Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – listopad 2022

pracownik fabryki w niebieskim garniturze laboratoryjnym konfiguruje maszyny[<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kaukaski-pracownik-fabryki-w-niebieskim-garniturze-laboratoryjnym-konfiguruje-wyglad-maszyny-na-panelu-sterowania_26150345.htm#query=przetw%C3%B3rstwo&position=20&from_view=search&track=sph">Obraz autorstwa usertrmk</a> na Freepik]

Mimo pewnej poprawy w listopadzie koniunktura w przemyśle przetwórczym utrzymuje się na bardzo niskim poziomie

wykres - koniunktura w przemysle 2022

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w ciągu miesiąca zwiększył swoją wartość o 1,0 pkt, do wysokości -12,7 pkt. Jest ona niższa od wartości sprzed roku o 10 pkt. Poprawę koniunktury odnotowały tylko firmy publiczne. Wartość wskaźnika koniunktury dla zakładów publicznych wzrosła o 18,6 pkt, do poziomu -8,4 pkt. Jest wyższa od wartości sprzed roku o 7,5 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika nie zmieniła się i wynosi -12,8 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,8 pkt.

Poprawę koniunktury w listopadzie odnotowali producenci dóbr inwestycyjnych oraz trwałych i nietrwałych konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika dla tych grup wzrosły odpowiednio o: 0,9, 5,1 i 7,0 pkt, do wysokości:  5,1,  18,2 i -7,2 pkt. Spadek wartości wskaźnika (o 5,3 pkt) zanotowano tylko w produkcji półproduktów. Jego obecna wartość to -19,8 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrosty wartości wskaźnika miały miejsce dla grup przedsiębiorstw o zatrudnieniu: do 50 i od 251 do 500 pracowników. Dla pozostałych grup odnotowano wzrosty. Najwyższą wartość, -9,6 pkt, wskaźnik przyjął dla firm zatrudniających od 51 do 250 pracowników; najniższą, -20,4 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.  Koniunktura pogorszyła się tylko w makroregionie północnym i województwie mazowieckim. W pozostałych nastąpiła poprawa; największa w makroregionie wschodnim (o 15,3 pkt), najmniejsza w północno-zachodnim (o 1,4 pkt).

W badaniu listopadowym odnotowano wzrost poziomu zamówień ogółem i eksportowych. Obniżył się natomiast poziom produkcji, zapasów wyrobów gotowych, cen i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Ich oceny sytuacji ogólnogospodarczej w Polsce nieco się poprawiły. Spadki wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych w skali roku zwiększają się, co wskazuje na pogłębianie się tendencji spadkowej w przemyśle przetwórczym, trwającej od II kwartału 2021 r. Przewidywania zakładów przemysłowych, dotyczące rozwoju sytuacji w branży i gospodarce polskiej w najbliższych miesiącach, są pesymistyczne.


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Listopad 2022 (Badanie okresowe nr 410)