Z gabinetu rektora. Grant Rektorski, dialog ze społecznością i ważne stanowisko KRASP

– Minione tygodnie były bardzo aktywne – mówi rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, który w cyklu „Z gabinetów władz SGH” przybliża społeczności SGH kulisy swojej pracy. 

Spotkania ze społecznością SGH

Kiedy kilka miesięcy temu obejmowałem stanowisko Rektora SGH, mówiłem jak ważne są dla mnie spotkania i rozmowy ze społecznością naszej Uczelni. Zdecydowałem zatem, że raz w semestrze będę spotykał się poszczególnymi grupami, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania. Okoliczności nie pozwalają na bezpośrednie spotkania, które cenię najbardziej, dlatego wszystkie przenieśliśmy na platformę MS Teams. 

Dotychczas odbyło się 11 spotkań, m.in. ze studentami SGH (uczestniczyło ok. 150 osób), z doktorantami (ok. 110 osób), z przedstawicielami Rady Kół i Organizacji, z kolegiami SGH (5 spotkań), z Centrum Nauki Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz z kierownikami jednostek administracyjnych. W spotkaniach z pracownikami wzięło udział ok. 720 osób. Podczas spotkań przedstawiałem wyzwania, przed którymi stoi nasza Alma Mater, a kanclerz omówił sytuację finansową uczelni. Przede wszystkim jednak zachęcaliśmy do dyskusji i wymiany poglądów na tematy ważne dla społeczności SGH. Stąd podczas każdego spotkania najwięcej czasu poświęcaliśmy na sesję pytań i odpowiedzi. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w spotkaniach i aktywne w nich uczestnictwo. 

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników

W grudniu zostały przyznane podwyżki pracownikom SGH. Dziękuję związkom zawodowym działającym w naszej Uczelni za konstruktywną dyskusję oraz za zaakceptowanie zasad podwyżek dających możliwość wyróżnienia pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy mają największy dorobek naukowy zgodnie z przyjętymi kryteriami w ocenie parametrycznej dyscyplin naukowych. 

Własny fundusz stypendialny SGH

Na grudniowym posiedzeniu Senat SGH przyjął „Regulamin własnego funduszu stypendialnego SGH”, który przewiduje nowy rodzaj stypendiów – „Grant Rektorski” – dla nauczycieli akademickich i doktorantów m.in. za publikację artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, wydawnictwo monografii oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania badań. Stypendia mogą być również przyznane studentom wyróżniającym się w nauce. Stypendium to zastępuje dotychczasowy „grant naukowy”. Jednocześnie podjąłem decyzję o znacznym wzroście stawek tego świadczenia w odniesieniu do publikacji w czasopismach naukowych oraz zostało wprowadzone stypendium za wydanie monografii w uznanym wydawnictwie, a więc w takim, któremu przypisano liczbę punktów co najmniej 200.

Spotkanie z Pełnomocnikami Rektora

Na spotkaniu z Pełnomocnikami Rektora umówiliśmy zasady współpracy oraz Pełnomocnicy przedstawili swoje zmierzenia na rok 2021. Każdy z Pełnomocników ma przedstawić konkretny plan działania w roku 2021. 

Spotkanie z Partnerami SGH

W ramach spotkań z Partnerami SGH miałem przyjemność spotkać się z partnerami firmy Deloitte oraz przedstawicielami KPMG. Podczas rozmowy omówiliśmy efekty dotychczasowej współpracy oraz wspólne przedsięwzięcia, które zamierzamy zrealizować w roku 2021. 

Spotkanie wigilijne Klubu Teraz Polska 

Grudzień tradycyjnie jest również miesiącem spotkań przedświątecznych i tak też było w tym roku. 7 grudnia gościliśmy Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która we współpracy z SGH zorganizowała coroczne spotkanie Klubu Partnerów „Teraz Polska”. Oczywiście spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, a więc z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, minister Adam Kwiatkowski, prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński, ambasador Waldemar Dubaniowski, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, prezes Fakro Ryszard Florek, rektor SGGW prof. Michał Zasada oraz rektor UW prof. Alojzy Nowak. Spotkanie uświetniły kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z towarzyszeniem Chóru Kameralnego SGGW.

Pismo KRASP dotyczące Pakietu Wolności Akademickiej

22 grudnia Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polski wystosowała do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wniosek o wycofanie z dalszego procedowania tzw. Pakietu Wolności Akademickiej. Przygotowanie dokumentu poprzedziła kilkutygodniowa wielostronna dyskusja w środowisku akademickim, a podstawą do jego stworzenia były ekspertyzy niezależnych ekspertów, w tym prawników, etyków i filozofów. 

W piśmie reprezentowane przez KRASP uczelnie zwróciły uwagę, że proponowana przez resort regulacja nie zwiększy ochrony wolności akademickiej, zapewnianej już przez dotychczasowe rozwiązania legislacyjne. Uczelnie wskazały także, iż regulacja zawiera pojęcia niedookreślone, niepochodzące z języka prawa, które mogą stać się zarzewiem sporów i presji wobec instytucji szkolnictwa wyższego. Nie zawiera natomiast uzasadnienia, w którym należałoby wskazać szczegółowe cele regulacji oraz udokumentować, że proponowane regulacje są najlepszą odpowiedzią na zdiagnozowane wyzwania, co z kolei narusza zasadę celowości i proporcjonalności w procesie stanowienia prawa. 

Przede wszystkim jednak proponowana regulacja rozmija się ze znaczeniem wolności akademickiej zawartym w międzynarodowych dokumentach. Ingeruje w wolność akademicką, której kluczowym elementem jest poszanowanie autonomii instytucjonalnej uczelni. A utożsamiając swobodę głoszenia dowolnych poglądów z wolnością akademicką, ściąga na uczelnie zagrożenie w postaci sporów ideologicznych, które nie mają charakteru dyskursu naukowego. 

KRASP zaapelowała do ministra Przemysława Czarnka o pozostawienie środowisku akademickiemu prawa do określania i stosowania rozwiązań służących ochronie wolności akademickiej
w uczelni. Zadeklarowała również gotowość współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian w obowiązującej ustawie, a także zintensyfikowanie działań służących wzmacnianiu ochrony wolności akademickiej w uczelniach oraz wymianę dobrych praktyk w tym zakresie, w tym nowelizację Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych, uchwalonego przez KRASP w 2007 roku.

Stanowisko KRUW w sprawie nowego podziału administracyjnego

Również 22 grudnia Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich przyjęła uchwałę o poparciu stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie sprzeciwu wobec wyłączenia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027. Rektorzy Uczelni zrzeszonych w KRUW wyrazili głębokie zaniepokojenie planowaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmianą podziału administracyjnego i podkreślili, że wywrze ona negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną mieszkańców regionu. Przypomnieli również, że decyzja taka będzie miała również wysoce niekorzystne skutki dla sytuacji, przede wszystkim finansowej, warszawskich uczelni wyższych. W swoim stanowisku KRUW zwróciła się z apelem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uchylenie podjętej decyzji.