Praca w banku ma przyszłość!

2019.10.21 konferencja „Praca w banku ma przyszłość"

Młode pokolenie oczekuje stabilnego, atrakcyjnego życia w kraju, na dobrym poziomie, przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Aspektom pracy w banku z perspektywy pokolenia „Z” wchodzącego na rynek pracy, poświęcono konferencję zorganizowaną przez Instytut Bankowości SGH pt. „Praca w banku – przyszłość czy przeżytek?”. W wydarzeniu, które odbyło się 21 października br., wzięli udział reprezentanci krajowego sektora bankowego oraz przedstawiciele świata nauki. Konferencja była podzielona na trzy bloki.

Pierwszy blok oraz punkt wyjścia do dyskusji stanowiły rezultaty badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów SGH w I półroczu 2019 r. dotyczącego postrzegania banków jako pracodawców. Wyniki badania zostały przedstawione przez gospodarza konferencji – prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską – dyrektor Instytutu Bankowości i jednocześnie kierownika projektu. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie studentów SGH obejmującej wszystkie roczniki, rodzaje oraz kierunki studiów.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości

 

W badaniu wyróżniono dwie główne części. W pierwszej z nich, zidentyfikowano główne przesłanki determinujące profil atrakcyjnego pracodawcy w percepcji studentów, lecz bez wyróżnienia branży, w której on działa. Atrybuty atrakcyjnego pracodawcy zostały uszeregowane w czterech zasadniczych wymiarach: składniki wynagrodzenia, reputacja i prestiż pracodawcy, atrakcyjność stanowiska pracy oraz kultura korporacyjna. Badanie wskazało, iż atrakcyjny pracodawca, zdaniem studentów, to przede wszystkim, taki który inspiruje i zapewnia stabilność. Dobre relacje z bezpośrednim przełożonym są ważne dla mniej niż 10% ankietowanych. Również tylko niewielka grupa studentów dostrzega potrzebę realizacji kariery za granicą. Co więcej, praca w międzynarodowym środowisku, nie jest bardzo ważna dla większości naszych studentów. Studentom SGH zależy przede wszystkim na równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (84% wskazań). Tą równowagę ma według ankietowanych zapewnić m.in. stabilność finansowa pracodawcy, która uzyskała najwięcej wskazań. Na tym tle, innowacyjność i prestiż marki pracodawcy nie są już tak istotne. Stabilność finansową studenci ocenili także przez pryzmat własnych doświadczeń jako potencjalnych pracowników. Dla ponad 60% badanych atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze jest bardzo ważne, przy czym nieco mniejsze znaczenie, lecz wciąż określone jako ważne, przypisano szybkiej ścieżce awansu. Atrakcyjny system premiowania nie zyskał dużej popularności (mniej niż 10% ankietowanych uważało go za bardzo ważny atrybut pożądanego pracodawcy). Taka postawa osób zaczynających karierę zawodową stanowi jednak duże wyzwanie dla pracodawców, jak motywować przyszłych pracowników, tym bardziej że inne elementy oprócz wynagrodzenia też nie uzyskały zainteresowania naszych studentów. Tym samym dodatkowe kształcenie, studia, kursy nie są najistotniejsze z punktu widzenia oceny sytemu wynagradzania, podobnie jak pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Uczestnicy konferencji

 

W drugiej części badania przedstawiono analizę oczekiwań studentów w stosunku do banków, jako potencjalnych pracodawców z uwzględnieniem atrybutów z pierwszej części badania. Respondentów zapytano o preferowanego pracodawcę. Jako pierwszy wybór najwięcej studentów wskazało firmy audytowe. Nieco mniejsze zainteresowanie uzyskały podmioty nowych technologii. Na trzecim miejscy uplasowały się banki ex aequo z firmami doradztwa finansowego. Tym samym badanie potwierdziło, iż banki są nadal postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy. Ponadto w przypadku zainteresowania pracą w bankach okazało się, że bankowość inwestycyjna wciąż fascynuje studentów SGH. W drugiej kolejności wskazano na analizę ryzyka, cieszącą się coraz większą popularnością oraz audyt. Tylko 1% wskazań uzyskał, bardzo modny obecnie, obszar compliance, zajmujący się badaniem zgodności działalności banku z otoczeniem prawnym. Z punktu widzenia formy prawnej banku i pochodzenia jego kapitału, blisko połowa studentów wskazała jako pożądane miejsce pracy banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego. Aż co trzeci respondent wskazał jednak banki komercyjne z przewagą kapitału państwowego, przy czym w bankach prywatnych z kapitałem polskim chce pracować prawie 10% studentów. Kapitał krajowy oraz polski sektor bankowy coraz bardziej przekonuje zatem studentów SGH. W tym wymiarze badania okazało się jednak, że banki spółdzielcze są wciąż niedocenianym sektorem.

Podsumowując pierwszą cześć konferencji prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zaznaczyła, że młode pokolenie oczekuje stabilnego, atrakcyjnego życia w kraju, na dobrym poziomie, przy zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że realizacja tej wizji może napotkać pewne trudności w praktyce.

 

Od prawej: Andrzej Stec, redaktor naczelny „Gazety Giełdy i Inwestorów – Parkiet”; dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady SGH; Iwona Kozera, CESA Advisory Leader EY; dr Marek Lusztyn, wiceprezes Pekao SA; Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited

 

Drugim blokiem konferencji był panel dyskusyjny moderowany przez Andrzeja Steca, redaktora naczelnego „Gazety Giełdy i Inwestorów – Parkiet”. W panelu głos zabrali eksperci z wieloletnią praktyką zarządczą na rynku finansowym: dr Jacek Bartkiewicz – przewodniczący Rady SGH, Iwona Kozera – CESA Advisory Leader EY, dr Marek Lusztyn – wiceprezes Pekao SA, Marcin Petrykowski – dyrektor zarządzający Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited. Uczestnicy dyskusji w swoich wystąpieniach przedstawili, jak widzą przemiany związane z pojawieniem się pokolenia „Z” na rynku pracy, scharakteryzowali oczekiwania wobec studentów SGH jako przyszłych pracowników oraz określili jak zamierzają „łowić” talenty z SGH. Prelegenci wskazali jednak, iż w praktyce praca w sektorze bankowym stoi w sprzeczności z oczekiwaniami studentów SGH. Przesłanie dyskusji panelowej było bardzo spójne, tj. doświadczenie w pracy za granicą, ciągłe wychodzenie naprzeciw wyzwaniom oraz chęć zdobywania nowych umiejętności, stanowią najbardziej pożądane cechy studenta wiążącego swoją przyszłość zawodową z sektorem bankowym.

 

Debata oksfordzka „Praca w banku to przyszłość”

 

Trzecim blokiem konferencji była debata oksfordzka, której teza brzmiała: „Praca w banku to przyszłość”. Powyższej tezy broniła drużyna studentów SKN Bankowości, a oponentami byli studenci SKN Analiz Rynkowych. Nad przebiegiem debaty czuwali pracownicy Instytutu Bankowości, tj. marszałek debaty dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH oraz sekretarz dr Edyta Cegielska. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników debaty, licznie zgromadzona publiczność miała możliwość zagłosowania przy użyciu urządzeń mobilnych, a wyniki zostały zaprezentowane online wszystkim zgromadzonym. Zdecydowana większość uczestników opowiedziała się za prawdziwością postawionej tezy.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli instytucji finansowych, jak i licznie przybyłych studentów. Szkołę Główną Handlową reprezentowało znaczne grono pracowników naukowych na czele z dr hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH – prorektorem ds. nauki i zarządzania. Przybyli także członkowie Komitetu Nauk o Finansach PAN, kierownictwo Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz przedstawiciele krajowej sieci bezpieczeństwa w tym m.in.: Narodowego Banku Polskiego. Patronat medialny nad konferencją objęła „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów – Parkiet”.

dr Edyta Cegielska, Instytut Bankowości
dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, Instytut Bankowości