MGR KATARZYNA TRAWIŃSKA-KONADOR
Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH