Więcej niż stanowisko

Zdobywamy kwalifikacje na uczelni, kursach dodatkowych, uzyskujemy certyfikaty poświadczające nasze kompetencje, odbywamy praktyki i staże, które mają nas wesprzeć w osiągnięciu zawodowego celu. Kiedy dostajemy ofertę pracy, która odpowiada naszym oczekiwaniom w zakresie wynagrodzenia i stanowiska, bardzo często z marszu ją akceptujemy. Jest jednak kilka innych aspektów, które warto rozważyć, dokonując wyboru.

Czy nie ma znaczenia to, jakie firma ma podejście do swoich pracowników i pracowniczek, jak dba o ich rozwój i jak wspiera ich w równoważeniu pracy z innymi sferami życia? Czy nie chcielibyśmy zostać zatrudnieni w firmie, która uczciwie traktuje swoich partnerów biznesowych, angażuje się na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnych, bierze pod uwagę swój wpływ na środowisko naturalne? Czy zupełnie nie liczą się wygląd i aranżacja przestrzeni, w której mamy spędzać dużą część naszego czasu? By zwiększyć szanse na zadowolenie z pracy, opłaca się dowiedzieć więcej o podejściu potencjalnego pracodawcy do wspomnianych kwestii.

…kiedy dostajemy ofertę pracy, która odpowiada naszym oczekiwaniom w zakresie wynagrodzenia i stanowiska, bardzo często z marszu ją akceptujemy. Jest jednak kilka innych aspektów, które warto rozważyć, dokonując wyboru.

Po pierwsze – CSR

CSR, skrót od corporate social responsibility, w języku polskim najczęściej pojawia się jako: społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialny biznes. Definicja CSR-u zmienia się na przestrzeni lat, jednak jej kluczowym elementem jest uwzględnianie w prowadzeniu biznesu nie tylko zysku, ale też sposobu jego osiągania, z odniesieniem do zagadnień społecznych i środowiskowych. Firma, prowadząc dialog z interesariuszami, w tym m.in. z pracownikami, ustala istotne kwestie (tzw. materiality issues), o które stara się w szczególny sposób zadbać i o których chce interesariuszy informować. Zgodnie z normą społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 są one pogrupowane w obszarach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W każdym z nich kryją się szczegółowe elementy, wśród których wymienić można np. etykę i compliance, przejrzystość działań, przestrzeganie praw człowieka i pracownika oraz praw konsumenta, różnorodność, kwestie kobiet w biznesie, ekoprodukty czy programy prośrodowiskowe, odpowiedzialny marketing i wiele innych.

Z punktu widzenia pracownika istotne są formy dialogu, dbałość o zdrowie psychofizyczne, wsparcie ze strony firmy, np. w integrowaniu pracy z życiem prywatnym czy w ramach wolontariatu pracowniczego. Można bezpośrednio podczas rekrutacyjnej rozmowy pytać o to osoby pracujące czy współpracujące z firmą, szukać takich informacji w raporcie społecznym firmy czy na stronie internetowej.

Po drugie – work-life INTEGRATION

Pierwotne rozumienie liczącej już kilkadziesiąt lat koncepcji work-life balance, oznaczało dążenie do zrównoważenia czasu między pracą zawodową a życiem prywatnym. Ale czy słuszne jest założenie, że życie jest poza pracą lub że praca nie jest elementem życia? We współczesnym zglobalizowanym, poddanym sile Facebooka i smartfonów świecie, w którym coraz trudniej wyraźnie rozgraniczyć pracę od innych obszarów aktywności, takie podejście nie przystaje do realiów.

Istotna pozostaje możliwość udanego łączenia działań w różnych sferach życia. Dlatego obecnie zasadne wydaje się mówienie o work-life blending czy work-life integration, czyli dopasowaniu, zharmonizowaniu, zintegrowaniu pracy z życiem. W modelu tym praca i życie to spójne, symbiotyczne elementy, pracę postrzega się jako integralną część życia. Wiąże się to z humanistycznym postrzeganiem człowieka jako zintegrowanej, całościowej jednostki, której do dobrego samopoczucia potrzebna jest twórcza interakcja między obszarami: personalnym, społecznym i zawodowym.

Starając się o pracę czy staż w danej firmie, warto wyłowić informacje dotyczące kultury organizacyjnej firmy w tym zakresie. Czy pracodawca stwarza możliwość elastycznego czasu pracy? Czy pozwala na wykonywanie zadań spoza biura? Czy zachęca do rozwijania swoich pasji, zainteresowań i je wspiera, np. poprzez wolontariat pracowniczy? Czy praca w nadgodzinach nie jest niepisanym standardem obowiązującym w firmie? Czy pracodawca ułatwia znajdowanie niestandardowych rozwiązań w odniesieniu do indywidualnej sytuacji (np. nieoczekiwana zmiana godzin zajęć na uczelni, nagły kłopot z zapewnieniem opieki nad dzieckiem)? Czy zachęca pracowników do zdrowego trybu życia, do aktywności fizycznej, a może nawet stwarza takie możliwości wewnątrz firmy?

Po trzecie - środowisko pracy

Zarówno czynniki materialne, jak i społeczne, z którymi styka się pracownik w miejscu pracy, tworzą tzw. środowisko pracy. Często to ono właśnie decyduje bezpośrednio o naszej satysfakcji z pracy, wpływa na nasz ogólny stan psychofizyczny, a tym samym na naszą efektywność. Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego w pracy, funkcjonalna i estetyczna aranżacja przestrzeni, z wygospodarowaną strefą na posiłek czy krótki relaks, staje się ważnym kryterium. Praca w miejscu, którego wygląd i organizacja ułatwiają sprawne wykonywanie różnorodnych zadań, jakie są przed pracownikiem stawiane, przyczynia się tak do wzrostu jego produktywności, jak i zadowolenia.

Jak wygląda idealne biuro? Poszukiwania trwają; od pewnego czasu dużą popularnością cieszy się koncepcja activity based working, czyli organizacja przestrzeni na bazie rodzaju podejmowanych aktywności. Wyodrębniane są strefy do pracy indywidualnej i zespołowej, strefy pobudzające kreatywność czy strefy odpoczynku. Czy będzie to tylko czasowa moda, czy trwała zmiana, czas pokaże.

Środowisko pracy nie ogranicza się jednak wyłącznie do kwestii wystroju i zagospodarowania biurowych wnętrz. Jego istotny element stanowi kultura organizacyjna danej firmy, mająca wpływ na swoisty klimat danego miejsca i panującą w nim atmosferę. Już na etapie rozmów o pracę można próbować poznać jej kluczowe komponenty i sprawdzić, na ile się z nimi identyfikujemy. Ostatecznie chodzi przecież o to, by znaleźć właściwe stanowisko w odpowiadającym naszym potrzebom i wartościom miejscu pracy, i harmonijnie wpleść pracę w życie.