Welcome to Poland

gazeta_351_welcome_to_poland

Jak wzmacniamy nasze kompetencje w obszarze umiędzynarodowienia.

Zbliża się półmetek realizacji projektu #SGH4U zarządzanego przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH i finansowanego z programu NAWA Welcome to Poland z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W ramach projektu zrealizowaliśmy już kilka interesujących inicjatyw. Jedną z nich było zorganizowanie dla pracowników SGH wizyt studyjnych w uczelniach partnerskich. Wizyty odbywały się w pięciu szkołach wyższych w Polsce i w pięciu za granicą. Pracownicy naukowi i pracownicy administracji naszej uczelni, zainteresowani procesami umiędzynarodowienia, mieli okazję zbadać doświadczenia i dobre praktyki z tego obszaru wdrażane w uczelniach partnerskich, takich jak: KEDGE Business School (Francja); Pepperdine University (USA), ESG UQAM (Kanada), Uniwersytet Europejski Viadrina (Niemcy), Wirtschaftsuniversitaet Wien (Austria), Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Każda z odwiedzanych uczelni ma bogate doświadczenia w zakresie internacjonalizacji i wdrażania interesujących, często bardzo innowacyjnych rozwiązań dotyczących obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz budowania środowiska wielokulturowego według zasad tolerancji, niedyskryminacji i szacunku dla odmienności kulturowej.

Uczestnicy wizyt studyjnych mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami szkół partnerskich dotyczącymi strategii umiędzynarodowienia i wdrażania polityki umiędzynarodowienia. Ponadto zapoznali się z rozwiązaniami instytucjonalnymi związanymi z obsługą studentów zagranicznych, jakie zostały przyjęte w danej uczelni. Wizyty były również doskonałą okazją, by zbadać, jak funkcjonują biura spraw międzynarodowych, jak rozwijana jest współpraca między poszczególnymi jednostkami administracji w sprawach międzynarodowych i jak kształtuje się współpraca z kadrą dydaktyczną oraz naukową, której zaangażowanie w procesy umiędzynarodowienia ma szczególne znaczenie.

Istotnym obszarem naszego zainteresowania było również budowanie środowiska tolerancji w szkole wyższej i związane z tym zebranie dobrych doświadczeń w zakresie komunikacji międzykulturowej i integracji studentów zagranicznych w społeczność uczelnianą.

Nie bez znaczenia był również obszar bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa zagranicznym studentom i pracownikom odwiedzającym SGH jest szczególnie ważne dla naszej uczelni. Porównanie naszych doświadczeń z tymi wdrażanymi w innych szkołach wyższych może istotnie przyczynić się do zwiększania efektywności naszych rozwiązań.

Wizyty studyjne były doskonałą okazją dla naszych pracowników, naukowych i administracyjnych do pozyskania dodatkowej wiedzy, wzmocnienia kompetencji w obszarze umiędzynarodowienia i pozyskania nowych kontaktów. Wszystkie te doświadczenia będą miały pozytywny wpływ na budowanie dobrych relacji z zagranicznymi uczelniami, studentami i kadrą z zagranicy i tym samym będą zwiększać atrakcyjność naszej uczelni. Rozwijanie tego typu wymiany doświadczeń ze szkołami wyższymi w kraju i za granicą buduje również pozytywny wizerunek SGH jako uczelni kładącej duży nacisk na rozwijanie kompetencji, pozyskiwanie wiedzy i praktycznej ekspertyzy, a także dbającej o wzmacnianie swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

Pozyskane doświadczenia zgromadzone zostały w formie indywidualnych raportów z wizyt studyjnych. Będą one wykorzystane w publikacji, która stanie się zbiorem dobrych praktyk, doświadczeń i wiedzy z innych uczelni. Publikacja będzie dostępna jako swoisty przewodnik zarówno dla pracowników SGH, jak i pracowników innych szkół wyższych czy instytucji zainteresowanych usprawnieniem procesów umiędzy-narodowienia.

Co więcej, w ramach projektu przewidujemy również stworzenie internetowej platformy wymiany doświadczeń, na której umieszczać będziemy wszystkie najlepsze doświadczenia pozyskane przy okazji wizyt studyjnych, konferencji i seminariów, jak również indywidualne dobre praktyki zgłaszane przez pracowników SGH i innych zainteresowanych uczelni.

KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH

Projekt #SGH4U jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.