Jaki rodzaj współpracy uczelni z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji przyniesie obopólne korzyści?

grafika przedstawiająca dwie filiżanki kawy z góry, w lewym górnym rogu zielona roślina; po środku napis: SGH Rozmowy przy drugiej kawie

Za nami pierwsze w nowym roku akademickim 2023/24 webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.  W bieżącym roku będziemy kontynuować rozmowy z Państwem o szeroko rozumianym kształceniu akademickim. Nasze webinaria będą – wzorem poprzednich dwóch lat – miejscem wymiany myśli i inspiracji, dotyczących realizacji misji dydaktycznej zarówno z perspektywy nam najbliżej, tj. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak i w odniesieniu do działalności innych polskich uczelni.

Na pierwszym, październikowym webinarium zatytułowanym „Dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy – Sektorowe Rady ds. Kompetencji a jakość kształcenia na uczelniach”, które odbyło się 26 października 2023 r., było nam niezmiernie miło gościć zarówno członków społeczności akademickiej SGH, jak również kolegów i przyjaciółmi z innych uczelni oraz przedstawicieli sektorowych rad. Kolejne spotkania zaplanowano na 30 listopada i 14 grudnia (tradycyjnie od 9:00 do 10:00, szczegółowe informacje będą dostępne w kalendarzu wydarzeń SGH).

W roku akademickim 2023/24 chcielibyśmy skoncentrować się w szczególności na współpracy uczelni z jej interesariuszami zewnętrznymi i zastanawiać się, jak maksymalizować synergie wynikające z tej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia dydaktyki.

Zgodnie z naszą logiką – Zespołu ds. Uczelnianego Zarządzania Jakością – jakość kształcenia opiera się przede wszystkim na jakości relacji pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem. Stąd też chcielibyśmy także podpowiadać nauczycielom akademickim wartościowe dla nich źródła i konteksty i tym samym wspierać kadrę dydaktyczną w poszerzaniu jej wiedzy o kompetencjach potrzebnych w pracy zawodowej, a także w zdobywaniu  nowych doświadczeń służących doskonaleniu dydaktyki.

W tym duchu odbyło się pierwsze webinarium, które zostało poświęcone Sektorowym Radom ds. Kompetencji. Jakiego rodzaju instytucjami są Rady? Co robią? Jak można z nimi współpracować? Na te pytania odpowiadali Katarzyna Trawińska-Konador oraz Wojciech Stęchły – nie tylko pracownicy badawczy SGH, ale jednocześnie członkowie wybranych Rad bezpośrednio zaangażowani w ich działalność.

Obecnie w Polsce działa 17 rad sektorowych wyłonionych w ramach konkursów przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Informacje o wszystkich radach dostępne są na stronie internetowej PARP.

Do głównych zadań rad należy:
1)    pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki,
2)    upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki,
3)    inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami,
4)    formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.
(Za: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84740:konsultacje-spo…, dostęp: 13.11.2023)

W szczególności istotne dla procesu kształcenia akademickiego – na wszystkich poziomach, w tym też na studiach podyplomowych – są badania realizowane przez rady. Ważnym źródłem wiedzy jest badanie „Bilans kapitału ludzkiego”. Badanie to ma charakter parasolowy (jest realizowane na poziomie ogólnopolskim oraz branżowym). Każda z rad realizuje własne badania, przeznaczone reprezentowanemu przez siebie sektorowi. Tym samym, rady badają trendy i wymagania kompetencyjne w poszczególnych branżach.  Ten rodzaj działalności rad to pierwszy oczywisty styk z uczelnią, które w swoich programach studiów mają dostarczać ważne i przydatne efekty uczenia się, a więc wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Dlatego też jednym z kluczowych wniosków webinarium była konstatacja, że projektując kierunki studiów, warto sięgać do wyników badań realizowanych przez sektorowe rady ds. kompetencji. Silną stroną tych badań jest ich osadzenie w realiach sektora i cykliczność, a więc ich rezultaty są aktualizowane.

Po drugie, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest wiele osób zaangażowanych w działalność poszczególnych rad. Przykładowo prof. Hanna Zawistowska jest zaangażowana w działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka jako jej przewodnicząca. Warto dodać, że SGH jest jednym z trzech podmiotów wchodzącym w skład Konsorcjum, które utworzyło Sektorową Radę ds. Kompetencji Turystyka. Katarzyna Trawińska-Konador aktywnie uczestniczy w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego a Wojciech Stęchły jest członkiem sektorowych rad Motoryzacja oraz Komunikacja Marketingowa. W SGH mamy również osoby z pionu administracyjnego mające duże doświadczenie we współpracy z radami m.in. Agatę Ksokowską-Podstawek z Działu Obsługi Projektów, Elżbietę Włodykę z Kolegium Gospodarki Światowej oraz Mateusza Panowicza z Działu Nauki. A zatem, jako społeczność SGH, mamy szereg interpersonalnych połączeń z wieloma radami. Warto dodać, że prof. Łukasz Sienkiewicz, który od wielu lat jest zaangażowany w przygotowanie branżowych edycji „Bilansu kapitału ludzkiego”, przez długie lata był pracownikiem SGH.

Po części prezentacyjnej webinarium tradycyjnie odbyła się dyskusja, która obejmowała dwa główne tematy. Pierwszy dotyczył wykorzystania aktywności rad w działalności uczelni, w szczególności, co zostało już wcześniej wskazane, w działalności w zakresie dydaktyki i rozwoju programów kształcenia. Oprócz narzucających się wniosków – iż kierunki dedykowane poszczególnym branżom mogą doskonalić programy (rozwijać przedmioty, treści i efekty uczenia się), posiłkując się badaniami rad, pojawiły się też ogólniejsze wnioski.

Grzegorz Robak , dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (PW) oraz kierownik Projektu Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE na PW zwrócił uwagę, że dorobek rad może być również wykorzystywany w tworzeniu wspólnych programów kształcenia w Uniwersytetach Europejskich.

Obecny okres działalności rad zakończył się w czerwcu 2023 roku, a konkurs na kolejny nie został jeszcze rozpisany (ma być ogłoszony 3 czerwca 2024 roku). Prof. Zawistowska zastrzegła, że jednym z warunków konkursu, który się zakończył, było zapewnienie funkcjonowania rad przez określony czas po zakończeniu finansowania przez PARP, a więc do połowy 2024 roku, w celu zapewnienia trwałości rezultatów. W kolejnej perspektywie planowane jest odnowienie działalności rad. Co istotne – jak wskazał Mateusz Panowicz – nowy konkurs powoła nie 17, a co najmniej 27 rad. Stąd też uczelnie i eksperci akademiccy będą mieli szersze pole do działania.

Drugi obszar dyskusji obejmował lepsze umocowanie rad sektorowych w systemie prawno-gospodarczym. Dyrektor ORSE SGH Jacek Lewicki wskazał na ryzyko, że „konkursowe” przypisanie rad do PARP nie gwarantuje ich trwałości m.in. ze względu na ograniczone kompetencje i konkursowe finansowanie. Uczestnicy zwrócili uwagę na ogólny problem braku podmiotowości sektorowych rad, co z jednej strony utrudnia pozyskiwanie środków, a z drugiej nie pozwala radom odnaleźć należnego im miejsca w porządku instytucjonalnym.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne webinaria. Dorobek dotychczasowych webinariów dostępny jest w Gazecie SGH pod poniższym linkiem.