Z gabinetu rektora: strategicznie o przyszłości

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak

28 kwietnia Senat SGH przyjął uchwałę w sprawie strategii rozwoju uczelni na lata 2022-2032. Przyjęcie tego dokumentu jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej intensywnej żmudnej pracy wielu osób, ale i zarazem początkiem długiej drogi.

Punktem wyjścia dla strategii rozwoju SGH był szeroko zakrojony program prac analityczno-diagnostycznych. Jego rezultatem były dwa dokumenty Misja oraz Wytyczne do wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2019-2030. Dzięki nim możliwe było wyznaczenie priorytetów dla najważniejszych obszarów działania Uczelni. I tak zobowiązaniami i celami strategicznymi są: nauka, dydaktyka, relacje z otoczeniem i zarządzanie uczelnią. Z nimi zaś bezpośrednio łączą się cztery aspekty przekrojowe: umiędzynarodowienie, transformacja cyfrowa, społeczna odpowiedzialność i współpraca z absolwentami.

Naszym pierwszym krokiem, jeszcze zanim przystąpiliśmy do prac nad strategią, było określenie nadrzędnego celu, ku któremu ma zmierzać SGH wraz z całą wspólnotą akademicką. Zdecydowaliśmy, że chcemy, aby nasza uczelnia łączyła najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu.

W obszarze nauki ma być znana ze swojej doskonałości badawczej, tę zaś ma budować sieć partnerstw i współpracy z czołowymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i na świecie. Efekty pracy naukowców SGH mają przyczyniać się do wzrostu wiedzy, innowacji i kreatywności niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Z obszarem tym w ścisłym związku pozostaje kolejny, a mianowicie dydaktyka. Ma ona służyć – zgodnie z mottem naszej uczelni – kształtowaniu liderów życia społeczno-gospodarczego, a także rozwojowi talentów studentów z całego świata. Chcemy wyposażyć tych młodych ludzi nie tylko w kompetencje, które pozwolą im odnaleźć się na wymagającym rynku pracy, ale także wartości, które będą ich prowadziły na drodze zawodowej.

Nowoczesna uczelnia nie może być samotną wyspą, ale potrzebuje jakże ożywczej wymiany myśli, opinii i doświadczeń.

Dlatego kolejnym obszarem, na który również położymy szczególny nacisk, są relacje z otoczeniem. Zależy nam na tym, aby kształtować partnerskie i wielostronne relacje z podmiotami krajowego i międzynarodowego otoczenia SGH. Dzięki temu nasza uczelnia może stać się silnym partnerem w realizacji najważniejszych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla regionu i kraju. Wszystko to wymaga szczególnego skupienia się na zarządzaniu uczelnią. Dlatego w tym obszarze będziemy kierowali się ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Tylko bowiem wprowadzenie odpowiednich rozwiązań zarządczych i najlepszych praktyk oraz rozwój infrastruktury zapewni realizację strategicznych celów.

Dobra strategia jest projektem otwartym, podążającym za zmieniającą się rzeczywistością społeczną i gospodarczą. Mamy tego pełną świadomość i dlatego z biegiem czasu i wydarzeń będziemy wprowadzali do niej niezbędne zmiany.

Nasza strategia nie będzie tylko dokumentem, martwym zapisem, ale tym, co będzie porządkowało nasze działania i nadawało im jak najbardziej konkretny cel. W tym miejscu zobowiązuję się wraz z moim zespołem, że już od stycznia 2022 r., po zakończeniu prac przygotowawczych, przystąpimy do realizacji zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe dziesięć lat. Co roku będziemy składali raport z ich realizacji. Zapraszam całą społeczność SGH do wspólnego wprowadzania strategii w życie.

Ostatnie dwa miesiące prac nad strategią były nadzwyczaj intensywne. Wraz zespołem odbyliśmy 17 spotkań, między innymi z Radą Uczelni, pracownikami kolegiów, CNJO, CWFiS, kierownikami komórek organizacyjnych administracji, prezesami związków zawodowych, Radą Doktorantów, Radą Samorządu Studentów, prezesami stowarzyszeń absolwenckich, Klubem Partnerów SGH. Wzięło w nich udział ponad 600 osób. Bardzo cię cieszę, że mogłem przedyskutować projekt strategii również w gronie byłych rektorów uczelni. 

Za tę wspaniałą pracę i wysiłek włożony w rozwój naszej Alma Mater serdecznie wszystkim dziękuję.

Szczególne podziękowania składam na ręce profesora Sylwestra Gregorczyka, który był odpowiedzialny za przygotowanie projektu strategii, kanclerzowi dr. Marcinowi Dąbrowskiemu oraz prorektorom, którzy czuwali nad pracami nie tylko w swoich obszarach, ale też całościowo. Dziękuję również za bardzo cenne uwagi dziekanom kolegiów, studiów i Szkoły Doktorskiej. Podziękowania należą się też członkom Rady Uczelni, Związkom Zawodowym oraz samorządom studentów i doktorantów. Serdecznie dziękuję senatorom SGH, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu strategii. 

Jak powszechnie wiadomo, symbolem SGH jest fregata. Jestem przekonany, że dzięki strategii ta piękna fregata, jaką jest nasza uczelnia, będzie sprawnie i spokojnie nawigowała ku obranemu celowi.