Nowy ład prawny i organizacyjny SGH

Solidne podstawy do trwałego rozwoju uczelni.

Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

W kolejną, już 113., rocznicę pierwszego w historii posiedzenia Senatu naszej uczelni mam przywilej podzielić się z Państwem – naszą społecznością akademicką oraz zaproszonymi gośćmi, refleksją i doświadczeniami z ostatnich miesięcy. Refleksją i doświadczeniami związanymi z wytężoną pracą nad nowym ładem prawnym i organizacyjnym SGH, który tworzymy w związku z wprowadzoną we wrześniu ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, jak bardzo środowiskowa, uspołeczniona była to praca, szeroko angażująca wszystkie grupy wspólnoty akademickiej. Dziesiątki spotkań i rozmów z przedstawicielami organów kolegialnych, z senacką komisją statutową, studentami i doktorantami, indywidualnie z pracownikami, a także zespołowo podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w tej auli.

Konsultacje – co trzeba powiedzieć – nie ograniczały się do bezpośrednich rozmów, projekt statutu udostępniłem bowiem na stronie internetowej dla wszystkich pracowników. Efektem tej decyzji było pozyskanie kilkudziesięciu ważnych głosów w dyskusji. Za wszystkie te opinie, uwagi, rozmowy i spotkania bardzo serdecznie dziękuję. Pomogły one w przygotowaniu finalnej postaci projektu, który przedkładam pod najbliższe majowe obrady Senatu SGH.

Szanowni Państwo, muszę podkreślić, że projekt statutu powstał na bazie dotychczas obowiązującego podstawowego aktu prawnego SGH, a więc z poszanowaniem naszej tradycji i rozwiązań legislacyjnych tworzonych przez ostatnie trzy dekady. Zmiany, które zaproponowaliśmy, wynikają z potrzeby dostosowania się do obowiązującej ustawy.

Jednocześnie wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, tworząc statut, który daje solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizowania tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020–2030.

W nowym statucie powołujemy rady naukowe dla dyscyplin, w ramach których społeczność SGH prowadzi badania i promuje naukowców. Te nowe – wynikające ze zmian ustawowych – organy pozwolą na połączenie specjalistów z pięciu kolegiów w jeden głos, ważny na krajowej i międzynarodowej arenie badawczej, w każdej z prowadzonych przez SGH dyscyplin.

Jednocześnie, co chciałbym podkreślić, dbając o tradycje SGH i wartości wynikające z kooperacji naukowców, utrzymujemy kolegia – jako zrzeszenia środowiskowe, korporacje naukowców w ramach każdego kolegium, dostrzegając także wartość bogatych relacji wynikających ze współpracy pomiędzy kolegiami.

Kolegiami, jak dotychczas, kierować będą dziekani. Ustawa nadaje rektorowi kompetencje do powołania osób kierujących kolegiami. Szanując naszą tradycję i wartości, zamierzam jednak zrezygnować z części tych uprawnień i poddać moich kandydatów pod opinię wszystkich pracowników zrzeszonych w każdym z kolegiów. Po przyjęciu statutu rozwiązanie to zamierzam wykorzystać już za pięć miesięcy, wprowadzając w praktykę nowe regulacje statutowe.

Drugą doniosłą zmianą jest ustanowienie jednej, mocnej w swoich podstawach merytorycznych, szkoły doktorskiej SGH. Senat uczelni przyjął już regulamin szkoły i niebawem rozpoczniemy pierwszą rekrutację na studia łączące najlepsze osiągnięcia i doświadczenia pięciu kolegiów w poszczególnych dyscyplinach. To nowa jakość, która wyróżni nas w kształceniu przyszłych kadr naukowych dla szkolnictwa wyższego oraz aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Szanowni Państwo, bardzo ważną zmianą będzie również powołanie rady uczelni. To kolejny nowy organ, pełniący funkcje zarządcze i wspierający rektora w kierowaniu uczelnią. Podchodzimy do tego zadania bardzo poważnie. Wykorzystujemy w jak największym stopniu szansę ustanowienia organu, który bardzo realnie będzie wspierał nasze wysiłki w rozwijaniu uczelni. Senat SGH przyjął już zasady powołania pierwszej rady uczelni, które są tożsame z projektem nowego statutu.

W odróżnieniu od wielu innych uczelni projektujemy radę w maksymalnym – przewidzianym ustawą – liczbowo składzie i z większym od wymaganego ustawą udziałem ekspertów zewnętrznych. Przyjmujemy też ważne kryteria jakościowe jej ustanowienia. I tak: zapewniamy w radzie miejsce dla ekspertów proponowanych przez Klub Partnerów SGH, czyli przez firmy ściśle współpracujące z naszą uczelnią. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nie tak dawno obchodziliśmy jubileusz XX-lecia tej znakomitej współpracy.

W składzie rady przewidzieliśmy również miejsce dla przedstawiciela organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju, a więc wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Dodatkowo bardzo liczymy na dalsze rozwijanie współpracy ze społecznością lokalną i realizację trzeciej misji uczelni. Dlatego też w składzie Rady SGH przewidzieliśmy miejsce dla przedstawiciela Rady m.st. Warszawy. Bardzo ważne są dla nas relacje z absolwentami, dlatego też literalnie zapisujemy miejsce dla wychowanka naszej uczelni. Jednocześnie liczymy, że w składzie rady znajdzie się wielu innych absolwentów naszej Alma Mater. Liczymy też na wsparcie naszej wspólnoty akademickiej w zarządzaniu uczelnią – w składzie rady przewidzieliśmy miejsca dla: reprezentanta pracowników SGH wskazanego w powszechnych wyborach, reprezentanta Senatu SGH, przedstawiciela studentów, jak również – szanując doświadczenia zarządzania naszą uczelnią – dla jednego byłego rektora, prorektora bądź dziekana kolegium. Głęboko wierzę, że ten nowy organ – rada uczelni – będzie mocnym wsparciem w realizowaniu misji uczelni i wypełnianiu projektowanej obecnie strategii rozwoju.

Szanowni Państwo! Przed rozpoczęciem naszych prac nad projektem nowego statutu Senat uczelni jednomyślnie uchwalił w nowym kształcie misję SGH oraz wytyczne do konstrukcji wizji i wspomnianej już strategii rozwoju. Założenia te – podobnie jak projekt statutu – przygotowaliśmy w toku szerokich konsultacji środowiskowych, przeprowadzonych wśród członków naszej społeczności i wśród naszych partnerów gospodarczych. Niebawem, po przyjęciu nowego statutu, wznowimy prace nad finalną postacią strategii na lata 2020–2030. W jej konstrukcji kierujemy się przeświadczeniem, że SGH ma ambicje przywództwa w obszarze nauki i edukacji ekonomicznej i chce wokół tej strategii integrować całą społeczność akademicką oraz podejmować śmiałe inicjatywy.

W naszej wizji kierujemy się przeświadczeniem, że SGH jest elitarną uczelnią ekonomiczną o akademickim charakterze, stawiającą wysokie wymagania swej społeczności, kształcącą na najwyższym poziomie, że powinna łączyć cechy uniwersytetu ekonomicznego i praktycznej szkoły biznesu, a cechami charakterystycznymi uczelni jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, także w wymiarze międzynarodowym, i wreszcie – że SGH jest uczelnią zorientowaną na potrzeby otwartej gospodarki, współpracującą z praktyką gospodarczą, administracją publiczną i organizacjami społecznymi, kooperującą i prowadzącą stały dialog z kluczowymi interesariuszami, będącą liderem inicjatyw integrujących środowiska ekonomiczne w kraju i za granicą, a przede wszystkim uczelnią otwartą i wspierającą nowe idee społeczne.

Przypomnę, iż strategię budujemy wokół kluczowych wartości SGH, którymi są: integrowanie społeczności akademickiej, doskonałość naukowa, przywództwo w edukacji ekonomicznej, otwartość, przedsiębiorczość akademicka i sprawność organizacyjna. Przejawem tego jest również uchwalony przez Senat Kodeks etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej. Jest on elementem budowania społecznej odpowiedzialności naszej uczelni i wsparciem w codziennej pracy.

Szanowni Państwo, czas miniony od poprzedniego Święta SGH był okresem szczególnie wytężonej pracy. Dokonania naszej społeczności w tym okresie były znaczące. Władze uczelni zarówno wspierały inicjatywy społeczności SGH, jak i wychodziły z wieloma własnymi propozycjami. Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu pomyślność Szkoły Głównej Handlowej, by dołączyli do nas, abyśmy wspólnie wzięli udział w tworzeniu uczelni na miarę naszych ambicji, dumy i oczekiwań.

Takiej uczelni Państwu i sobie w dzień Święta Szkoły Głównej Handlowej gorąco życzę.

dr hab. Marek Rocki, prof. SGH, JM rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

…wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, tworząc statut, który daje solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizowania tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020–2030.

Prof. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie