EDWARD ALTMAN 2019

Gościem honorowym tegorocznego wydarzenia był prof. Franklin Allen z Imperial College, który wygłosił wykład pt. Asset price booms and bust and policies to counter them.

Edward Altman Lecture Series i Warsaw Conference in Finance.

Już po raz czwarty w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja Edward Altman Lecture Series połączona z II edycją Warsaw Conference in Finance. Wydarzenie to zorganizowane 10 maja 2019 r. było finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronami medialnymi były portale: StockWatch i aleBank.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Jacek Prokop, prorektor SGH. Następnie prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, przewodnicząca Rady Naukowej konferencji, przedstawiła dorobek prof. Franklina Allena (Imperial College), honorowego gościa tegorocznego wydarzenia. Głównym punktem konferencji był wykład prof. Allena pt. Asset price booms and bust and policies to counter them. Celem wykładu było przedstawienie problematyki identyfikacji baniek spekulacyjnych i sposobów ich zwalczania. Pierwsza część wykładu dotyczyła doświadczeń międzynarodowych w zakresie występowania baniek spekulacyjnych. W tej części prof. F. Allen porównał kształtowanie się cen nieruchomości w różnych krajach i przedstawił praktyczne wnioski co do możliwej identyfikacji baniek spekulacyjnych w przyszłości. W drugiej części wykładu zostały przedstawione wyniki badania nad skutecznością ograniczania baniek spekulacyjnych narzędziami polityki pieniężnej i makroostrożnościowej. W tym kontekście prof. Allen podkreślił, że wszelkie działania obu polityk zmierzające do zwalczania baniek spekulacyjnych powinny być podejmowane z dużą ostrożnością i wymagają uwzględnienia szeregu czynników, m.in. stopnia otwartości gospodarki. Jako koreferent zabrał głos dr Piotr Bańbuła (NBP/SGH), który przedstawił praktyczne aspekty nadzoru makroostrożnościowego w zwalczaniu baniek spekulacyjnych. Wskazał on także na istotne znaczenie powiązań polityki pieniężnej i makroostrożnościowej w praktyce bankowości centralnej. Uczestnicy konferencji po wygłoszonym wykładzie zadawali pytania prof. Allenowi z zakresu skuteczności instrumentów makroostrożnościowych (szczególnie instrumentu LTV – relacja wartości kredytu do wartości zabezpieczenia) oraz zasadności działania różnych polityk w przeciwdziałaniu bańkom spekulacyjnym. Odpowiadając na pytania, prof. Allen odwoływał się do doświadczeń USA oraz krajów europejskich i jednocześnie potwierdzał formułowane wnioski wynikami badań własnych.

Następnie odbyło się sześć sesji poświęconych różnym zagadnieniom finansowym. W ramach sesji „Instytucje finansowe” prowadzonej przez dr Dorotę Skalę (US) zaprezentowano analizę związku pomiędzy strukturą akcjonariatu a transmisją szoków międzynarodowych. Badania objęły banki z 59 krajów, uwzględniając ich bezpośrednich i ostatecznych akcjonariuszy. Następnie przedstawiono badania dotyczące wykorzystywania mediów społecznościowych przez banki spółdzielcze w Polsce. Zespół autorów przeanalizował intensywność korzystania z mediów społecznościowych w kontekście wyników finansowych banków oraz konkurencji na lokalnych rynkach. W ostatniej prezentacji zawarto wyniki badania dotyczącego determinant pozyskiwania nadmiernego finansowania w procesie crowdfundingu w Polsce.

W trakcie sesji „Nadzór i polityka makroostrożnościowa” prowadzonej przez dr. Pawła Smaga (SGH) kontynuowano problematykę polityki makroostrożnościowej. Wspólnym tematem prezentacji w trakcie sesji było zaangażowanie banków centralnych w politykę makroostrożnościową i jej determinanty. Podkreślano rolę niezależności i ograniczeń prawnych jako jednych z wielu czynników kształtujących model instytucjonalny nadzoru makroostrożnościowego. Argumentowano, że rośnie rola interakcji pomiędzy celami polityki makroostrożnościowej i pieniężnej, co komplikuje proces podejmowania decyzji przez bank centralny. Wskazano, że ważne jest kontunuowanie badań w tym obszarze, ponieważ „praktyka wyprzedza teorię”.

Sesja „Innowacje w finansach” prowadzona przez dr. Grzegorza Sobieckiego (SGH) miała charakter panelu dyskusyjnego poprzedzonego wystąpieniami trojga zaproszonych gości. Przedstawiono w nich wpływ fintechów, neobanków i bigtechów na rozwój gospodarki cyfrowej, podkreślając, że banki wciąż cieszą się większym zaufaniem niż fintechy, dzięki temu, że są sektorem regulowanym. Dodatkowo analizowano znaczenie blockchainu i robodoradców. Nowe technologie wymagają dostosowania się ze strony dotychczasowych graczy, a także klientów.

W ramach sesji „Systemy płatnicze i rynek płatności” prowadzonej przez prof. Janinę Harasim (UE Katowice) dyskutowano o kosztach płatności w Polsce i innych krajach UE, wskazując, że koszty bankowych usług płatniczych w Polsce nie są wysokie. Następnym wątkiem była opłata interchange, dla której wyodrębniono pięć kanałów transmisji jej obniżenia. Ostatnie wystąpienie poświecono wykluczeniu płatniczemu na obszarach wiejskich w Polsce, a ściślej identyfikacji „białych plam” w sieci akceptacji na tych terenach. Okazały się nimi głównie wsie o średniej liczbie ludności.

Udział w spotkaniach Edward Altman Lecture Series daje rzadką możliwość przedyskutowania praktycznych problemów z gronem wybitnych i doświadczonych ekonomistów.

Sesję „Finanse publiczne” prowadziła prof. Jolanta Szołno-Koguc (UMCS). Dyskusja przebiegała wokół następujących zagadnień: miara wydajności fiskalnej, opierająca się na relacji dochodów podatkowych do powierzchni (tzw. gęstości opodatkowania); porównanie bodźców do podejmowania samozatrudnienia wynikających z polskiego systemu obciążeń fiskalnych na tle rozwiązań stosowanych w innych państwach UE; najnowsze rozwiązania prawno-podatkowe (ulga Innovation Box), a także skala i struktura wsparcia przez polski system podatkowy określonych obszarów interwencji typu tax expenditures na tle tego typu rozwiązań wykorzystywanych w innych państwach, w tym w USA, Kanadzie, Australii.

W sesji „Finanse przedsiębiorstw oraz predykcja bankructwa” moderowanej przez prof. Marka Gruszczyńskiego (SGH) przedstawiono na początku efekty badań związku między powołaniami prezesów spółek giełdowych w Polsce w latach 2001–2013 (a było ich aż 1015) oraz wynikami tych spółek. Następnie dyskutowano o nowym autorskim systemie oceny jakości kredytowej przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, a także o wynikach analizy ponad 32 tys. spółek z 43 krajów europejskich, które mają końcowych właścicieli w 105 krajach. Pokazano m.in., że właściciel krajowy jest skłonny podejmować mniejsze ryzyko niż właściciel zagraniczny.

W tegorocznej konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi licznych polskich uczelni, jak i doktoranci i studenci z SGH i innych ośrodków akademickich. Na kwiecień 2020 r. planowana jest kolejna edycja wykładów altmanowskich, połączona z konferencją naukową. Tematem przewodnim będzie rynek kapitałowy. Szczegóły już wkrótce na stronie internetowej konferencji (www.sgh.waw.pl/altman-lectures/). Zapraszamy!

Zredagowano w imieniu organizatorów konferencji i sesji równoległych w Instytucie Finansów SGH.

Prof. Edward Altman to emerytowany profesor finansów w Stern School of Business, New York University. Dyrektor Research in Credit and Debt Markets w NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Twórca uznanego na świecie i szeroko stosowanego modelu prognozowania upadłości przedsiębiorstw Z-Score. Edward Altman prowadzi badania w zakresie analizy i predykcji bankructwa, obligacji „śmieciowych”, rynków kredytowych i analizy ryzyka kredytowego. W 2005 r. profesor został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w świecie finansów przez magazyn „Treasury & Risk Management”. W 2015 r. Edward Altman otrzymał doktorat honoris causa SGH.

Szczegółowy program konferencji oraz księga abstraktów są dostępne na stronie internetowej konferencji http://www.sgh.waw.pl/altman-lectures.

Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.