Badacz mechanizmów innowacyjności Chin

Chińska pagoda na tle nowoczesnych budynków

W niniejszym numerze społeczność doktorantów reprezentuje Krzysztof Karwowski, doktorant drugiego roku Szkoły Doktorskiej SGH na programie nauki o polityce i administracji. Jego historia pokazuje, jak różne ścieżki przechodzą nasi koledzy oraz jak w SGH można pielęgnować interdyscyplinarność. Natomiast plany Krzysztofa są świetnym przykładem na to, jakie ekscytujące szanse rozwoju naukowego czekają śmiałków, którzy o nie zaaplikują. Udanej lektury i zachęcamy do realizowania własnych przygód.
JOLANTA BARTOSZEWSKA, przewodnicząca Samorządu Doktorantów SGH

Świąteczne spotkania to emocjonujący czas. Długo niewidzianych krewnych zaskoczyła więc wiadomość, że „znowu studiuję”, kiedy pochwaliłem się drugim już rokiem w Szkole Doktorskiej SGH. Koleżankom i kolegom doktorantom nie trzeba tłumaczyć, że to, co dla członków rodziny jest kolejnymi studiami, stanowi ciężką, ale jednocześnie rozwijającą pracę: poznanie dorobku światowej nauki i dołączenie do niej własnego, oryginalnego elementu – jak do dzieła impresjonistów. 

W SGH badam mechanizmy polityki innowacyjności w Chinach. O chińskich osiągnięciach w rozwoju zaawansowanych technologii, lotach w kosmos czy genetyce słyszymy niemal każdego dnia. Chiny przez ostatnie 25 lat poczyniły skok w liczbie studentów, wydawanych artykułów i patentów. Uruchomiono światowej klasy infrastrukturę naukową, np. program badań dna morskiego Jiaolong (2012), największy na świecie radioteleskop Oko Niebios (2016) czy chińską stację orbitalną Niebiański Pałac (2022). Również instytucje medialne Państwa Środka nie mają sobie równych pod względem produkowanych treści promocyjnych – chińskie wynalazki dają więc o sobie znać w periodykach naukowych, prasie branżowej, wreszcie w social mediach: na Instagramie i Tiktoku. Jednak im więcej jest materiału do analizy, tym więcej czasu zabiera kompleksowe go filtrowanie. 

Wielką pomocą w planowaniu badań był IPB – skrótowiec znany każdemu doktorantowi jako Indywidualny Plan Badawczy. IPB to zbiór kamieni milowych, które musimy przemyśleć, wybrać, ocenić ich przydatność w pisaniu rozprawy. Dobrze przygotowany IPB, jak mapa, wskazuje drogę w zalewie literatury, pomaga skupić się na rzeczach ważnych, porządkuje harmonogram. Prowadzenie takich badań, łączących policy studies, ekonomię oraz sinologię, wymaga zarówno ciągłego uaktualniania warsztatu politologicznego, jak i biegłości w tabelach przestawnych w Excelu. Wbrew pozorom niezbędna jest także wrażliwość na płynność kultury, w której osadzony jest przedmiot badań. W swoim IPB najwięcej czasu poświęcam chińskim i angielskim publikacjom na temat zarządzania rozwojem technologii. W dokumentach państwowych poszukuję instytucji wspierających i firm z sektora kosmicznego. Typuję najbardziej prestiżowe uniwersytety w poszczególnych, często wymykających się zestawieniom, dziedzinach. Podliczam liczbę ich publikacji, aktywność w instytucjach międzynarodowych np. ISO, notuję, jak promują się poza Chinami – w sąsiednich krajach Azji, na „globalnym Południu”, nawet w Polsce. Wreszcie próbuję nakreślić sieć chińskiej administracji oraz wytłumaczyć, jak funkcjonuje. Tak powstać ma sieciowy model, który z jednej strony pokaże chiński pomysł na nowinki techniczne, a z drugiej wyodrębni mechanizmy, które nadają ruch i wartość działaniom poszczególnych aktorów: ich decyzjom, informacjom, łańcuchom dostaw. 

Kiedy wyczerpią się własne pomysły, trzeba dodatkowo umieć sięgnąć po doświadczenie innych. Nieocenioną pomocą są zaprzyjaźnione ośrodki, z którymi SGH ma umowy i projekty. Można poruszyć tą siecią kontaktów i dotrzeć do osoby lub grupy, która może doradzić poprawki modelu, służyć radą, wspólnie opublikować tekst. Tak udało mi się dotrzeć m.in. do archiwów ONZ w Maastricht, czy odbyć rozmowy z naukowcami z Włoch, Hongkongu i dalekich Hawajów. Kilkukrotnie rzuciły one nowe światło na to, w jakim kierunku idę. Ten rok przyniesie ze sobą kolejny projekt – staż naukowy na Uniwersytecie w Salerno (południowe Włochy), gdzie dopracuję metodologię badania innowacyjności, aby pokazać detale i dynamikę opracowanej przeze mnie sieci. 

Postpandemiczne Chiny otwierają się na świat. Dzięki niesamowitej dostępności publikacji i dokumentów w bazach cyfrowych wyjazd na poszukiwanie źródeł nie jest tak kluczowy, jak jeszcze dekadę temu. Wciąż jednak pozostaje na mojej liście jako okazja do zobaczenia wielkich osiągnięć, które badam, znalezienia nowych kontaktów czy głębszego zrozumienia – przede wszystkim po chińsku – jakie jutro kształtuje azjatyckie mocarstwo.


KRZYSZTOF KARWOWSKI jest doktorantem II roku nauk o polityce i administracji, absolwentem inżynierii materiałowej i orientalistyki, odbył roczne stypendium na Politechnice Południowochińskiej w Kantonie. W ramach działalności popularyzatorskiej prowadzi warsztaty i wykłady z kultury i języka Chin na Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH, Mazowieckim Festiwalu Nauki, na uczelniach i w szkołach.

 

Researcher of China's innovation mechanisms

Family gatherings during the holiday season are an exciting time. When I shared that I am in my second year at the SGH Doctoral School, it surprised some of my relatives, that I study something again! There is no need to explain to fellow PhD candidates, that this “study again” is a rigorous, sometimes frustrating, but at the same time a very creative period of self-development. It involves exploring global academic achievements and adding our unique perspective into the body of science – like small, thin, brush strokes on impressionist paintings. 

My research focuses on innovation policy in China: its interdependencies and mechanisms. We – the West – are constantly surprised about China’s cutting-edge achievements in advanced technology, space exploration, or even genetics. Over the last 25 years, China has seen a significant leap in its number of students, published scientific papers, and patents. The Chinese launched world-class scientific infrastructure i.e. the Jiaolong deep-sea exploration program (2012), the world’s largest radio telescope Tianyan – Eye of Heaven (2016), and the Heavenly Palace manned space station (2022). The Chinese media lead in promoting innovations in scientific periodicals, industry press, and social media platforms: Instagram and TikTok. However, the multiplicity of material for analysis requires comprehensive filtering. 

While we plan research on such a broad topic, the Individual Research Plan (“IPB” – a well-known acronym for every PhD candidate in Poland) is an invaluable help. IPB is a set of milestones, we have to consider, choose and estimate their real use while writing our theses. A well-designed plan works like a map to navigate through the literature flood, focus on essentials, and organise the timelines. My research idea combines policy research, economics, and Chinese studies. It involves a continuous study of political dilemmas, but also Excel operations on economic factors in my pivot tables. It also requires a certain sensitivity for fluid patterns of culture. I dedicate most of my study time to Chinese and English papers related to technology development management. I am analysing governmental documents, seeking innovation regulators, companies and evaluating universities. I count the number of their publications, their activity in international institutions, e.g. ISO, and I note how they promote themselves outside China - in neighboring Asian countries, in the Global South, even in Poland. Finally, I am trying to outline the Chinese governmental structure and explain its behaviours in this example. This helps to create a network model showing Chinese industry from our perspective, and on the other hand analyses the mechanisms of actions of its actors: their chains of decisions, ideas and information. 

There is a moment in work, when own ideas are not enough, and external experience is necessary. The network of affiliated centres, where SGH holds agreements and projects is an invaluable resource in this case. It is possible to use this spectrum of contacts, to find a person or group, who researched China, could revise the model, advise something new or publish something together. This is how I managed to reach, among others, the UN archives in Maastricht and talk to scientists from Italy, Hong Kong and even distant Hawaii. Several times they shed new light on the direction I was going. This year will bring another project – a research internship at the University of Salerno (southern Italy), where I will improve my innovation research methodology to show the details and dynamics of the developed network. 
China continues the opening up after the pandemic shock. Thanks to the incredible accessibility to journals within the digital bases, research is easier and even a study trip to China was not a top priority. However, it still remains on my list as an opportunity to see the great achievements, establish new contacts, and gain a deeper understanding—especially in the Chinese cultural environment—of what shapes the Asian superpower of tomorrow.


KRZYSZTOF KARWOWSKI is a second-year doctoral student in political science and administration, a graduate of materials engineering and oriental studies, and held a one-year scholarship at the South China University of Technology in Guangzhou. As part of his popularization activities, he conducts workshops and lectures on Chinese culture and language at the SGH University of the Third Age, the Mazovian Science Festival, universities and schools.

 

中国创新流程的分析师

节日期间的聚会是令人兴奋的时光。让长时间未见的亲戚感到惊讶的是:我已经在SGH华沙经济大学完成了博士的第二个学年。

„你又在学习了吗?” — 他们问过。

对于家人来说是另一项学习,对于博士生来说是辛苦的工作:了解全球科研成果,为其增添独特的原创元素,就像印象派画家将自己的创作融入其中一样。

在SGH,我研究中国创新政策的机制。我们几乎每天都能听到关于中国在先进技术、AI、太空探索和基因学方面的成就。在过去的25年里,中国在学生数量、发表文章和专利数量方面取得了显著的进步。已启动了世界级的科学基础设施,如“蛟龙”深海探测项目(2012),世界上最大的射电望远镜“天眼”(2016),以及中国空间站“天宫”(2022)。中国的媒体机构在制作宣传内容方面也是独领风骚,同时中国的创新成果在科学期刊、行业报纸以及社交媒体上都有所体现,包括Instagram和抖音 (Tiktok)。

在研究计划中,IPB 是每位博士生都熟知的缩写,为研究的规划提供了重要的帮助。IPB是一系列里程碑,我们必须仔细考虑、选择,并评估它们在撰写论文过程中的实用性。一个准备良好的IPB就像一张地图,指引我们在文献的海洋中找到正确的方向,帮助我们专注于重要的事项,并整理出一个有序的时间表。

做一个将政策研究、经济学和汉学相结合的研究,不仅需要不断更新政治学技能,还需要在Excel中熟练运用数据透视表。与此同时,研究对所研究对象嵌入的文化的敏感性也是必不可少的。在我的IPB中,我将大部分时间投入到关于技术发展管理的中文和英文出版物上。在中国的国家文件中,我正在寻找支持太空领域的机构和公司。我正在选择在各个领域中最有声望的大学 (STEM),这些大学通常不容易在榜单中找到技术研究。我正在计算它们的出版物数量,以及它们在国际机构(ISO)中的活动,记录它们在中国以外地区的推广情况,包括在亚洲邻国、南半球国家甚至在波兰。最后,我试图勾勒中国的行政网络并解释其运作方式。这将产生一个网络模型,一方面展示中国在技术新潮方面的理念,另一方面明确赋予各个参与者行动的机制:他们的决策、信息和供应链的价值。

当自己的创意用尽时,需要具备能够借鉴他人经验的能力。与SGH签订协议和项目的合作伙伴提供了可估量的帮助。通过该网络,我可以接触到可以提供建议、反馈和文章的人员或团体。我曾经成功地与联合国驻马斯特里赫特办事处的档案馆、来自意大利、香港、以及遥远的夏威夷的科学家进行了交流。今年我将进行另一个项目: 在意大利的萨莱诺大学 (Salerno University) 进行科研实习。我将进一步完善创新研究的方法论,以此来展示我所构建的网络的细节和动态。

中国正在向世界敞开大门。由于电子数据库中出版物和文件的惊人可及性,与10年前相比,出国寻找资源并非如此有必要。然而,它仍然保留在我的计划中。它是一个让我能够亲眼见证我所研究的伟大成就的机会。由此我可以建立新的联系,并用中文更深入地理解中国将塑造未来亚洲大国的方向。


KRZYSZTOF KARWOWSKI (石虎) 是政治学专业二年级博士生。他毕业于工程和汉学专业,也在广州华南理工大学学过一年的奖学金。作为普及活动的一部分,他在SGH马佐夫科学节等或者学校举办有关中国文化和语言的研讨会和讲座。