Prof. Krzysztof Borowski i dr hab. Joanna Rutecka-Góra powołani do Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym

grafika obrazująca zdjęcie portretowe mężczyzny i kobiety w dwóch okręgach na tle jednej z uczelnianych auli;

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel powołał członków Doradczego Komitetu Naukowego kolejnej kadencji. W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie. Ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w skład Komitetu zostali powołani: prof. dr hab. Krzysztof Borowski i dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH. Kadencja Komitetu trwa trzy lata.

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

Uroczystości powołania towarzyszyła konferencja naukowa „Powództwa grupowe: skuteczny instrument ochrony konsumentów na rynku finansowym? Realia – potrzeby – wyzwania”.

grupa osób pozuje do zdjęcia