Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle - czerwiec 2022

widok zakładu przemysłowego; fot. Patrick Hendry, Unsplash

Czerwiec jest kolejnym miesiącem spowolnienia w przemyśle przetwórczym. O pogorszeniu się koniunktury informują tylko firmy prywatne.

Na wykresie wskaźnik koniunktury w przemyśle

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND) ponownie spadła w skali miesiąca. Tym razem o 5,1 pkt. Jest niższa od wartości z czerwca 2021 r. o 17,7 pkt. Spadek wartości wskaźnika w maju i czerwcu, tj. w miesiącach, w których zazwyczaj ma miejsce sezonowe ożywienie w przemyśle przetwórczym, świadczy o silnym wpływie czynników pogłębiających trwającą od roku dekoniunkturę spowodowaną przez zakłócenia podaży na rynkach energii, surowców i niektórych półproduktów.

Pogorszenie się koniunktury w czerwcu odnotowali producenci we wszystkich klasyfikowanych głównych grupach produktowych; największe w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, najmniejsze w produkcji dóbr inwestycyjnych. Wartości wskaźnika spadły dla tych grup odpowiednio o: 10,9 pkt i 2,3 pkt. W przekroju wg wielkości zatrudnienia spadek wartości wskaźnika zanotowano dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 oraz od 51 do 250 pracowników. Najwyższą wartość, 11,7 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem ponad 500 pracowników, a najniższą, -18,1 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. Koniunktura poprawiła się w dwóch makroregionach: centralnym (o 9,0 pkt) i północnym (o 3,7 pkt). Najbardziej (o 26,1 pkt) pogorszyła się koniunktura w makroregionie południowo-zachodnim.

Zmniejszyły się wielkości produkcji, zamówień, w tym eksportowych, i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa firm, spadł poziom zapasów wyrobów gotowych i po raz kolejny obniżył się poziom ich cen. Ankietowani znacznie gorzej niż przed miesiącem oceniają ogólną sytuację gospodarczą w kraju i perspektywy jej zmiany. Nie spodziewają się istotnej poprawy koniunktury w nadchodzących miesiącach.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Czerwiec 2022 (Badanie okresowe nr 405).