[inSGH] Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji | szkolenia

Inkluzywna atmosfera w miejscu pracy [Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/inkluzywna-atmosfera-miejsca-pracy-w-pracy-biurowej_30125154.htm#query=Inkluzywna&position=1&from_view=search&track=sph">Freepik</a>]

Zwiększamy świadomość, kształtujemy postawy i podnosimy kompetencje. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje prestiżowy projekt pt. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Uczelnia otrzymała finansowanie w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Logotyp uczelnia otwarta

Celem zaplanowanych działań jest znaczne zwiększenie dostępności naszej uczelni dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także zbudowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

Realizując projekt inSGH, koncentrujemy się nie tylko na likwidowaniu barier architektonicznych, cyfrowych czy komunikacyjnych, ale przede wszystkim staramy się kształtować kulturę otwartości na różnorodne potrzeby. Chcemy, aby każdy czuł się u nas dobrze i mógł otrzymać odpowiednie wsparcie. Duże znaczenie ma przy tym poszerzanie wiedzy, a następnie kształtowanie odpowiednich postaw wśród naszej społeczności.

Szkolenia

Jednym z kluczowych działań dla kompleksowego zwiększenia dostępności uczelni jest przeszkolenie kadry. Szkolenia pozwolą zarówno podnieść kompetencje kadry akademickiej w zakresie dostępności, jak również zwiększyć świadomość społeczną i otwartość na osoby z niepełnosprawnościami oraz – w szerszym ujęciu – osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby eliminować istniejące bariery i zapobiegać tworzeniu nowych w dostępie do procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych, szkolenia będą służyć: uwrażliwieniu, wzmocnieniu postaw tolerancji i empatii, poszerzeniu wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim, a także zwiększeniu wiedzy i umiejętności specjalistycznych pracowników uczelni, niezbędnych w związku z pełnionymi obowiązkami.

Z uwagi na szerokie i wielowątkowe zagadnienie, a także aby w możliwie największym stopniu dopasować program do potrzeb różnych grup uczestników, szkolenia zostały podzielone na dwa rodzaje: szkolenia bazowo-uwrażliwiające i szkolenia specjalistyczne. Ponadto dla różnych grup pracowników, w zależności od specyfiki wykonywanych zadań, zaplanowane zostały osobne ścieżki szkoleniowe.

Szkolenia bazowo-uwrażliwiające

Jest to szkolenie wstępne i wprowadzające w problematykę, które rozpoczyna cały cykl, a następnie umożliwia wzięcie udziału w kolejnych szkoleniach specjalistycznych. Celem pierwszego szkolenia jest wzrost wiedzy ogólnej i świadomości na temat niepełnosprawności oraz wzmocnienie wrażliwości na szczególne potrzeby, w tym związane z procesem kształcenia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Szkolenie kierowane jest zarówno do nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji uczelni wspierającej ten proces.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze informacje dotyczące definiowania i rodzajów niepełnosprawności, savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, specyfiki funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami, a także możliwości wsparcia w środowisku akademickim.

Szkolenie zawiera zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną z zastosowaniem studium przypadku oraz symulacji z wykorzystaniem sprzętu takiego jak, np. wózek inwalidzki aktywny, kule łokciowe, symulator starości, symulator wad wzroku i wiele innych. Ostatnią część 8-godzinnego szkolenia stanowi sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenia specjalistyczne

Wiedza z pierwszego szkolenia jest kluczowa, aby z powodzeniem nabyć dalsze i bardziej specjalistyczne umiejętności, odpowiadające wykonywanym obowiązkom. Dlatego też pracownicy uczelni reprezentujący różne grupy kierowani są na inne ścieżki szkoleniowe, tak aby w największym stopniu odpowiadały one potrzebom zawodowym i były najbardziej efektywne dla zwiększenia dostępności naszej uczelni.

W części specjalistycznej zaplanowane zostały szkolenia z zakresu:

  • dostępności cyfrowej (w tym tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów),
  • metodyki nauczania osób z niepełnosprawnościami,
  • metodyki nauczania języka obcego osób z niepełnosprawnościami,
  • dla doradców metodycznych wykładowców,
  • dla ambasadorów równego dostępu.

Liczba szkoleń przypadająca na jednego pracownika SGH zależna jest od ścieżki szkoleniowej (od 1 do 4 szkoleń), a ścieżka ta związana jest z wykonywanymi zadaniami i zawiera inne szkolenia w zależności od grupy:

  • kadra zarządzająca (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa),
  • pracownicy administracyjni (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa),
  • pracownicy administracyjni Biblioteki (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa, jedno ze szkoleń metodycznych, szkolenie dla doradców metodycznych lub szkolenie dla ambasadorów dostępności),
  • nauczyciele akademiccy (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa, metodyka nauczania osób z niepełnosprawnościami, szkolenie dla doradców metodycznych lub szkolenie dla ambasadorów dostępności),
  • lektorzy (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa, metodyka nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami, szkolenie dla doradców metodycznych lub szkolenie dla ambasadorów dostępności).

Szczegółowe informacje odnośnie do szkoleń dostępne są w zespole na MS Teams RZ - SZKOLENIA INSGH.

Rejestracji do udziału w szkoleniach należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny – szkolenia inSGH

W trakcie realizacji ścieżki szkoleniowej uczestnicy będą mieli dostęp do panelu szkoleń inSGH – aplikacji do zarządzania szkoleniami. W panelu możliwe będzie zapisywanie się na szkolenia w dogodnych terminach. Link do panelu zgłoszeni pracownicy otrzymają drogą mailową z adresu: insgh-szkolenia@sgh.waw.pl