Rok akademicki 2021/2022 w SGH rozpoczęty

Inauguracja

Po raz drugi w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie inauguracja roku akademickiego odbywała się w dobie pandemii COVID-19 i w reżimie sanitarnym. 13 października 2021 r. nowy rok akademicki 2021/2022 uroczyście rozpoczęto w Auli Głównej SGH z udziałem władz rektorskich i administracyjnych oraz części społeczności akademickiej, natomiast na kanale YouTube odbywała się transmisja na żywo tego wydarzenia.

Jak co roku uroczystość zainaugurował „Mazurkiem Dąbrowskiego” Chór SGH, a rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Piotr Wachowiak powitał zgromadzonych gości.

Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień ten jest ważny dla naszej wspólnoty z jeszcze jednego powodu – oto rozpoczynamy obchody jubileuszu SGH. Dokładnie 115 lat temu – 13 października 1906 roku – miała miejsce pierwsza inauguracja Prywatnych Kursów Handlowych Męskich, które zapoczątkowały wspaniałą historię naszej Uczelni. Wykład inauguracyjny na temat doktryn ekonomicznych wygłosił wówczas Jan Kucharzewski, późniejszy szef pierwszej Rady Ministrów Królestwa Polskiego, działającej na przełomie 1917 i 1918 roku. Ze względu na pandemię nie mogliśmy obchodzić jubileuszu w minionym roku akademickim, dlatego zdecydowaliśmy o przeniesieniu obchodów na najbliższe miesiące. Cieszę się, że możemy dziś spotkać się i wspólnie świętować.  – powiedział prof. Wachowiak.

Rektor podziękował całej wspólnocie akademickiej SGH za wytężoną pracę i zaangażowanie w rozwijanie działalności uczelni, zwłaszcza w niełatwym czasie pandemii. Rektor Wachowiak zwrócił uwagę na społeczną odpowiedzialność uczelni, która jest dla SGH „prawdziwym zobowiązaniem”, a także respektowanie wartości zawartych w Kodeksie Etyki SGH.

Na koniec zwrócił się do nowych studentów i doktorantów słowami:

Moi Drodzy! Poszukujcie zawsze prawdy opartej na rzetelnych badaniach, a nie na domysłach i opiniach. Postępujcie uczciwie i szanujcie innych. To są podstawowe wartości SGH. Na sztandarze Liceum im. S. Sempołowskiej w Warszawie, do którego uczęszczałem, widnieje napis: „Twą wartością czyny Twoje”. Jestem przekonany, że dewiza ta jest ponadczasowa i wszyscy powinniśmy wziąć ją sobie do serca. Osiąganie celów jest bardzo ważne, ale równie ważny jest sposób, w jaki się tego dokonuje. Czasami sama droga jest ważniejsza niż cel. Życzę Państwu, żeby czuli się Państwo w rodzinie SGH jak najlepiej – rozwijajcie swoje pasje i spełniajcie marzenia - podkreślił prof. Wachowiak.

rektor

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. „Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2021/22 serdecznie pozdrawiam władze oraz całą społeczność Szkoły Głównej Handlowej w 115. rocznicę powołania tej najważniejszej polskiej uczelni ekonomicznej, w której murach wykształciło się już wiele pokoleń wybitnych ekonomistów, znakomitych menadżerów i znawców problematyki gospodarczej. Życzę Państwu, aby nadchodzący rok pracy naukowej dydaktycznej był jak najbardziej owocny i przebiegał bez zakłóceń”. 

kwiatkowski

Prezydent wyraził nadzieję na pełny powrót do tradycyjnych zajęć w czasie pandemii COVID-19. Podkreślił, że „uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci – poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu. W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji”. 

Po odczytaniu listu od prezydenta Dudy minister Kwiatkowski wręczył odznaczenia państwowe: profesorowi Markowi Rockiemu – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Małgorzacie Nivette – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Iwonie Górskiej, Dariuszowi Owczarkowi, Katarzynie Wójcickiej - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę i Joannie Afrykańskiej – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w swoim wystąpieniu przekazał, że „dziś, po 115 latach możemy być dumni z wieloletniej tradycji kształcenia ekonomicznego dla wolnej i niepodległej Polski” przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

„Muszę powiedzieć, że Państwo nie tylko kształtujecie polską ekonomię i dziedziny pokrewne, Państwo ją kreujecie. Dlatego że absolwenci tej znamienitej uczelni wielokrotnie dali wyraz temu, że ich wiedza i umiejętności służą dobrobytowi Najjaśniejszej Rzeczpospolitej – zaznaczył marszałek Grodzki. – „Jesteśmy wszyscy częścią zjednoczonej Europy, w której zajmujemy należne nam miejsce. Pamiętajmy jednak, jak mawiał wielki amerykański prezydent Ronald Reagan - +wolność jest dana na jedno pokolenie, nic nie jest dane raz na zawsze+”. Marszałek dodał, że „nasza obecność w UE jest gwarantem naszych atrybutów wolności (…) pamiętajcie jednak, mówię to do przyszłych absolwentów, że będziecie nam potrzebni tu, w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, by przejmując od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń, budować pomyślność naszej ojczyzny, dumnego kraju w środku Europy”.

Grodzki

Pełnomocniczka premiera ds. GovTech i pełnomocniczka ministra ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. „W kolejny rok akademicki wkraczamy, mierząc się z jednym z największych wyzwań, przed jakim stanął kiedykolwiek nasz system edukacji i nauki. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do ponownej refleksji nad tym, jak szkoły i uczelnie powinny realizować swoją misję. Szczególnie nauki społeczne stanęły przed dylematem, jak uczyć bezpiecznie, ale i skutecznie dyscyplin, które opierają się przecież na relacjach międzyludzkich. Jednak nikomu z Państwa nie trzeba przypominać słów Johna Adamsa, który mówił, że każde wyzwanie rodzi szansę. W przypadku naszego kraju jest to szansa dla przedsiębiorców, wynalazców i analityków z branży cyfrowej, których zdolności kładą fundament pod rozwój nowoczesnej gospodarki” – zauważył w liście minister.

Orłowska

Następnie sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński odczytał list prezydenta Rafała Trzaskowskiego. „Szkoła Główna Handlowa to najważniejsza uczelnia o profilu ekonomicznym w Polsce, z ponad stuletnią tradycją, stanowi dumę stolicy. Wspólny, tożsamy z Urzędem Miasta sposób patrzenia na miasto i jego potrzeby skutkował podpisaniem porozumienia o współpracy (…). Mam nadzieję, że procedowane w parlamencie propozycje legislacyjne, które pozbawiają samorządy istotnej części ich budżetów, w przypadku Warszawy to jest 1,7 mld zł rocznie, i prowadzą do trwałego ograniczenia pozycji i siły samorządów, nie staną na przeszkodzie dla tworzenia przez miasto warunków do stabilnego rozwoju warszawskich uczelni ” – napisał prezydent Trzaskowski.

karpiński

Prorektor ds. współpracy z zagranicą Jacek Prokop odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego. „Inauguracja roku akademickiego jest czasem nadziei, planów i nowego otwarcia. Cała społeczność uczelni staje przed szansą, aby spełniać ambicje i marzenia oraz w pełni wykorzystać potencjał, który tkwi w każdym z nas (…). Już wkrótce będziemy mogli obserwować efekty opracowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące tzw. pakietu wolności akademickiej. Wprowadzone tam zmiany gwarantują nauczycielom akademickim wolność nauczania, słowa i badań naukowych. Jestem przekonany, że jest to dokument kluczowy dla umocnienia autonomicznej debaty na uczelniach i zapewnienia swobodnego rozwoju nauki” – przekazał premier w swoim liście.

Prorektor ds. rozwoju, prof. Roman Sobiecki, rektor Wachowiak i rektor Rocki wręczyli przewodniczącemu Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmuntowi Berdychowskiemu medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.

„O Panu Zygmuncie Berdychowskim można powiedzieć, że jest człowiekiem-instytucją. Założony przez niego w 1991 roku Instytut Studiów Wschodnich jest najważniejszym ośrodkiem dialogu między Wschodem a Zachodem,  organizowane przez ISW i pod jego przewodnictwem Forum Ekonomiczne, najpierw w Krynicy,  a od dwóch lat w Karpaczu, nie przypadkowo nazywane jest +polskim Davos+; corocznie od 30 lat uczestniczy w nim kilka tysięcy najważniejszych przedstawicieli świata biznesu, polityki, a od czterech lat także nauki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział w laudacji prorektor Sobiecki. I podkreślił, że zasługą laureata jest to, że od czterech lat SGH jest włączona we współorganizację tych Forum, a od tego roku ma status głównego partnera merytorycznego.

Berdychowski

Następnie głos zabrała przedstawicielka Klubu Partnerów SGH Agnieszka Dziewulska z KPMG, po czym chór uczelniany zaintonował pieśń Gaude Mater Polonia. Po immatrykulacji studentów i doktorantów, wypowiedzeniu przez nich roty ślubowania i wręczeniu matrykuł czworgu studentom I roku i trojgu studentom II stopnia oraz dwojgu doktorantom rektor Piotr Wachowiak oficjalnie otworzył rok akademicki 2021/2022. W Auli Głównej SGH rozbrzmiała studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur – Radujmy się więc –  z rozpoczętego roku akademickiego.  

Na inauguracji nie zabrakło też wystąpień przedstawicieli samorządu studentów i doktorantów. Dostania się „na zdecydowanie jedną z najlepszych polskich uczelni” pogratulował przewodniczący Samorządu Studentów Wojciech Godlewski.

„Kto nie idzie do przodu, ten tak naprawdę się cofa. Pragnę, żeby te słowa przyświecały nam wszystkim w trakcie rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego” – wskazał Godlewski. Zwrócił uwagę na pomoc dla uczelni ze strony UE. „Moim marzeniem jest móc nazywać SGH uniwersytetem europejskim. Pragnę, żebyśmy wszyscy pamiętali, że wartości SGH takie jak prawda czy szacunek stoją w zgodzie z czołowymi europejskimi wartościami takimi jak tolerancja czy akceptacja różnorodności” – podkreślił.

„Po tylu miesiącach nauki zdalnej mamy możliwość powrotu na uczelnię i bardzo się z tego cieszymy. Jednak tak naprawdę nie wiadomo, jak długo to potrwa. Niemniej wiem, że coraz odważniej patrzymy w przyszłość i właśnie ta odwaga jest czynnikiem koniecznym do zaistnienia zmian w społeczeństwie. Wierzę, że nam, doktorantom SGH, tej odwagi nie brakuje” – zauważyła przedstawicielka Samorządu Doktorantów Karolina Bolesta.  

wojtek

Prorektor Jacek Prokop wraz z rektorem Piotem Wachowiakiem wręczył listy gratulacyjne absolwentom SGH z okazji 50-lecia immatrykulacji: prof. Krzysztofowi Mareckiemu, prof. Grażynie Leśniak-Łebkowskiej i dr Barbarze Trzcińskiej.

50
Następnie prorektor Roman Sobiecki wraz z rektorem Piotrem Wachowiakiem wręczył nagrody „Żagle Biznesu SGH”. W tym roku Grand Prix Żagle Biznesu SGH otrzymała firma TakeTask SA. Kapituła przyznała także wyróżnienia firmom inSTREAMLY i firmie Epeer.

„To już jest czwarta edycja konkursu Żagle Biznesu, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk firm, które zostały założone lub współzałożone przez studentów, doktorantów oraz absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Główną myślą przewodnią dla tego konkursu są inteligentne organizacje; nagradzane są oczywiście najlepsze w następujących obszarach: produkt, organizacja, technologia, marketing oraz społeczna odpowiedzialność biznesu” – powiedział prorektor Sobiecki. „Jak mawiał stary Seneka, jeśli nie wiesz, dokąd płyniesz, sprzyjające wiatry nie będą ci wiały. (...) abyśmy wiedzieli, dokąd płyniemy” – dodał prorektor.

żb

Środowe uroczystości zakończył wykład inauguracyjny „Gospodarka w czasie pandemii”, który wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz. Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w SGH zakończył chór naszej uczelni, śpiewając Odę do Radości – hymn Unii Europejskiej. Uroczystość uświetnił koncert Klaudiusza Barana i Justyny Baran.

well

Wydarzenie transmitowano na kanale Youtube SGH. Link do transmisji:
https://youtu.be/Wl5OEPdFYYo