IRG SGH: Utrwala się dobra koniunktura w rolnictwie

kłosy

W trzecim kwartale 2021 r. ożywienie w polskim rolnictwie utrwaliło się.

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się w porównaniu z drugim kwartałem o 7,8 pkt, do wysokości 1,9 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 6,5 pkt. Wzrosły  (w porównaniu z II kwartałem br.) wartości obu składowych wskaźnika koniunktury, tj. wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 10,2 pkt, do wysokości -1,5 pkt, oraz wskaźnika zaufania, o 3,0 pkt, do poziomu 8,7 pkt.

Wartości obu wskaźników są wyższe niż rok temu o, odpowiednio: 9,6 i 1,4 pkt. Kwartalną poprawę koniunktury odnotowano dla wszystkich grup gospodarstw rolnych; w największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie środkowowschodnim (wzrost wartości wskaźnika koniunktury o 10 pkt), o powierzchni pow. 50 ha (o 10,3 pkt), prowadzące działalność mieszaną (o 8,8 pkt), kierowane przez osoby w wieku do 30 lat (10,4 pkt), z wykształceniem wyższym (o 9,0 pkt).
Poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (w skali kwartału i roku). Wzrosły wydatki na nabycie pasz treściwych i środków ochrony roślin.

Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych. Poziom nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia jest najwyższy od trzech lat. Utrwala się obserwowana od wielu lat tendencja do spadku skłonności do finansowania produkcji z kredytu 
i zwiększenia udziału środków własnych.

Przewidywania rolników dotyczące rozwoju sytuacji w polskim rolnictwie w kolejnym kwartale należy uznać za optymistyczne. 
Spodziewany jest dalszy wzrost przychodów pieniężnych i poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.

Badanie przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2021 r. na próbie 2190 gospodarstw rolnych.

Badanie przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2021 r. na próbie 2190 gospodarstw rolnych.