Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – maj 2024

Fabryka nocą

Utrzymuje się słabsza koniunktura w przemyśle przetwórczym

Wykres koniunktura w przemysle - maj 2024

 

W maju po raz drugi z rzędu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się. Wartość wskaźnika IRGIND wyniosła -4,7 pkt, o 0,7 pkt mniej niż w kwietniu, lecz o 6,5 pkt więcej niż przed rokiem. Pogorszenie odnotowano tylko w sektorze prywatnym. Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -7,6 pkt. Spadek w ciągu miesiąca wyniósł 2,3 pkt. W ciągu roku wartość wskaźnika wzrosła o 3,0 pkt. W sektorze publicznym miała miejsce poprawa koniunktury. Wskaźnik zwiększył swoją wartość o 18,3 pkt, do wysokości 23,8 pkt. Jest o 45,6 pkt wyższa niż przed rokiem. Przewidywania na najbliższe miesiące są umiarkowanie optymistyczne. Z mniejszym optymizmem patrzą w przyszłość przedsiębiorstwa prywatne. 

W analizowanych przekrojach zmiany koniunktury były zróżnicowane. W przekroju wg rodzaju działalności gospodarczej pogorszenie się koniunktury odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych i dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – spadki wartości wskaźnika sięgnęły, odpowiednio: 7,0 i 11,3 pkt. W produkcji półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych koniunktura uległa poprawie. W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury odnotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 500 i ponad 500 pracowników. W przekroju regionalnym pogorszenie się koniunktury miało miejsce w makroregionach: południowym, wschodnim i południowo-zachodnim. W pozostałych makroregionach odnotowano jej poprawę. 

Zmiany wartości sald bilansowych testu koniunktury w skali miesiąca także były zróżnicowane. Nie odnotowano zmiany wartości salda odpowiedzi na pytanie o wielkość produkcji. Obniżyły się natomiast wartości sald dot. zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. 

W ciągu kwartału wzrósł poziom produkcji na eksport, poprawiła się także konkurencyjność naszych towarów na rynkach zagranicznych. Zmalały jednak względne korzyści z produkcji eksportowej. Przedsiębiorstwa informują o spadku przeciętnego kosztu produkcji. 

Zmiany wartości sald w skali roku są dodatnie, co wskazuje na utrzymywanie się pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych. Siła tego oddziaływania jednak słabnie.
 


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH, publikowanym na stronie www.sgh.waw.pl/irg:
Koniunktura w przemyśle. Maj 2024 (Badanie okresowe nr 428)