Profesor Wiesław Grudzewski

Autor

Profesor Grudzewski był badaczem, znanym przedstawicielem nauk o zarządzaniu, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, kreatorem wielu programów i konferencji naukowych, autorem licznych fundamentalnych prac z zakresu zarządzania.

Profesor Grudzewski był badaczem, znanym przedstawicielem nauk o zarządzaniu, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, honorowym przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, kreatorem wielu programów i konferencji naukowych, autorem licznych fundamentalnych prac z zakresu zarządzania.

W książce poświęconej jednemu z jubileuszy Profesora 15 lat temu pisałam, że wkład prof. Grudzewskiego w naukę o zarządzaniu był ogromny i nie zawsze doceniany. Zainteresowania naukowe Profesora ewoluowały od zastosowania teorii grafów i metod sieciowych dla przedsięwzięć realizowanych w warunkach niepewności i ryzyka, opracowania oryginalnej metody statystycznej badania rezerw wydajności pracy i produktywności, modelowania i analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych przy użyciu analizy wymiarowej, opracowania zasad mierzenia, badania i analizowania luki technicznej, technologicznej czy opracowania koncepcji i metodyki projektowania systemów zarządzania aż do projektowania organizacji inteligentnej czy zarządzania wiedzą.

Trudno wyliczyć wszystkie dokonania naukowe śp. prof. Grudzewskiego, wymieńmy tylko niektóre. W latach 1997–1999 w Katedrze Systemów Zarządzania organizowano pod Jego kierunkiem cykliczne (raz w miesiącu), cieszące się międzynarodowym zainteresowaniem, seminaria naukowe pt. „Przedsiębiorstwo przyszłości”, w efekcie powstała zwarta publikacja uczestników tego seminarium pt. Przedsiębiorstwo przyszłości. Książka ta stała się inspiracją licznych prac doktorskich i habilitacyjnych w wielu polskich ośrodkach akademickich, a także konferencji naukowych. Najważniejszym wydarzeniem naukowym poświęconym tej tematyce była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna”, której katedra była współorganizatorem, a o randze spotkania naukowców świadczył fakt, że patronat nad wydarzeniem objął urzędujący wtedy Prezydent RP. Z konferencji tej ukazała się publikacja pt. Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna.

W 2013 r., kiedy Katedra Systemów Zarządzania przekształciła się w Zakład Systemów Zarządzania pracujący w ramach Instytutu Zarządzania Wartością, z inicjatywy i pod patronatem emerytowanego już wtedy prof. Grudzewskiego prowadzono cykl ogólnopolskich seminariów pt. „Aksjologia zarządzania”. Profesor – mimo emerytury i pogarszającego się stanu zdrowia – uczestniczył też w realizacji późniejszych badań zakładu, m.in. w grancie NCN pt. Sustainability warunkiem przetrwania kryzysu czy w grancie NCBiR pt. Wiedza jawna i ukryta a postawy wobec bezpieczeństwa młodych pracowników.

Na pewno przełomową pracą, w którą angażował się prof. Grudzewski, była książka Przedsiębiorstwo wirtualne (Difin, Warszawa 2002). Ta niewielka objętościowo praca rozpoczęła w Polsce zainteresowanie procesami wirtualizacji jako efektu rewolucji w świecie technologii informacyjnych.

Zagraniczne zainteresowanie działalnością prof. Grudzewskiego zaowocowało kontraktem z jedną z prestiżowych amerykańskich uczelni – Robert Morris University w Pittsburgu. To w USA też zwróciliśmy uwagę na nowy nurt w badaniach naukowych z zakresu zarządzania – koncepcję sustainability – w efekcie powstał pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej „Sustainable Enterprises of the Future”, której pierwszym prezydentem został prof. Grudzewski. Nasi amerykańscy koledzy nadal otwierając kolejne edycje tej konferencji, podkreślają, że inicjatorem wydarzenia był słynny prof. Grudzewski z Polski.

Profesor jak rzadko kto w naszej dyscyplinie był zorientowany na przyszłość, był kreatorem nowych innowacyjnych kierunków badań naukowych, poglądów czy nowatorskich pomysłów.

Był także ciepłym, życzliwym człowiekiem. Będzie Go nam bardzo brakowało.

prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski był inicjatorem i kierownikiem Katedry Systemów Zarządzania SGH, która powstała w 1997 r. Zmarł 30 stycznia 2018 r.

Obszerniejsze wspomnienie o profesorze Grudzewskim prezentujemy w wydaniu internetowym na stronie:www.sgh.waw.pl/gazeta.