W SGH inauguracja Inicjatywy #EndPlasticPollution

7 lutego 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Inicjatywy #EndPlasticPollution, której autorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Wszechobecne tworzywa sztuczne ułatwiają nam życie, a w zastosowaniach medycznych niejednokrotnie je ratują. Z drugiej strony, gdy trafią do środowiska naturalnego, niosą za sobą zniszczenie. Uroczystego uruchomienia projektu dokonała Maria Andrzejewska – dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa i rektor SGH prof. Piotr Wachowiak.

SGH i  Centrum UNEP/GRID-Warszawa podpisały w 2021 roku porozumienie obejmujące realizację wspólnych działań i projektów, których celem jest propagowanie postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Rektor Wachowiak  objął patronat honorowy nad Inicjatywą #EndPlasticPollution, a SGH zaangażowała się w projekt w ramach Inicjatywy ESG – projektu skupiającego osoby, dla których wartości zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowania społecznego.
 
ONZ  postanowiła opracować  przepisy  pozwalające  uporać się z zanieczyszczeniem tworzywami w ciągu najbliższych 20 lat. To ogromne wyzwanie, które łączy wszystkie strony: negocjatorów, administrację publiczną i samorządową, biznes, naukę, organizacje pozarządowe, indywidualnych ekspertów. W ramach Inicjatywy #EndPlasticPollution włączamy się aktywnie w proces tworzenia prawa międzynarodowego, ale przede wszystkim w stymulowanie działań tu i teraz, podejmowanych dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych.

Celem Inicjatywy #EndPlasticPollution jest także przygotowanie raportu dobrych i złych praktyk oraz wsparcie implementacji docelowego prawa. Głos uczestników Inicjatywy zostanie przekazany na ręce zespołu pracującego nad ww. instrumentem prawnym oraz przedstawiony szerokiej grupie decydentów. Powstanie również  platforma do dyskusji, która umożliwi zebranie opinii, innowacji, pomysłów rozwiązań przedstawianych w ramach grup roboczych tworzonych przez przedstawicieli  nauki, biznesu, samorządów, środowisk eksperckich czy  organizacji pozarządowych.

Rosnący poziom zanieczyszczeń plastikiem stanowi poważny  problem na świecie, negatywnie wpływając na środowiskowe, społeczne i  ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia globalnej koordynacji, współpracy i zarządzania, aby móc podjąć natychmiastowe działania w kierunku długoterminowej eliminacji zanieczyszczenia plastikiem w morzach i innym środowisku  oraz aby uniknąć szkód spowodowanych zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi dla ekosystemów i działalności człowieka.

Projekt podkreśla znaczenie promowania zrównoważonego projektowania produktów i materiałów, aby mogły być ponownie użyte, zregenerowane lub poddane recyklingowi, a zatem mogły zostać w obiegu tak długo, jak to możliwe, wraz z surowcami, z których są wykonane, redukując do minimum wytwarzanie odpadów, co może znacząco przyczynić się do zrównoważonej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych.

Edukacja w zakresie ESG, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii klimatycznych, ściśle wpisuje się bowiem w misje uczelni, w których podkreśla się konieczność odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Jedynie  kształcenie  oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu zmian klimatycznych, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia. Jeśli chcemy, aby nasze rozwiązania były skuteczne, musimy przede wszystkim bazować na wiedzy naukowej. W debacie publicznej, w tym w mediach, a także w rozmowach prywatnych, możemy spotkać się z wieloma nieprawdziwymi informacjami na temat zmian klimatu, błędnymi koncepcjami, nieporozumieniami czy  dezinformacją.

Rola szkół wyższych jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, obejmującego różnych interesariuszy, a także kształtować liderów, którzy taką działalność podejmą. Zatem rola uczelni jest kluczowa w tworzeniu przyszłości, opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju, a włączanie się w debaty nad ważnymi kwestiami społecznymi, to dla uczelni absolutny obowiązek.