Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA z myślą o studentach SGH

Wykres: Rozszerzony sojusz CIVICA połączy ponad 72 000 studentów i badaczy po studiach doktoranckich oraz 20 000 pracowników akademickich i administracyjnych w całej Europie. www.civica.eu

Pakiet tematyczny WP9: CIVICA Community and Identity

W marcu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wraz z innymi uczelniami partnerskimi Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o przedłużenie statusu Uniwersytetu Europejskiego dla CIVICA oraz przyznanie środków finansowych na wspólne działania na lata 2022–2026.

Złożenie wniosku zakończyło wielomiesięczny etap konsultacji, spotkań i przygotowań nowych zadań i budżetu na najbliższe 4 lata. Proces przystąpienia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego rozpoczął się wraz z powołaniem przez JM Rektora prof. Piotra Wachowiaka wyspecjalizowanego zespołu mającego na celu identyfikację takiej sieci Uniwersytetu Europejskiego, która najlepiej odpowiadałaby profilowi naszej uczelni. Przeprowadzone zostały wielopłaszczyznowe konsultacje z uniwersytetami partnerskimi wchodzącymi w skład konsorcjum, zakończone podpisaniem w listopadzie 2021 r. Memorandum of Understanding o przystąpieniu SGH do CIVICA. Z chwilą podpisania tego dokumentu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyskała możliwość udziału we wszystkich strukturach zarządzających konsorcjum CIVICA oraz w wydarzeniach przez nie organizowanych.

Przygotowanie wniosku o przedłużenie działań konsorcjum na kolejne 4 lata obejmowało prace na wielu szczeblach. Dokonano przeglądu dotychczasowych pakietów tematycznych (Work Package – WP). Przydział pakietów dla danej uczelni był uzależniony od jej profilu i doświadczeń, a także know-how w danym obszarze. Biorąc pod uwagę prostudencki profil SGH oraz bezprecedensową aktywność samorządu studenckiego, organizacji studenckich oraz poszczególnych studentek i studentów, nasza uczelnia podjęła się przygotowania i realizacji pakietu poświęconego zaangażowaniu studentów w projekt Uniwersytetu Europejskiego, tj. WP9: CIVICA Community and Identity.

Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA (CIVICA The European University of Social Sciences), obejmujące prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych, 23 marca przedstawiło wizję na 2030 r., której jednym z elementów jest utworzenie uniwersytetu przyszłości. Do sojuszu przyjęto dwie nowe uczelnie (z Polski – Szkołę Główną Handlową w Warszawie i z Hiszpanii – Uniwersytet IE), zwiększając grono członków do dziesięciu. Do CIVICA, oprócz nowo przyjętych uczelni, należą: Uniwersytet Bocconiego (Bocconi University – Włochy), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central European University – Austria), Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute – międzyrządowy), Szkoła Hertiego  (Hertie School – Niemcy), Krajowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej (National University of Political Studies and Public Administration – Rumunia), Instytut Nauk Politycznych (Sciences Po – Francja), Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie (Stockholm School of Economics – Szwecja) oraz Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych (The London School of Economics and Political Sciences – Wielka Brytania).

Głównym celem WP9 jest budowanie zaangażowanej społeczności studenckiej CIVICA i jej wspólnej tożsamości, głęboko zakorzenionej w europejskich wartościach i dziedzictwie. Pakiet ten będzie realizowany poprzez wiele działań, takich jak: zaprojektowanie i wdrożenie systematycznych ram wsparcia w celu zwiększenia zaangażowania studentów i ich poczucia przynależności do sojuszu CIVICA; wspieranie nawiązywania kontaktów, realizacja wspólnych projektów oraz zwiększanie potencjału i kompetencji studentów; pogłębienie poczucia wspólnoty i jedności wśród studentów CIVICA poprzez projekty i inicjatywy międzyuczelniane oraz rozwijanie wspólnej tożsamości poprzez oparte na wartościach projekty i inicjatywy związane z kulturą europejską i jej dziedzictwem.

W ciągu 4 lat realizacji projektu są planowane m.in.: powołanie samorządu studentów CIVICA, który będzie uczestniczył w procesie decyzyjnym i doradczym konsorcjum; kontynuacja inicjatywy CIVICA Ambassadors; utworzenie funduszu na realizację projektów studenckich; organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych. Ponadto społeczność SGH będzie miała możliwość uczestniczenia w wielu działaniach zaprojektowanych w ramach pozostałych WP, zarządzanych przez innych członków konsorcjum.

Oczekując na ostateczną decyzję Komisji Europejskiej i ocenę złożonego wniosku, SGH angażuje się aktywnie w prace w ramach poszczególnych pakietów prowadzone w ramach obecnej, pierwszej fazy projektu. Nasze aktywne zaangażowanie na tym etapie pozwoli na szybkie włączenie się we wszystkie obszary WP9, po decyzji w sprawie kontynuowania drugiej fazy projektu.
Wzmacniamy również nasze relacje zarówno z uczelniami partnerskimi CIVICA, jak i z Sekretariatem CIVICA. Przez ostatnie miesiące odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań i konsultacji online. Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Jacek Prokop, uczestniczył w strategicznym seminarium CIVICA w Paryżu. Z kolei 13–14 kwietnia SGH gościła w swoich murach przedstawicieli CIVICA – Kate Vivian (Acting Vice President for International Affairs, Sciences Po/Head of CIVICA Steering Committee) oraz Aureliena Krejbicha (CIVICA Executive Director). Podczas dwudniowej wizyty nasi goście mieli okazję bliżej zapoznać się z naszą uczelnią i Warszawą, w ramach zorganizowanych spotkań z przedstawicielami społeczności SGH (pracownikami akademickimi i nieakademickimi oraz przedstawicielami studentów) oraz zwiedzania kampusu.

Korzystając z okazji, Centrum Współpracy Międzynarodowej, koordynujące proces udziału SGH w Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, pragnie podziękować całej społeczności uczelnianej – nauczycielom akademickim, pracownikom, doktorantom i studentom – za ogromne wsparcie i pomoc w przygotowaniu wniosku oraz profesjonalne reprezentowanie naszej uczelni w spotkaniach konsorcjum. Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać Samorządowi Studentów SGH – przewodniczącemu Wojciechowi Godlewskiemu, wiceprzewodniczącemu ds. jakości kształcenia Adrianowi Zontkowi oraz pełnomocniczce ds. międzynarodowych Karolinie Modrzejewskiej.


KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH;
MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
 

PAKIETY TEMATYCZNE CIVICA

WP1: Governance and CIVICA Secretariat –  Sciences Po, Paris
WP2: CIVICA European Inter-University Campus –  Sciences Po, Paris
WP3: CIVICA Engage (Bachelor) –  Stockholm School of Economics
WP4: CIVICA Europeanship (Master) –  Bocconi University
WP5: CIVICA for Early Stage Researchers (PhD & Postdoc)  –  European University Institute
WP6: CIVICA Research –  Central European University
WP7: CIVICA Service to Society while promoting Diversity, Equity and Inclusion –  Central European University
WP8: CIVICA Innovation and Ideas Incubator –  National University of Political Studies and Public Administration
WP9: CIVICA Community & Identity –  SGH
WP10: CIVICA Global Outreach and Partnerships –  IE University
WP11: Communication, Dissemination and Impact –  Hertie School