HR biznes partner. Nowy kierunek na studiach magisterskich

30 czerwca 2020 r. rusza rekrutacja na nowy kierunek prowadzony na studiach II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – HR biznes partner. To zupełna nowość w ofercie uczelni, dla tych, którym – jak wyjaśnia prof. Sławomir Winch – „nie po drodze z karierą w finansach czy rachunkowości, lecz mimo to szukają swojego miejsca w SGH”. 

Kiedy pojawił się pomysł na powołanie nowego kierunku na studiach II stopnia w SGH?

– Od blisko dwóch lat rozmawialiśmy w Instytucie Zarządzania o potrzebie powołania nowego kierunku studiów łączącego wiedzę oraz umiejętności większości jego pracowników. Od zarządzania strategicznego poprzez źródła finansowania po mechanizmy społeczne, tj. zarządzanie ludźmi. Od wielu już lat są realizowane z powodzeniem w naszym Instytucie, studia podyplomowe HR Biznes Partner przez dr Eleonorę Kuczmerę-Ludwiczyńską. Część pracowników Instytutu prowadzi zajęcia na tych studiach i na bieżąco rozmawia z jego uczestnikami m.in. o uwarunkowaniach pracy działów HR oraz o kierunkach ich rozwoju. Idea problematyki HR przewijała się w różnych kontekstach, by ostatecznie zmaterializować się w postaci kierunku na studiach magisterskich o nazwie „HR biznes partner”.

W ubiegłym roku zespół Zakładu Strategii Personalnych Instytutu Zarządzania realizował badania dotyczące nowych funkcji personalnych. W rozmowach z dyrektorami personalnymi HR często przewijała się problematyka biznes partneringu. Również omawiając oczekiwania wobec absolwentów studiów wskazywano na potrzebę łączenia różnych obszarów wiedzy typowo specjalistycznej – personalnej oraz biznesowej, pomagającej zrozumieć funkcjonowanie organizacji i potrzeby osób w niej zatrudnionych. Dopiero posiadając kompetencje z tych dwóch kierunków, współczesne działy personalne mogą świadomie i z większą efektywnością wykonywać swoje obowiązki. Wtedy zaczęliśmy zastanawiać się nad powołaniem specjalizacji a potem kierunku HR biznes partner.

Dużą rolę odegrała opinia i determinacja dyrektora Instytutu prof. Piotra Wachowiaka, z którym mam przyjemność współpracować od wielu lat. W Polsce, według mojej wiedzy, nie ma tak sprofilowanego kierunku, więc SGH będzie prekursorem. Chodzi głównie o to, by kształtować pewne standardy w edukacji, dzielić się doświadczeniami z kolegami z innych ośrodków akademickich. A przede wszystkim, stworzyć studentom możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w szerszej formule organizacyjnej – kierunku.
Pomysł krystalizował się dwa lata. Jako, że jestem kierownikiem Zakładu Strategii Personalnych Instytutu Zarządzania, to w sposób naturalny zostałem szefem zespołu odpowiedzialnego za kierunek HR biznes partner

Dlaczego uruchamiamy kierunek z zakresu HR? To zupełna nowość w ofercie studiów SGH.

– W naszej uczelni bardzo wielu pracowników podejmuje się prowadzenia zajęć wchodzących w obszar nauk społecznych: od ekonomii przez socjologię i filozofię do psychologii. Nasza aktywność odbywa się w ramach różnych specjalizacji i kierunków. Warto jest połączyć siły w ramach jednego kierunku i nadać większą rangę formalną tym naukom.

Prowadząc zajęcia z zarządzania kapitałem ludzkim na studiach II stopnia zauważyłem, że studia podejmują osoby z różnych kierunków społecznych innych uczelni. Szukają „swojego miejsca” w SGH. Nie widzą swojej kariery w finansach, rachunkowości czy innych obszarach o dominującej roli instrumentów ilościowych. Nie wykluczam, że połączenie tych aspektów z wiedzą społeczną w konkretnym aspekcie działań organizacji (tj. zarządzania ludźmi) będzie owym „miejscem” dla tej grupy studentów.

Kolejny bardzo ważny czynnik, to potencjał naszych pracowników. Kluczowym dla programu było moje spotkanie z prof. Tomaszem Rostkowskim. W Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim, którego jest on kierownikiem, pracuje wielu znakomitych fachowców z branży HR. Poparł on pomysł tworzenia nowego kierunku, a jego zespół stworzył interesujące propozycje przedmiotów uzupełniające program naszego Instytutu. Wielu kolegów z innych kolegiów wyraziło aprobatę, za co dziękuję, dla umieszczenia ich przedmiotów w ofercie HR biznes partner. Dzięki wspólnej pracy każdego z zespołów powstał program nowego kierunku.

Sporo dyskusji dotyczyło nazwy HR biznes partner. Nieraz kojarzy się ona ze stanowiskiem jako takim, a nie obszarem wiedzy, której przekazanie leży w gestii uczelni. Chyba przypadek sprawił, że koncepcja teoretyczna stała się źródłem dla nazwy stanowiska. Naciskaliśmy, by pozostać przy HR biznes partner. Szczególnie w korporacjach międzynarodowych nazwa ta stała się już codzienną praktyką. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku następnych lat będzie ona normą także w innych organizacjach. Już teraz poszukuje się kandydatów na stanowisko junior HR biznes partner.

Nazwa kierunku to sygnał dla rynku i studentów, że kształcimy biznesowi przyszłą kadrę. Jako, że dzieje się to w SGH, dajemy gwarancję podejścia do nauczania z praktycznego punktu widzenia.

Kiedy rusza rekrutacja na ten kierunek? 

– Rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2020/021 zgodnie z harmonogramem SGH tj. 30 czerwca 2020 r.

Czy studia będą dostępne również w trybie niestacjonarnym?

– Tak. Studia będą realizowane w trybach stacjonarnym oraz niestacjonarnym popołudniowym i niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym

Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów, kandydaci często pytają o jego program. Jakie przedmioty będą realizowane w ramach HR biznes partner?

– Nasza propozycja programowa nawiązuje do idei HR biznes partner, podkreślającej rolę kapitału ludzkiego w rozwoju organizacji, ale też kładzie nacisk na łączenie władzy z odpowiedzialnością. By sprostać temu zadaniu nie wystarczy zajmowanie miejsca w szczytach hierarchii organizacyjnej, ale kluczowe jest posiadanie odpowiednich kompetencji. Stąd dużą wagę przykładamy do analizy strategicznej i finansowej organizacji, prawa pracy, ekonomii, wyceny pracy. Jako że podmiotem zarządzania są zatrudnieni ludzie, to duży nacisk w programie kładziemy na diagnozę postaw pracowników, czyli obszar kompetencji miękkich, kulturę organizacji, rozwój pracowników, zarządzanie talentami oraz projektami, negocjacje, opanowanie instrumentów HR biznes partner. Przewidujemy prowadzenie części zajęć także przez praktyków HR.
Dwa lata temu, wspólnie z dr Joanną Tabor-Błażewicz, prowadziliśmy badania dotyczące, między innymi, wizerunku SGH wśród kandydatów na studia w naszej uczelni. Badania potwierdziły obiegową opinię, że szkoła jest postrzegana jako lider w obszarze ekonomii i biznesu. Koncepcja kierunku HR biznes partner doskonale wpisuje się w ten wizerunek rozszerzając go na problematykę zarządzania ludźmi przy jednoczesnym zachowaniu ekonomiczno-finansowego profilu uczelni.

Z jakimi umiejętnościami będą mogli rozpocząć swoją zawodową drogę absolwenci kierunku HR biznes partner?

– Moim celem jest opanowanie przez studentów kluczowej umiejętności – wyciągania wniosków na podstawie różnych źródeł informacji. Jestem absolwentem socjologii i to, co najbardziej sobie w niej cenię, to odejście od analizy rzeczywistości w kategoriach „wszystko zależy od sytuacji”. Do sformułowania takiego wniosku nie trzeba kończyć studiów wyższych. Ważna jest wiedza o mechanizmach kształtujących rzeczywistość organizacyjną, posługiwanie się aparatem pojęciowym opisującym różne zjawiska oraz przewidywaniem ich przebiegu. Temu, w wielkim skrócie, służy nauka. Istotne są umiejętności, ale są one wyłącznie pochodną owej wiedzy. Zaliczam do nich: analizę sytuacji finansowej firmy, negocjacje, metodologię badań postaw pracowników, diagnozę potencjału kapitału ludzkiego firmy oraz budowania jej wizerunku, zarządzania projektami, wskazanie kluczowych przewag konkurencyjnych, identyfikację bieżących i strategicznych potrzeb biznesowych oraz umiejętność dopasowania zasobów i kompetencji do tych potrzeb. Niezwykle istotne są kompetencje miękkie, w tym szczególnie umiejętności komunikacyjne z różnymi grupami interesów. Praktyczne umiejętności absolwent wielu kierunków nabywa z reguły w pierwszych trzech miesiącach praktyki zawodowej. Studia są po to, by nasi studenci mieli ukształtowaną potrzebę poszerzania swojej wiedzy, formułowania własnych wniosków, ich uzasadnienia oraz komunikacji z innymi. W tym widzę zbieżność oczekiwań praktyków z zadaniami uczelni. Dla mnie, i jak sądzę dla pozostałych koleżanek i kolegów z zespołu, są to podstawowe umiejętności HR biznes partnera.

Dziękuję za rozmowę. 

Nowy kierunek HR biznes partner w pigułce: