III konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”

pisząca na komputerze osoba, której nie widać twarzy

1 grudnia br. w formie hybrydowej w SGH odbyła się III konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Projektami (Instytut Zarządzania). Tegorocznym tematem było „Wdrażanie strategii przez projekty”. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników. Partnerami wydarzenia były firmy IPMA Polska, Silfra Consulting oraz Hadrone.

Konferencja z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” na dobre zagościła w kalendarzu wydarzeń poświęconych projektom. W tym roku tematem przewodnim konferencji była problematyka wdrażania strategii przez projekty – zagadnienie łączące zarządzanie projektami i zarządzanie strategiczne. Celem konferencji była wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju strategicznego zarządzania projektami w Polsce i na świecie, tak w teorii, jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań dla nauki o zarządzaniu projektami.

Konferencję otworzył rektor SGH i dyrektor Instytutu Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Następnie głos zabrał kierownik Katedry Zarządzania Projektami dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH. Zaznaczył, że w praktyce wdrażanie strategii w większości organizacji wciąż napotyka na wiele przeszkód, często brakuje skutecznych rozwiązań w tym zakresie. Pierwszą sesję pt. "Wdrażanie strategii przez projekty – ewolucja koncepcji, trendy" poprowadził prof. Michał Trocki. W panelu dyskusyjnym brali udział: prof. Agnieszka Sopińska (Katedra Zarządzania Strategicznego SGH), dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH (Katedra Zarządzania Strategicznego SGH), prof. Cezary Suszyński (prof. em. SGH, Katedra Zarządzania Strategicznego SGH), dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK, dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS, prof. Seweryn Spałek z Politechniki Śląskiej. Dyskusja podczas panelu koncentrowała się wokół następujących tematów:
•    przegląd stanu wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu wdrażania strategii przez projekty w Polsce i na świecie;
•    istota relacji pomiędzy zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem projektami;
•    rola i znaczenie projektów, programów i portfeli we wdrażaniu strategii organizacji;
•    perspektywy rozwoju zarządzania projektami w kontekście wdrażania strategii przez projekty i wynikające z tego wyzwania dla realizacji projektów w ujęciu naukowym i biznesowym.

Drugą sesję pt. "Standardy, modele i wsparcie procesu wdrażania strategii przez projekty" poprowadził prof. Seweryn Spałek. Do panelu zaproszono dr hab. Sylwestra Gregorczyka, prof. SGH (Katedra Zarządzania Strategicznego SGH), dr Ryszarda Ćwiertniaka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie), dr hab. Emila Bukłahę, prof. SGH (Katedra Zarządzania Projektami SGH), dr hab. Mateusza Juchniewicza, prof. SGH (Katedra Zarządzania Projektami SGH), dr hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH (Katedra Zarządzania Projektami SGH). Paneliści poruszali przede wszystkim takie zagadnienia jak:
•    wiodące metodyki i standardy wspierające wdrażanie strategii przez projekty;
•    jakościowe i scoringowe metody wyboru właściwych projektów strategicznych czyli doing the right projects;
•    rola dojrzałości projektowej i PMO we wdrażaniu strategii organizacji przez projekty.

Następna sesja została poświęcona narzędziom i doświadczeniom praktycznym wdrażania strategii przez projekty. Prowadzący - prof. Mierzejewska i prof. Juchniewicz zaprosili do dyskusji Grzegorza Dzwonnika (IPMA Polska), który wystąpił z referatem pt. „Dekompozycja celów jako metoda konstruowania programów strategicznych”. Kolejnym prelegentem był dr hab. Jacek Strojny (Politechnika Rzeszowska), który przedstawił prezentację pt. „Wyzwania zarządzania strategicznego w instytucjach sektora publicznego na przykładzie uczelni technicznej”. Jako trzeci głos zabrał dr Remigiusz Orzechowski (Instytut Zarządzania Wartością SGH), prezes Hadrone. W wystąpieniu pt. „Cele strategiczne i efekty projektowe – jak mierzyć rzeczywisty wpływ projektów na organizację?” przedstawił m. in. możliwości i funkcjonalności oprogramowania Hadrone wspierającego zarządzanie projektami, portfelem i wdrażanie strategii.

Sesja czwarta, którą poprowadził prof. Bukłaha, dotyczyła perspektyw integracji środowiska zarządzania projektami i możliwych obszarów współpracy między ośrodkami i zespołami.

Ostatnia sesja, tradycyjnie już na naszej konferencji, skupiła gości zza granicy. Panel pt. „Strategy implementation through projects – examples and challenges” poprowadziła dr hab. Ewa Sońta – Drączkowska, prof. SGH (Katedra Zarządzania Projektami SGH). Jako pierwszy wystąpił Sziraki Szabolcs (Procter & Gamble) z prezentacją pt. “Multi-country re-organization project in Supply Chain”. Omówił ciekawy przykład wdrażania strategii i dużej zmiany w organizacji na przykładzie doświadczeń firmy Procter & Gamble. Następnie prof. Sońta-Drączkowska przedstawiła wyniki swoich badań pt. „Implementing strategic agility - experiences of large organizations from the Polish market”. Sesję zakończyli Erik F. Steketee (The People Side of Change) i Krzysztof Ogonowski (Silfra Consulting) z prezentacją pt. “The role of the Sponsor in implementing strategy through projects”.

Na koniec obrad prof. Juchniewicz zaprosił na kolejną edycję konferencji „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”, która odbędzie się za rok.