IRG SGH: wskaźnik koniunktury w handlu w III kw. 2021

Koniunktura w handlu pogorszyła się, jednak ogólny jej wskaźnik jest wyższy od poziomu zanotowanego przed rokiem oraz od dziesięcioletniej średniej.

Koniunktura w handlu w III kwartale 2021 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,7 pkt i wynosi 0,3 pkt. Jest jednak wyższa od średniej dla trzeciego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,8 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (‑4,8 pkt w III kwartale 2020 r.).

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 45,4 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 52,4% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 40,6% ankietowanych za średnią, natomiast 7,0% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są optymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, konkurencja oraz niedostateczny popyt.

wskaźnik koniunktury w handlu w III kw. 2021