Z gabinetu prorektora: nowe wyzwania, nowe szanse i nowe plany dla współpracy międzynarodowej

Mimo pandemii i związanych z nią wielu ograniczeń, współpraca międzynarodowa jest wciąż rozwijana. Dostosowujemy się do nowych uwarunkowań, nie tylko pokonując przeciwności, ale przede wszystkim dostrzegając oraz wykorzystując nowe możliwości i szanse.

Dzień przed Wigilią otrzymaliśmy decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania SGH Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) na kolejną perspektywę programu 2021-2027. W zakończonym naborze, Centrum Współpracy Międzynarodowej złożyło wniosek o pełną akredytację dla wszystkich akcji programu. W związku z tym nowa Karta Erasmusa uprawniać będzie SGH do aplikowania o środki finansowe na realizację, m.in.: mobilności studentów i pracowników uczelni, praktyk studenckich w zagranicznych przedsiębiorstwach, wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, partnerstw strategicznych, sojuszy na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) czy projektów typu „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym”. Posiadanie ECHE uprawnia SGH również do aplikowania o granty krajowe wszystkich tych instytucji, które korzystają ze środków unijnych, takich jak np. projekty instytucjonalne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA.

Warto przy tej okazji dodać, że przez ponad 20 lat program Erasmus+ umożliwił dynamiczny rozwój procesów umiędzynarodowienia w naszej Uczelni. Przez ostatnie lata z programu tego pozyskaliśmy ponad 70 milionów na stypendia dla studentów i pracowników SGH oraz na działania i przedsięwzięcia umożliwiające współpracę z uczelniami partnerskimi na całym świecie, w obszarze dydaktyki i nauki. Dobrą informacją jest również to, że Komisja Europejska zdecydowała o prawie trzykrotnym zwiększeniu budżetu programu Erasmus na lata 2021-2027, w porównaniu z poprzednim okresem budżetowym. Oznacza to również więcej środków finansowych dla Polski, a zatem dodatkowe możliwości dla pracowników i studentów SGH, aby zdobyć nowe doświadczenia zagraniczne, kompetencje, wiedzę oraz cenne kontakty osobiste i zawodowe.

Dużo dzieje się również w programie CEMS MIM – projekt biznesowy studentów SGH znalazł się wśród TOP 3 najlepszych projektów biznesowych CEMS w 2020 roku, zajmując drugie miejsce wśród wszystkich projektów biznesowych CEMS. Przedsięwzięcie zatytułowane „Slow down. Watch for children” realizowane było we współpracy z MasterCard oraz K.I.D.S. Foundation. Głównym celem projektu było stworzenie aplikacji odpowiadającej na potrzeby małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) i ich rodziców. Aplikacja ma na celu zapewnienie wsparcia na wszystkich etapach leczenia, dostarczając niezbędnych informacji, służąc jako przewodnik po CZD, a także minimalizując lukę komunikacyjną pomiędzy pacjentami i lekarzami. Stanowi ona wygodny punkt dostępu do wszystkich istotnych zasobów informacyjnych, przyjazny dla pacjentów i ułatwiający im proces leczenia.

Z kolei w ramach dobrze już zakorzenionych w strukturze naszej Uczelni programów podwójnego dyplomu nastąpiło przyspieszenie prac nad programem magisterskim z University of Porto. Prace te rozpoczęły się jeszcze w 2018 roku, ale zostały zawieszone do czasu, aż portugalski partner uzyska akredytację dla swojego kierunku objętego umową. Jest zatem szansa, że od roku akademickiego 2021/2022 będziemy mogli zaoferować studentom kierunku Zarządzanie kolejny program podwójnego dyplomu. Kwalifikacja do tego programu przewidywana jest już wiosną tego roku.

Jeszcze przez niecałe dwa miesiące realizowany będzie przez CWM projekt Welcome to Poland #SGH4U, finansowany przez NAWA, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem był rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej służący optymalizacji modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz kształtowanie kultury otwartości w SGH. W ramach projektu zrealizowano szereg działań obejmujących szkolenia, wizyty studyjne, jak również przygotowanie publikacji i tłumaczenie aktów prawnych SGH. W najbliższych dniach odbędzie się cykl szkoleń dla naszych pracowników oraz studentów z zakresu umiędzynarodowienia uczelni, obejmujących m.in. wystąpienia publiczne, zdolności negocjacyjne, protokół dyplomatyczny i strategie budowania współpracy.

Niezależnie od ograniczeń pandemicznych, studenci i pracownicy SGH nadal mogą korzystać z programu Central Europe Connect (CEC), który realizujemy we współpracy z uczelniami partnerskimi z Wiednia i Bratysławy. CEC umożliwia krótkoterminową wymianę studentom z trzech uniwersytetów oraz wspólne zajęcia, projekty i aktywności integracyjne. W sesji wiosennej 2021 r. (Wiedeń, Warszawa, Bratysława) udział weźmie 14 studentów SGH.

Będziemy nadal rozwijać nasze aktywności w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, które przygotowało interesującą ofertę zarówno dla studentów, jak i pracowników, w tym niemieckojęzyczną międzykierunkową specjalizację na poziomie licencjackim „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”. Zachęcamy do skorzystania z niej wszystkich, którzy chcieliby pozyskać nowe kompetencje językowe czy wiedzę o naszym najważniejszym partnerze gospodarczym. W ramach Forum 12 studentów SGH może otrzymać stypendia DAAD na wyjazd semestralny do partnerskiego uniwersytetu w Moguncji (JGU Mainz). Ponadto ok. 15 studentów będzie miało możliwości uzyskania stypendiów na miesięczny kurs językowy w Niemczech. Zaplanowano również środki dla doktorantów SGH, w tym na sfinansowanie miesięcznego pobytu badawczego w JGU Mainz. W ramach współpracy dydaktycznej będziemy gościli w SGH ok. 10 wykładowców z niemieckich uczelni partnerskich.

Najbliższe miesiące to również czas kluczowych decyzji dotyczących przyznania SGH prestiżowych akredytacji. Nasza Uczelnia posiada już m.in. akredytacje AMBA i CEEMAN. Obecnie ubiegamy się o akredytacje EQUIS i AACSB. Realizacja tego celu jest dla nas wszystkich jedną z najważniejszych spraw w wymiarze międzynarodowym. W dniach 8-10 czerwca br. odbędzie się wirtualna wizyta komisji akredytującej EQUIS. W tym ważnym procesie liczymy na zaangażowanie całej wspólnoty SGH – pracowników akademickich i administracyjnych oraz studentów i doktorantów. Mam nadzieję, że wspólnie odniesiemy sukces.