DR ŁUKASZ KUROWSKI
Katedra Systemu Finansowego
Instytut Finansów
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Jego zainteresowania badawcze obejmują edukację finansową, bankowość międzynarodową oraz stabilność finansową. Współautor wielu artykułów dotyczących polityk pieniężnej i makroostrożnościowej. Jeden z artykułów został wyróżniony w konkursie ESRB pt. 2018 Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk.