Nowe władze SGH rozpoczynają kadencję

1 września 2020 r. czteroletnią kadencję rozpoczyna nowy zespół rektorski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczelnią kierować będzie rektor prof. Piotr Wachowiak we współpracy z prorektorami prof. Romanem Sobieckim, prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak, prof. Krzysztofem Kozłowskim oraz prof. Jackiem Prokopem.

Rektor
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Prof. Piotr Wachowiak został powołany na stanowisko rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 15 kwietnia 2020 r. przez uczelniane kolegium elektorów. Nowy rektor jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat związany z praktyką gospodarczą – pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy oraz kanclerzem SGH. Jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest członkiem kapituły Fundacji „Teraz Polska”, a także Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Przewodniczy Radzie Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, jest sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości. 

W kadencji 2016-2020 prorektor ds. nauki i zarządzania SGH

Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor i współautor wielu publikacji w tym zakresie.

Prorektor ds. rozwoju
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w kadencjach 2012-2020, pełnił również funkcję prodziekana tego Kolegium w latach 2005-2012. Przez pięć kadencji (1996-2005 oraz 2012-2020) był członkiem Senatu SGH, w tym przez dwie kadencje z funkcją sekretarza Senatu SGH. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji, a od 2016 r. redaktora naczelnego „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Z naszą Alma Mater związany od czasu studiów, które ukończył na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

Był członkiem rad nadzorczych m.in. PKO BP oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, członkiem zespołu konsultantów ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Prezydenta RP oraz komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełnił również funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży (1991-1996) oraz dyrektora i wicedyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 81 SGH (2000-2006).

Zainteresowania naukowe koncentruje na przedsiębiorczości i przedsiębiorstwie rodzinnym, teorii i praktyce konkurencji, ekonomii rolnej oraz globalizacji. Dorobek publikacyjny obejmuje kilkadziesiąt monografii (zbiorowych i indywidualnych) oraz artykułów naukowych. Do osiągnięć dydaktycznych i z zakresu kształcenia kadr zalicza wypromowanie ponad 150 magistrów i licencjatów oraz trojga doktorów.

 

Prorektor ds. nauki
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
 
Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, jest liderką polskiej grupy badawczej:„Badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę w Europie”. Kieruje również polskim zespołem Narodowych Rachunków Transferów.

W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasiadała również w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i była członkinią Komisji Nadzoru Finansowego.

W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, a do połowy 2009 r. również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Jej zainteresowania naukowe obejmują kwestie dotyczące demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. W SGH prowadzi wykłady z obszarów ekonomii emerytalnej, statystyki społecznej, polityki gospodarczej i społecznej. Obecnie bierze udział w realizacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych.

 

Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH w kadencji 2016-2020. Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

Trzykrotnie wybrany inspiracją roku studiów licencjackich w plebiscycie studentów czasopisma „Magiel” (w 2017, 2018 i 2019 r.).

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2002 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski, 2006 r.).

Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.), habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012 r.). Visiting Scholar w Kyungpook National University oraz Seoul National University (Republika Korei), Taiwan Fellow w Soochow University (Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy).

Interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Centralnej.

Zajmuje się również ekonomiczną analizą przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

 

Prorektor ds. współpracy z zagranicą
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
 
Prorektor ds. współpracy z zagranicą SGH w kadencji 2016-2020, pracuje w naszej uczelni od 1984 r. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii Biznesu. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Doktorat z ekonomii uzyskał w Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginia, USA) w 1991 r., a habilitował się w SGH w 2002 r.

W latach 1991-1998 pracował jako Assistant Professor w światowej sławy szkole biznesu – Kellogg School of Management w Northwestern University. W latach 2000-2008 prowadził wykłady z ekonomii menedżerskiej na studiach MBA w Helsinki School of Economics and Business Administration.

Badania naukowe koncentruje w obszarze ekonomii gałęziowej oraz teorii mikroekonomii i jej zastosowań. Jego najważniejsze i najczęściej cytowane w literaturze światowej prace dotyczą ofert wykupu spółek akcyjnych oraz problemów kartelizacji i monopolizacji gałęzi.

Oprócz pracy akademickiej angażował się w praktykę biznesu. W latach 1995-1999 był zatrudniony na stanowisku głównego konsultanta w PricewaterhouseCoopers w Waszyngtonie, a w latach 2004-2015 był członkiem niezależnym Rady Nadzorczej Pekao Pioneer PTE S.A.