostek. Aby dostrzec i docenić tę tendencję, wystarczy obserwacja rzeczywistości. Projekty spotykamy bowiem wszędzie: w biznesie, nauce, kulturze, sporcie, administracji, obronności i we wszystkich innych dziedzinach aktywności ludzkiej. Przez projekty rozwiązywane są najważniejsze, najbardziej złożone, najtrudniejsze problemy cywilizacyjne kraju: gospodarcze, techniczne, organizacyjne i społeczne. Otwieranie nowych działalności biznesowych, wdrażanie zmian organizacyjnych, wprowadzanie nowych produktów, wdrażanie strategii – wszystkie te przedsięwzięcia realizowane są w formie projektów. Sposób pracy wielu organizacji przekształca się z procesowego (nastawionego na względnie proste i powtarzalne procesy) w projektowy (nastawiony na złożone, unikalne przedsięwzięcia, nazywane projektami).

Badania tej tendencji, określonej mianem projektyzacji (ang. projectification), wykazały, że udział działalności projektowej w gospodarce rósł systematycznie przez ostatnie 100 lat; obecnie ok. 25% światowego produktu krajowego brutto (PKB) – ok. 50 bln USD – jest wynikiem projektów. Szacuje się, że za 10 lat będzie to 35% PKB, a wartość sektora zarządzania projektami wzrośnie w tym czasie o 6,61 bln USD. Na poziomie gospodarek krajowych udział ten jest już dzisiaj wyższy w krajach rozwiniętych, np. w Niemczech wynosi 34,7%, w Norwegii 32,6%, a w Islandii 27,7% , oraz w niektórych gospodarkach dynamicznie rozwijających się, np. w Indiach jest to 34%, a w Chinach aż 45%. Według szacunków Project Management Institute 51 mln ludzi na całym świecie jest zaangażowanych w zarządzanie projektami.

Ocenia się, że do 2020 r. na świecie powstanie ok. 15,7 mln stanowisk kierowników projektów w najważniejszych sektorach gospodarki. Otworzą się zatem atrakcyjne perspektywy awansu zawodowego i osobistego związane z kierowaniem projektami. Aby skorzystać z tej szansy, trzeba dysponować profesjonalną wiedzą i umiejętnościami. Taką wiedzę i takie umiejętności oferują słuchaczom studia w SGH. Cieszą się one od lat doskonałymi ocenami absolwentów, ich pracodawców i organizacji fachowych. Studia przygotowują absolwentów różnych kierunków – technicznych, ekonomicznych, społecznych, medycznych itd. – do pełnienia funkcji menedżerów projektów w dziedzinach ich specjalizacji zawodowej, w różnego rodzaju organizacjach działających we wszystkich sektorach, branżach i dziedzinach aktywności ludzkiej: przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Studia prowadzone są w Kolegium Zarządzania i Finansów przez zespół Katedry Zarządzania Projektami kierowany przez prof. dr. hab. Michała Trockiego. Funkcje kierowników i sekretarzy poszczególnych edycji studiów pełnią: dr hab. prof. SGH Paweł Wyrozębski, dr Emil Bukłaha, dr Mateusz Juchniewicz. Wykładowcami studiów są zarówno pracownicy SGH (dr hab. prof. SGH Piotr Płoszajski, dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski, prof. dr hab. Michał Trocki, dr hab. prof. SGH Paweł Wyrozębski, dr Emil Bukłaha, dr Mateusz Juchniewicz, dr Ewa Sońta-Drączkowska, dr Sylwester Gregorczyk, mgr Witalij Metelski, mgr Bartosz Majewski), jak i specjaliści z praktyki gospodarczej (np. Krzysztof Ogonowski, Olga Nadskakuła, mec. Monika Susałko, Urszula Krajewska i in.).