Strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032

Grafika przedstawiająca kolorowe trybiki

28 kwietnia 2021 r. Senat SGH przyjął Uchwałę nr 87 w sprawie strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Do najważniejszych celów Uczelni należą: prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu najnowszych osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Uczelnia funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki.

Pracownicy, studenci i doktoranci oraz absolwenci SGH tworzą samorządną wspólnotę Uczelni, mającą na celu jej rozwój polegający na kreowaniu i przekazywaniu najnowszej wiedzy, tworzeniu jak najlepszych warunków do prowadzenia badań naukowych, kształcenia studentów, doktorantów i kadr naukowych oraz pogłębianiu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym1.

Aspiracje SGH

 • Zaangażowana wspólnota Uczelni.
 • Wiodąca pozycja naukowa.
 • Przywództwo w edukacji.
 • Opiniotwórcza SGH.
 • Cyfrowa SGH.
 • Odpowiedzialna SGH.

Misja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna, rozwijająca twórczy potencjał intelektualny i kształcąca liderów w odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Jest znaczącym na świecie ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie Uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.

Wizja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie wiodącą, opiniotwórczą uczelnią europejską, łączącą najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu.
Otwarta i aktywna Wspólnota Uczelni, czerpiąc z tradycji akademickiej i najnowszych osiągnięć nauki, będzie integrować interdyscyplinarne badania prowadzone w środowisku międzynarodowym z praktyką gospodarczą oraz kształtować liderów odpowiedzialnych społecznie i zdolnych do podejmowania wyzwań przyszłości.

Wartości

 • PRAWDA – to szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu.
 • PROFESJONALIZM – rozumiany jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie.
 • UCZCIWOŚĆ – oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami.
 • SZACUNEK – rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.
 • WSPÓŁPRACA – to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.

Wstęp

Podstawą opracowania strategii rozwoju SGH był szeroko zakrojony zestaw prac analityczno-diagnostycznych (m.in. projekt badawczy Analiza strategiczna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, badania Strategia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w opinii przedstawicieli środowiska SGH), których owocem były Misja oraz Wytyczne do wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2019–2030, zatwierdzone uchwałą Senatu SGH w dniu 28 marca 2018.

Strategia rozwoju SGH określa ramy priorytetów dla całej Uczelni (jej kluczowych obszarów działania), a także dla kolegiów i jednostek administracyjnych. Zawarte w strategii zobowiązania wyznaczają kierunki działań w perspektywie najbliższych 10 lat (2022–2032). Cele strategiczne określają zamierzenia na okres 5 lat (2022–2027).

Strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie obejmuje następujące obszary strategiczne, w tym zobowiązania i cele strategiczne:

 1. Nauka.
 2. Dydaktyka.
 3. Relacje z otoczeniem.
 4. Zarządzanie Uczelnią.

Integralnymi elementami obszarów strategicznych są następujące wymiary przekrojowe:

 1. Umiędzynarodowienie.
 2. Transformacja cyfrowa.
 3. Społeczna odpowiedzialność.
 4. Współpraca z absolwentami.

struktura strategii rozwoju SGH - wykres

28 kwietnia 2021 r. Senat SGH uchwalił Strategię rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022–2032. Jednocześnie zobowiązał

JM Rektora do podejmowania lub inicjowania działań mających na celu wdrożenie strategii, w szczególności do: opracowania, zatwierdzenia i realizacji celów operacyjnych; opracowania i wdrożenia strategii przekrojowych; przedstawiania Senatowi raz w roku sprawozdania ze stanu realizacji strategii wraz z ewentualną propozycją aktualizacji celów
 strategicznych.

I. Nauka

Wizja w zakresie nauki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, będzie znana ze swojej doskonałości badawczej, będzie miejscem rozwijania pasji naukowców z całego świata. Dzięki rozbudowanej sieci partnerstw i współpracy międzynarodowej z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce, Europie i na świecie efekty interdyscyplinarnych badań naukowców SGH będą stanowiły podstawę rozwoju wiedzy, innowacji i kreatywności, przyczyniając się do poprawy jakości życia społeczeństw, funkcjonowania gospodarek oraz rozwoju cywilizacyjnego.

1.1. Zobowiązanie
Zbudowanie finansowych i organizacyjnych podstaw rozwoju silnego ośrodka naukowego w kluczowych obszarach badawczych.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych obszarów badawczych SGH oraz wdrożenie organizacyjnego i finansowego modelu wspierania rozwoju badań w tych obszarach.

Cel 1.1.2. Opracowanie i wdrożenie strategii otwartej nauki w SGH.

Cel 1.1.3. Powołanie międzykolegialnego centrum badawczego nowych technologii w biznesie, wspierającego i rozwijającego badania kadry Uczelni i doktorantów w obszarze sztucznej inteligencji, systemów uczących się, automatyki i fintech.

Cel 1.1.4. Zawiązanie sieci krajowych i międzynarodowych strategicznych partnerstw naukowych, umożliwiającej tworzenie zespołów prowadzących wspólne badania i realizujących międzynarodowe projekty badawcze, a także usprawniającej mobilność promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich.

Cel 1.1.5. Ustanowienie konsorcjum uczelni mające na celu realizację wspólnych badań w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cel 1.1.6. Przygotowanie i wdrożenie polityki zatrudnienia, sprzyjającej pozyskiwaniu i zatrudnianiu w SGH naukowców z zagranicy oraz młodych pracowników naukowo-dydaktycznych o dużym potencjale rozwojowym.

1.2. Zobowiązanie
Stworzenie warunków do prowadzenia badań podstawowych i stosowanych na międzynarodowym poziomie.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 1.2.1. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami badawczymi, który usprawni przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie projektów, jak również upowszechni ich efekty.

Cel 1.2.2. Wdrożenie programu wsparcia dla efektywnego pozyskiwania międzynarodowych grantów na realizację projektów naukowych.

Cel 1.2.3. Wprowadzenie rozwiązań systemowych, wspierających proces publikowania dorobku pracowników naukowych SGH i doktorantów w czasopismach i wydawnictwach o międzynarodowej renomie.

Cel 1.2.4. Umocnienie międzynarodowej pozycji kluczowych czasopism SGH.

1.3. Zobowiązanie
Stworzenie warunków do ciągłego rozwijania kompetencji naukowych i awansu zawodowego pracowników SGH, które będą oparte na zasadach wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 1.3.1. Uruchomienie programu mentoringu naukowego – doradztwa w zakresie rozwoju nauczycieli akademickich, szczególnie na wczesnych etapach rozwoju naukowego.

Cel 1.3.2. Utworzenie kompleksowego programu wzmocnienia rozwoju młodej kadry naukowej poprzez wsparcie potencjału naukowego studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Program uwzględni także utworzenie stanowiska asystenta stażysty oraz zapewni wdrożenie rozwiązań wspierających zaangażowanie promotorów i budowanie relacji mistrz – uczeń.

Cel 1.3.3. Opracowanie ścieżki rozwoju dla pracowników badawczo-dydaktycznych.

Cel 1.3.4. Wdrożenie planu równości płci (Gender Equality Plan).

1.4. Zobowiązanie
Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w realizacji badań wdrożeniowych.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 1.4.1. Udoskonalenie mechanizmów służących aktywizacji procesów do realizacji badań na rzecz praktyki gospodarczej w portfelu badań własnych Uczelni.

Cel 1.4.2. Określenie kluczowych obszarów otoczenia społeczno-gospodarczego, w których będą realizowane badania na zlecenie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.

Cel 1.4.3. Wprowadzenie mechanizmów wspierających ochronę prawno-patentową wyników badań pracowników SGH.

Cel 1.4.4. Uruchomienie programu rozwoju kompetencji pracowników naukowych i doktorantów w zakresie realizacji badań wdrożeniowych w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

II. Dydaktyka

Wizja w zakresie dydaktyki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie kształtować przyszłych liderów życia społeczno-gospodarczego i będzie miejscem rozwoju zainteresowań utalentowanych studentów z całego świata. Dzięki nowoczesnej ofercie dydaktycznej na każdym poziomie studiów i na wszystkich etapach doskonalenia zawodowego Uczelnia będzie wyposażać studiujących w wartości i kompetencje, wyróżniające ich na współczesnym rynku pracy oraz umożliwiające aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

2.1. Zobowiązanie
Zintensyfikowanie działań na rzecz aktywnego pozyskiwania kandydatów na studia o wyróżniającym się potencjale intelektualnym, a także na rzecz indywidualnego rozwijania kompetencji studentów i doktorantów.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 2.1.1. Zintensyfikowanie działań Uczelni, zorientowanych na pozyskiwanie talentów w trakcie rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie.

Cel 2.1.2. Uruchomienie kompleksowego programu adaptacyjnego dla osób z zagranicy – kandydujących i nowo przyjętych na studia i do Szkoły Doktorskiej.

Cel 2.1.3. Rozwijanie programu tutoringu akademickiego dla wyróżniających się studentów i doktorantów.

Cel 2.1.4. Udoskonalanie programu stypendialnego dla uzdolnionych studentów i doktorantów z mecenatem absolwentów oraz firm partnerskich SGH.

Cel 2.1.5. Powołanie programu wsparcia studentów oraz doktorantów SGH w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym.

2.2. Zobowiązanie
Oferta dydaktyczna SGH będzie zgodna z trendami naukowymi, rynkowymi i społecznymi, z zachowaniem wiodącej roli Uczelni w kształtowaniu liderów życia gospodarczego i społecznego.

 

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 2.2.1. Doskonalenie programów studiów na wszystkich kierunkach w zakresie efektów kształcenia, sylabusów i form kształcenia, a także wymiaru oraz puli przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalistycznych i do wyboru.

Cel 2.2.2. Zdefiniowanie kluczowych obszarów wiedzy dla kierunków studiów o profilu akademickim i praktycznym.

Cel 2.2.3. Uruchomienie nowych kierunków studiów o profilu dualnym.

Cel 2.2.4. Wprowadzenie programu kształcenia w ramach oferty studiów magisterskich, adresowanego do studentów o zainteresowaniach naukowych.

Cel 2.2.5. Wyodrębnienie kierunków na studiach magisterskich, dotyczących kształcenia specjalistycznego.

Cel 2.2.6. Opracowanie ścieżki rozwoju dla pracowników dydaktycznych.

Cel 2.2.7. Powołanie Centrum Doskonalenia Kompetencji Dydaktycznych.

Cel 2.2.8. Stworzenie mechanizmów pozyskiwania do grona pracowników SGH doświadczonych praktyków o ugruntowanej pozycji i renomie zawodowej.

2.3. Zobowiązanie
Metody i formy kształcenia w SGH będą w pełni odpowiadały efektywnej, nowoczesnej dydaktyce i będą wykorzystywały rozwiązania stosowane przez najlepsze i najwyżej notowane w międzynarodowych rankingach uczelnie ekonomiczne i biznesowe.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 2.3.1. Dominującą formą prowadzenia zajęć na studiach licencjackich i magisterskich będą metody projektowe oraz aktywizujące, w tym wymagające przygotowania studenta przed zajęciami.

Cel 2.3.2. Dwadzieścia procent przedmiotów realizowanych na studiach licencjackich i magisterskich będzie prowadzone metodami kształcenia na odległość, a pozostałe osiemdziesiąt procent będzie posiadało wirtualną obudowę, wspierającą proces nauczania i uczenia się.

Cel 2.3.3. Nastąpi dostosowanie form weryfikacji efektów uczenia się w ramach egzaminów przedmiotowych do metod prowadzenia zajęć, z ograniczeniem do minimum formy testowej.

Cel 2.3.4. Dominującą formą pracy licencjackiej będzie praca o charakterze aplikacyjnym.

2.4. Zobowiązanie
Zintensyfikowanie działań mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia dydaktyki.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 2.4.1. Utworzenie programu Visiting Professors, zwiększającego udział profesorów z zagranicy wśród prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Cel 2.4.2. Zorganizowanie Welcome Point dla gości z zagranicy, zapewniającego opiekę podczas pobytu w SGH.

2.5. Zobowiązanie
Wzmocnienie pozycji SGH jako lidera obszaru edukacji profesjonalistów (executive education) w Polsce i regionie.

Cel 2.5.1. SGH wzmocni swoją pozycję w rankingach i akredytacjach międzynarodowych dla programów executive education.

Cel 2.5.2. SGH rozszerzy swoją ofertę o profesjonalne kursy dla wyższej kadry menedżerskiej.

Cel 2.5.3. SGH rozbuduje portfel realizowanych studiów podyplomowych w zakresie programów, jak i form kształcenia.

Cel 2.5.4. SGH uruchomi dedykowany dla przedsiębiorców program MBA w partnerstwie z ważnymi organizacjami, tworzącymi ekosystem przedsiębiorczości w Polsce i na świecie.

III. Relacje z otoczeniem

Wizja w zakresie relacji z otoczeniem

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, rozpoznawalna dzięki zaangażowaniu społecznemu i kulturze innowacji, będzie miejscem otwartego dialogu dla całego społeczeństwa. Będzie także wiodącym partnerem w realizacji kluczowych inicjatyw i przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla regionu i kraju. Dzięki tej aktywności będzie kształtować partnerskie i wielostronne relacje z podmiotami krajowego i międzynarodowego otoczenia SGH, przyczyniając się do ich rozwoju.

3.1. Zobowiązanie
Działalność Uczelni będzie odpowiadała na potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 3.1.1. Uruchomienie Otwartego Uniwersytetu SGH, wspierającego uczenie się przez całe życie.

Cel 3.1.2. Zintensyfikowanie współpracy z kluczowymi instytucjami sektora publicznego na poziomie administracji samorządowej i centralnej oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Cel 3.1.3. Uruchomienie programu wydawania przez SGH certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe poprzez walidację i uznawanie efektów formalnego, pozaformalnego oraz nieformalnego uczenia się.

Cel 3.1.4. Powołanie centrum doskonalenia kompetencji nauczycieli i kadry zarządzającej systemu edukacji w Polsce.

3.2. Zobowiązanie
SGH będzie wiodącym ośrodkiem przedsiębiorczości i życia społeczno-gospodarczego w regionie.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 3.2.1. Powołanie do życia Inkubatora Przedsiębiorczości SGH, wspierającego wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy Uczelni w rozwijaniu start-upów.

Cel 3.2.2. Uruchomienie wewnętrznego akceleratora, wspierającego członków społeczności akademickiej w komercjalizacji badań i rozwijaniu dojrzałych projektów wdrożeniowych oraz spółek typu spin-off.

Cel 3.2.3. Stworzenie na kampusie SGH ekosystemu przedsiębiorczego, który zapewni studentom możliwości tworzenia własnych projektów biznesowych jako formy rozwoju zawodowego.

Cel 3.2.4. SGH wzmocni swoją pozycję wiodącego podmiotu w dyskursie publicznym na tematy związane ze społeczno-gospodarczymi problemami regionu.

Cel 3.2.5. Rozwijanie Klubu Przedsiębiorców SGH jako forum wymiany doświadczeń, wiedzy oraz relacji biznesowych.

Cel 3.2.6. Rozbudowanie zakresu działalności Klubu Partnerów SGH dla potrzeb systemowego wsparcia procesów kształcenia, badawczych oraz zarządczych Uczelni.

3.3. Zobowiązanie
Absolwenci SGH będą zaangażowaną częścią wspólnoty akademickiej Uczelni.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 3.3.1. Rozszerzenie działalności Klubu Absolwentów SGH, co w jeszcze większym stopniu umożliwi studentom kończącym studia wyższe i podyplomowe pozostanie aktywnymi uczestnikami programów absolwenckich SGH.

Cel 3.3.2. Utworzenie centrów relacji absolwenckich w wybranych ośrodkach poza Polską.

Cel 3.3.3. Ustanowienie programu „Ambasador SGH” wśród absolwentów Uczelni.

3.4. Zobowiązanie
SGH wzmocni partnerstwa oraz udział w międzynarodowych sieciach akademickich.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 3.4.1. Powołanie programu współpracy z prestiżowymi międzynarodowymi uczelniami i ośrodkami naukowymi.

Cel 3.4.2. Utworzenie konsorcjum uniwersytetów w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich.

Cel 3.4.3. Wdrożenie wytycznych BSIS (Business School Impact System), oceniających wpływ Uczelni na otoczenie.

Cel 3.4.4. Zawieranie porozumień z kluczowymi organizacjami polonijnymi, wspierającymi Polonię na świecie.

Cel 3.4.5. Zawieranie porozumień z kluczowymi, organizacjami wspierającymi współpracę gospodarczą Polski z innymi krajami.

IV. Zarządzanie

Wizja w zakresie zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie charakteryzując się sprawnością organizacyjną i przyjaznym środowiskiem pracy, będzie miejscem realizacji aspiracji zawodowych pracowników. Dzięki wdrożeniu rozwiązań zarządczych i najlepszych praktyk oraz dzięki rozwojowi infrastruktury zapewniać będzie realizację strategicznych celów Uczelni. W podejmowaniu decyzji kierować się będzie zrównoważonym rozwojem.

4.1. Zobowiązanie
SGH stanie się liderem dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią, wdrażając nowoczesne systemy wspierające i dzieląc się swoimi kompetencjami w tym zakresie.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 4.1.1. Wypracowanie systemu kompleksowego wsparcia procesów zarządczych w SGH.

Cel 4.1.2. Wdrożenie kompleksowego systemu informacji zarządczej w zakresie działalności podstawowej i wspierającej SGH.

Cel 4.1.3. Wprowadzenie systemu informacji wewnętrznej, zapewniającego możliwość powszechnego udziału członków Wspólnoty w działalności Uczelni.

Cel 4.1.4. Potwierdzenie znaczącej pozycji SGH na arenie międzynarodowej poprzez uzyskanie prestiżowych akredytacji.

Cel 4.1.5. Wzmocnienie systemu wsparcia funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich jako miejsca rozwijania pasji naukowych, postaw obywatelskich i przedsiębiorczych oraz aktywności związanych z kulturą i sportem.

Cel 4.1.6. Wprowadzenie systemu zarządzania kampusem z zastosowaniem standardów zrównoważonego rozwoju.

Cel 4.1.7. Stworzenie centrum kompetencyjnego dla instytucji szkolnictwa wyższego, które pozwoli na budowanie relacji w środowisku, a także rozwinięcie prowadzonych usług eksperckich i wdrożeniowych dla szkół wyższych w zakresie rozwiązań IT, elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz ochrony danych osobowych.

Cel 4.1.8. Wprowadzenie mechanizmu zgłaszania dobrych praktyk w zakresie doskonalenia funkcjonowania Uczelni.

4.2. Zobowiązanie
Zwiększenie zaangażowania pracowników w umacnianiu wspólnoty Uczelni.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 4.2.1. Pracownicy realizujący kluczowania zadania w obszarach objętych strategią zostaną objęci kompleksowym i zindywidualizowanym programem rozwoju kompetencji zawodowych.

Cel 4.2.2. Wprowadzenie systematycznych badań poziomu satysfakcji z pracy i poczucia tworzenia wspólnoty u pracowników Uczelni.

Cel 4.2.3. Rozwijanie programu wolontariatu SGH, wspierającego społeczność lokalną i grupy wykluczane oraz działania na rzecz środowiska naturalnego.

Cel 4.2.4. Przyjęcie nowego systemu oceny pracowników, który będzie uwzględniał stopień zaangażowania oraz wpływ na efekty działalności Uczelni.

Cel 4.2.5. Wprowadzenie systemu motywacyjnego, w oparciu o system oceny pracowników, odpowiadający wyzwaniom stawianym kadrze w rozwoju działalności Uczelni.

Cel 4.2.6. Uruchomienie mechanizmu angażowania emerytowanych pracowników do konsultacji środowiskowych w SGH, w tym powołanie do życia Rady Mentorów.

Cel. 4.2.7. Utworzenie Muzeum SGH.

4.3. Zobowiązanie
Polepszenie warunków infrastrukturalnych Uczelni.

Wywiązaniu się z przyjętego zobowiązania będzie służyć realizacja następujących celów:

Cel 4.3.1. Oddanie d oużytku nowego gmachu Uczelni przy ul. Batorego, który zapewni nowoczesne sale dydaktyczne, a także przestrzenie coworkingowe do realizacji projektów dydaktycznych, naukowych i biznesowych.

Cel 4.3.2. Pozyskanie nowych przestrzeni do realizacji dydaktyki i rozwijania współpracy naukowej wspólnoty Uczelni.

Cel 4.3.3. Podniesienie standardu warunków infrastrukturalnych w domach studenta SGH.

Cel 4.3.4. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gmachu głównego oraz gmachu A.

Cel 4.3.5. Stworzenie nowej przestrzeni reprezentacyjnej, przeznaczonej do organizacji spotkań członków wspólnoty akademickiej z partnerami SGH.

Cel 4.3.6. Przeprowadzenie cyfryzacji zasobów naukowych i dydaktycznych SGH.

Cel 4.3.7. Przeprowadzenie digitalizacji zasobów biblioteki oraz rozwinięcie oferty zasobów cyfrowych.

Cel 4.3.8. Podniesienie standardu warunków infrastrukturalnych do aktywności zawodowej pracowników SGH.

Wdrażanie strategii rozwoju SGH następuje z zastosowaniem mapy strategii, zawierającej – w każdym obszarze strategicznym: nauka, dydaktyka, relacje z otoczeniem, zarządzanie uczelnią – specyfikację zobowiązań i przypisanych im celów szczegółowych, ze wskazaniem: dat/okresów ich realizacji, budżetu, stosowanych mierników monitorowania i oceny związanych z nimi działań oraz nazwisk odpowiedzialnych osób.

W każdym obszarze strategicznym integralną częścią mapy jest wskazanie na implementację strategii przekrojowych: umiędzynarodowienia, transformacji cyfrowej, społecznej odpowiedzialności oraz współpracy z absolwentami.
Załącznik do Uchwały nr 87 Senatu SGH z dnia 28 kwietnia 2021 r.

1 § 2 Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.