Raport otwarcia Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia

Dwie kobiety podczas rozmowy

7 września 2023 r. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w Strefie SGH został zaprezentowany raport otwarcia nowo powstałego Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia. Raport „Leki, świadczenia, technologie. Proponowane kierunki zmian w perspektywie 5-letniej” jest pierwszym efektem pracy tego zespołu. W opracowaniu zidentyfikowano i poddano analizie wyzwania, przed którymi stoi lub stanie system ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat.

Raport składa się z trzech podstawowych segmentów – leki, świadczenia zdrowotne i technologie medyczne – które stanowią główne i wzajemnie się przenikające osie tego systemu. W każdym z nich wskazaliśmy priorytetowe problemy dotyczące dostępności, jakości oraz otoczenia instytucjonalnego, przybliżając jednocześnie najważniejsze definicje, uwarunkowania otoczenia, interesariuszy oraz wybrane dobre praktyki, krajowe lub zagraniczne – mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, która kieruje pracami Think Tanku.

Spośród sformułowanych w ten sposób wyzwań ankietowani eksperci ochrony zdrowia za najbardziej priorytetowe uznali: zapewnienie gwarancji dostępności farmakoterapii (ocena 5/5 punktów) w obszarze leków, poszerzenie dostępności badań profilaktycznych (4,8/5) w zakresie świadczeń i gwarantowanie cyberbezpieczeństwa w sektorze zdrowia (4,9/5) w odniesieniu do technologii. Pozostałe zagadnienia również oceniono jako bardzo istotne (3,9-4,4/5). Uzupełniająco eksperci wskazali wyzwanie związane z koniecznością wzmocnienia kadr administracji centralnej oraz jej sprawnego, skoordynowanego i przejrzystego działania w oparciu o długofalowe planowanie.

Dokument zawiera propozycję możliwych do podjęcia działań, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy. Działania te wynikają z obserwacji doświadczeń zagranicznych, bądź sprawdzonych rozwiązań lokalnych, czy też są naturalną kontynuacją wcześniej podjętych inicjatyw. Dla każdego działania przeprowadzono wstępną analizę istotności i wykonalności. Wiele ze wskazanych działań eksperci ocenili jako bardzo istotne albo wręcz krytyczne. Znacznie większa dyspersja odpowiedzi dotyczyła trudności ich wdrożenia, co wskazuje na potrzebę pogłębionej analizy, z uwzględnieniem perspektywy różnych grup interesariuszy.

Raport otwarcia nakreśla pożądane obszary działań i wyznacza kierunki dalszych badań, zapraszając do debaty na temat przyszłości ochrony zdrowia w Polsce i wskazania priorytetowych działań, pozwalających lepiej sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy. W kolejnych krokach, na podstawie wniosków z publicznej dyskusji, zagadnienia uznane za najbardziej istotne zostaną poddane pogłębionej analizie, a dla proponowanych działań przeprowadzone zostanie studium wykonalności.

logo Think Tank SGH dla ochrony zdrowia

27 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie podpisano porozumienie powołujące do życia Think Tank #SGH dla ochrony zdrowia. Utworzenie nowego, innowacyjnego centrum badań i analiz poświęconego sektorowi zdrowia i ochrony zdrowia to wspólna inicjatywa SGH oraz trzech firm mecenasów – Grupy LUXMED, GE HealthCare oraz Polpharmy.

prezentacja Think-Tank dla ochrony zdrowia

Wszystkie cztery podmioty zaangażowane w założenie Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia stawiają przed sobą wspólny cel: stworzenie i konsolidację akademickiej płaszczyzny wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk w sektorze zdrowia. Wizja Think Tanku obejmuje uwzględnienie merytorycznych pomysłów, idei i argumentów, a także badań naukowych najwyższej jakości. Wszystko w celu zbudowania strategii i realizacji polityk oraz innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i opieki zdrowotnej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest głównym partnerem merytorycznym Forum Ekonomicznego.