TOP 10 globalnych rodzajów ryzyka w najnowszym raporcie World Economic Forum

TOP 10 globalnych rodzajów ryzyka w najnowszym raporcie World Economic Forum

Odbywające się corocznie od 1971 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos od 16 lat publikuje raport na temat globalnych zagrożeń. Raporty te stanowią podsumowanie globalnych badań z zakresu percepcji ryzyka. Są one realizowane wśród 650 przedstawicieli różnych społeczności przywódczych Światowego Forum Ekonomicznego. Co znajduje się tegorocznym raporcie?

W najnowszym opublikowanym kilka tygodni temu raporcie The Global Risk Report 2021 wskazano najważniejsze rodzaje ryzyka o zasięgu globalnym w podziale na pięć kategorii ryzyka: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne. W Raporcie te kategorie analizowane są  z uwzględnieniem horyzontu czasowego – materializacja ryzyka w ujęciu krótkoterminowym (krytyczne w ciągu najbliższych 2 lat), średnioterminowym (materializacja w ciągu 3-5 lat) oraz długoterminowym (egzystencjalne zagrożenia, które mogą materializować się w ciągu najbliższych 5-10 lat).

Dla zidentyfikowanych rodzajów ryzyka przyporządkowanych do 5 kategorii, zgodnie z powszechnie stosowaną metodyką w obszarze zarządzania ryzykiem, zostały także określone prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje materializacji (wpływ).

Pod względem wpływu za najważniejsze 10 rodzajów ryzyka w ciągu najbliższej dekady uznano:

 1. choroby zakaźne (ryzyko społeczne),
 2. niepowodzenia w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony klimatu  (ryzyko środowiskowe),
 3. użycie broni masowego rażenia (ryzyko geopolityczne),
 4. utrata różnorodności biologicznej (ryzyko środowiskowe),
 5. kryzys zasobów naturalnych (ryzyko środowiskowe),
 6. niszczenie przez ludzi środowiska naturalnego (ryzyko środowiskowe),
 7. kryzys warunków utrzymania się (ryzyko społeczne),
 8. ekstremalne zdarzenia pogodowe (ryzyko środowiskowe),
 9. kryzys zadłużenia (ryzyko ekonomiczne),
 10. awarie infrastruktury IT (ryzyko technologiczne).

Za rodzaje ryzyka o największym prawdopodobieństwie wystąpienia w ciągu najbliższej dekady uznano:

 1. ekstremalne zdarzenia pogodowe (ryzyko środowiskowe),
 2. niepowodzenie w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony klimatu (ryzyko środowiskowe),
 3. niszczenie przez ludzi środowiska naturalnego  (ryzyko środowiskowe),
 4. choroby zakaźne (ryzyko społeczne),
 5. utrata bioróżnorodności (ryzyko środowiskowe),
 6. koncentracja władzy cyfrowej (ryzyko technologiczne),
 7. nierówność cyfrowa  (ryzyko technologiczne),
 8. zerwanie stosunków międzypaństwowych (ryzyko geopolityczne),
 9. awaria cyberbezpieczeństwa (ryzyko technologiczne),
 10. kryzys warunków utrzymania się (ryzyko społeczne).

Wszystkie najważniejsze globalnie rodzaje ryzyka z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków materializacji w postaci mapy ryzyka przedstawia poniższy rysunek. 
 

Rysunek 1. Mapa najważniejszych globalnych ekspozycji (prawdopodobieństwo x skutek) na zidentyfikowane rodzaje ryzyka w latach 2021-2031

Rysunek 1. Mapa najważniejszych globalnych ekspozycji (prawdopodobieństwo x skutek) na zidentyfikowane rodzaje ryzyka w latach 2021-2031. Źródło: opracowanie własne na podst. „The Global Risk Report 2021”, World Economic Forum 2021, raport dostępny na stronie internetowej: The Global Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org), dostęp dn. 12.06.2021 r., s. 12.

Rodzaje ryzyka, które staną się krytycznym zagrożeniem dla świata w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Krytyczne rodzaje ryzyka w najbliższym dziesięcioleciu

Tabela 1. Krytyczne rodzaje ryzyka w najbliższym dziesięcioleciu
Źródło: opracowanie własne na podst. „The Global Risk Report 2021”, World Economic Forum 2021, raport dostępny na stronie internetowej: The Global Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org), dostęp dn. 12.06.2021 r., s. 11.

Materializacja ryzyka pandemii, o której alarmował The Global Risk Report, wywołała głęboką niepewność w obszarze zdrowia ludzkiego i kondycji gospodarczej na całym świecie.

Niestety, oczekuje się, że w przyszłości różnego rodzaju katastrofy i kryzysy o charakterze ekonomicznym, środowiskowym, geopolitycznym, społecznym oraz technologicznym będą zdarzać się częściej, a ich skutki będą coraz bardziej dotkliwe zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym jak i medycznym. 

Zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak również rządów krajowych oraz na poziomie międzynarodowym, istnieje potrzeba funkcjonowania dynamicznego i elastycznego (ang. agile) zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. Istnieje konieczność zwrócenia uwagi i znalezienia skuteczniejszych sposobów identyfikowania, analizy, mitygacjii komunikowania ryzyka decydentom.

SGH adresuje tę potrzebę poprzez edukację z zakresu zarządzania ryzykiem na różnych etapach nauki. Na studiach magisterskich studenci realizujący przedmiot Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem ERM poznają metodykę zarządzania ryzykiem wg koncepcji zintegrowanej, uczą się m.in. dokonywać identyfikacji i oceny ryzyka, jak również opracowywać sposoby mitygacji, poznają studia przypadków.

Do praktyków gospodarczych, specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców skierowane są natomiast Podyplomowe Studia Finanse dla Menedżerów oraz Programy MBA: MBA-SGH oraz CEMBA. Główną jednostką oferującą dydaktykę oraz realizującą badania naukowe w przedmiotowym obszarze jest Zakład Zarządzania Ryzykiem (ZZR)  w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Pracownicy ZZR są praktykami i autorami licznych publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Obecnie Zespół realizuje badania statutowe pt. „Nieprzestrzeganie wymogów zrównoważonego rozwoju, jako źródło ryzyka dla współczesnego przedsiębiorstwa”.