Z gabinetu kanclerza: zrównoważony rozwój uczelni jako przedsiębiorstwa

Dla społeczności naszej uczelni niezwykle ważnym obszarem staje się CSR, zarówno w działalności edukacyjnej oraz naukowej, jak i w aktywności społecznej. Zaangażowanie na tych polach uzupełniają wysiłki na rzecz odpowiedzialnego funkcjonowania SGH jako przedsiębiorstwa.

Rosnące zainteresowanie zarówno pracowników, jak i studentów obszarem CSR jest z jednej strony konsekwencją coraz powszechniejszej świadomości współczesnych wyzwań, z drugiej strony odpowiedzią na proaktywną postawę Rektora i władz uczelni w tym zakresie. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność rektorskiej komisji ds. społecznej odpowiedzialności, jak również wskazanie przez Rektora strategii zrównoważonego rozwoju jako jednej z kluczowych strategii przekrojowych, zaplanowanych do realizacji wraz strategią główną SGH. Strategiczne działania mają na celu jak najpełniejsze uwzględnienie CSR w naszej misji dydaktycznej, aktywności naukowej, jak również w przedsięwzięciach o charakterze społecznym, wspierających zarówno społeczność lokalną, jak i rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym, w tym problemów środowiskowych.

Obok strategicznych kroków w obszarze CSR, wynikających z roli uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, należy również zauważyć odpowiedzialne funkcjonowanie SGH jako przedsiębiorstwa, utrzymującego wiele budynków i ich infrastrukturę techniczną oraz dostarczającego usługi wspierające dla pracowników i studentów w realizacji ich codziennych obowiązków. Aby zwiększyć naszą społeczną odpowiedzialność, od 2018 roku krok po kroku analizujemy pod kątem zrównoważonego rozwoju procesy techniczne i optymalizujemy funkcjonowanie infrastruktury uczelni, jak również kontraktowane usługi obce oraz pracę podwykonawców. Kulminacją tych wysiłków był przeprowadzony w styczniu i lutym 2020 roku zewnętrzny audyt oceniający wspomniane działania i wspierający przygotowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju na przyszłe lata. Za podstawę do analizy przyjęto aspekty społeczno-środowiskowe standardów Global Reporting Initiative (GRI), które stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania zrównoważonego rozwoju organizacji. Wypracowane w ten sposób zasady pozwalają na analizę procesów zakupowych, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, energooszczędności, emisji bezpośrednich i pośrednich, a nawet – wstępnie – śladu węglowego SGH. Umożliwiają również analitykę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych budynków uczelni oraz działania kantyn i innych zewnętrznych podmiotów w naszej przestrzeni, np. firm cateringowych, co będzie szczególnie ważne po powrocie do normalnej aktywności po pandemii.

Prowadzone analizy przekuwają się na praktyczne zmiany. Dla przykładu analizie ogrzewania budynków towarzyszy dostosowanie krzywej grzewczej, a analizie poboru energii elektrycznej sukcesywna wymiana źródeł światła na oświetlenie typu LED. Stały monitoring mediów (ciepła, energii) umożliwia nam podejmowanie odpowiednich działań mających na celu optymalizację i korektę zużycia w trybie online. Posłużę się przykładem z zeszłego miesiąca, kiedy zauważono wzrost zapotrzebowania na ciepło. Pomiary rzeczywiste oraz praktyczne działania przeciwdziałające wychłodzeniu przestrzeni w budynkach, wraz z korektą krzywej grzewczej w węzłach C.O., zredukowały zużycie o kilkanaście procent w cyklu rozliczeniowym bez utraty komfortu cieplnego (pomimo że luty był miesiącem zimniejszym niż styczeń).

Rys. 1. Tablica synoptyczna węzła grzewczego.

Rys. 2. Nastawy początkowe krzywej grzewczej: 1,2 z 7 lutego 2021.

Rys. 3. Nastawy korekcyjne krzywej grzewczej: 1,1 z 12 lutego 2021.

Jak można zaobserwować na powyższych wykresach, korekta krzywej grzewczej o 0,1, przy tych samych warunkach panujących na zewnątrz (-10o C), przedkłada się na zredukowanie dostawy ciepła o 2o C przy zachowaniu komfortowej temperatury w budynku.

Rys. 4. Pomiar kamerą termowizyjną.

W przypadku zapotrzebowania na energię poddajemy analizie zarówno energię czynną, jak i bierną. W celu kompensacji i redukcji występowania mocy biernej w budynkach zainstalowano dedykowane układy do kompensacji mocy biernej.

Rys. 5. Przykład monitoringu poboru energii z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych SGH.

 

Powyższe przykłady to tylko cześć wielu działań optymalizacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez SGH, które z jednej strony przynoszą uczelni korzyści finansowe, z drugiej strony – konsekwentnie podejmowane i rozwijane tak, jak to mamy w planach – mają szanse znacząco przyczynić się do zredukowania wpływu na środowisko.