Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – październik 2022

Otoczenie przemysłu w świetle dziennym [Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zanieczyszczenie-srodowiska-i-otoczenie-przemyslu-w-swietle-dziennym_16920266.htm#query=przemys%C5%82&position=47&from_view=search&track=sph">Freepik</a>]

Październik był kolejnym miesiącem pogarszania się koniunktury w przemyśle przetwórczym.

Wykres: Koniunktura w przemyśle – październik 2022

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) zmniejszył swoją wartość o 5,7 pkt (w porównaniu z wartością z września). Wynosi ona -13,7 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 10,8 pkt. Pogorszenie się koniunktury odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm publicznych zmalała o 16,2 pkt, do poziomu -27 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,7 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych spadek wartości wskaźnika wyniósł 5,1 pkt, do poziomu -12,8 pkt. Jest on niższy niż rok temu o 11 pkt.

Miesięczny spadek wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla wszystkich grup zakładów wyróżnionych wg wielkości zatrudnienia; największy, o 16,4 pkt, dla przedsiębiorstw o zatrudnieniu ponad 500 pracowników, a najmniejszy, o 3,0 pkt, dla firm zatrudniających do 50 pracowników. W przekroju według głównych grup produktowych miesięczny wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w produkcji dóbr inwestycyjnych. Wyniósł 2,0 pkt. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się; najbardziej – spadek wartości IRGIND o 10,9 pkt – w produkcji półproduktów; najmniej, o 1,9 pkt, w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Poprawa koniunktury miała miejsce tylko w makroregionie południowym. Wzrost wartości wskaźnika IRGIND wyniósł 1,9 pkt. W pozostałych makroregionach koniunktura pogorszyła się; największy spadek wartości IRGIND, o 22,2 pkt, odnotowano dla makroregionu centralnego, a najmniejszy, o 1,7 pkt, dla makroregionu południowo-zachodniego.

Do pozytywnych sygnałów płynących z październikowego badania koniunktury należy  zaliczyć  wzrost poziomu produkcji, zamówień eksportowych, zatrudnienia oraz poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ich ocen sytuacji ogólnogospodarczej w Polsce. Sygnały negatywne to spadki wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych w skali roku, co wskazuje na pogłębianie się tendencji spadkowej w przemyśle przetwórczym, trwającej od II kwartału 2021 r. Niepokoją także niskie, ujemne wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i sald  odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety oraz nasilanie się – w ocenie ankietowanych – barier w działalności produkcyjnej. Przewidywania zakładów przemysłowych, dotyczące rozwoju sytuacji w branży i gospodarce polskiej w najbliższych miesiącach, należy uznać za pesymistyczne.


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Październik 2022 (Badanie okresowe nr 409)