Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Strategie, wyzwania, dobre praktyki w polskich uczelniach

W lipcu w Oficynie Wydawniczej SGH została wydana publikacja recenzowana Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania, dobre praktyki poświęcona procesom umiędzynarodowienia zachodzącym na polskich uczelniach. 

Publikacja powstała jako jedno z zadań projektu #SGH4U, realizowanego w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland” i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Jest rezultatem wizyt studyjnych, szkoleń wielokulturowych oraz spotkań i dyskusji w ramach konferencji „Forum Dziekanatów – international”, która odbyła się w grudniu 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a była współorganizowana przez dwie jednostki organizacyjne SGH: Dziekanat Studium Magisterskiego i Centrum Współpracy Międzynarodowej [d. Centrum Programów Międzynarodowych] oraz stowarzyszenie Forum Dziekanatów. 

Publikacja zawiera pogłębione analizy wyzwań i szans związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, przedstawianych z różnych perspektyw: pracowników administracji odpowiedzialnych za umiędzynarodowienie, pracowników naukowych oraz praktyków. 

Przez ostatnie lata procesy internacjonalizacji szkolnictwa wyższego nabrały nowej, szczególnej dynamiki. Jednocześnie strategiczne podejście do współpracy międzynarodowej uczelni uległo rozszerzeniu na nowe obszary działań. Umiędzynarodowienie uczelni to już nie tylko wymiana studentów. To również wzmocnienie kompetencji pracowników administracyjnych i naukowych oraz mechanizmów ich współpracy, budowanie środowiska akademickiego opartego na zasadach tolerancji, otwartości i wrażliwości kulturowej oraz rozwijanie wielopłaszczyznowych relacji z uczelniami w kraju i za granicą. Nie bez znaczenia dla umiędzynarodowienia jest również pozyskiwanie środków finansowych w ramach dostępnych konkursów i programów grantowych oraz sprawne zarządzanie projektami międzynarodowymi. 

Geograficzna i instytucjonalna ekspansja procesów umiędzynarodowienia uwypukliła potrzebę wzmocnionej współpracy między uczelniami, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Dlatego też przygotowana w ramach programu „Welcome to Poland” publikacja ma na celu przekazanie rozwiązań i pomysłów, które będą sprzyjać umiędzynarodowieniu. Zawarte w niej wiedza, doświadczenia i dobre praktyki mogą posłużyć zarówno pracownikom naukowym, jak i organizatorom współpracy międzynarodowej. Większość opisanych doświadczeń dotyczy SGH, ale są też przykłady z innych ośrodków akademickich. 

Warto też dodać, że zebrane doświadczenia, analizy i dobre praktyki umiędzynarodowienia dotyczą okresu przed wybuchem pandemii COVID-19. Groźny wirus SARS-CoV-2 na wiele miesięcy ograniczył współpracę międzynarodową nie tylko uczelni, ale również wielu innych podmiotów. Czy procesy umiędzynarodowienia, naznaczone tak boleśnie pandemią, zostaną zahamowane? Prawdopodobnie nie. Ale będziemy musieli wypracować nowe strategie, nowe plany działania i nowe podejście do współpracy międzynarodowej. A nowe strategie działania muszą mieć solidne podstawy wiedzy i doświadczeń zgromadzonych przez uczelnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Tylko te szkoły wyższe, które będą potrafiły wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia i wzmocnić je kreatywnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, utrzymają swoją pozycję na polskim, europejskim i światowym rynku edukacyjnym. 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem gratisowego egzemplarza prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH.