Przemysław Brzuszczak nowym przewodniczącym Samorządu Doktorantów SGH

grafika przedstawiająca zdjęcie mężczyzny w okągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis Przemysław Brzuszczak #doktoranci

3 kwietnia 2024 r. Rada Samorządu Doktorantów SGH podjęła uchwałę nr 5 w sprawie wyboru przewodniczącego kadencji 2024/25. Został nim mgr Przemysław Brzuszczak.

Nowego przewodniczącego wybrano na podstawie  § 19 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów SGH. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przemysław Brzuszczak zastąpił mgr Jolantę Bartoszewską, która pełniła funkcję przewodniczącej Samorządu Doktorantów SGH przed dwie kadencje, od 2022 roku.

Przemysław Brzuszczak aktualnie realizuje studia III stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – ekonomia i finanse (studia doktoranckie) i na Uniwersytecie Warszawskim – nauki o polityce i administracji (studia doktoranckie).

Jest po studiach magisterskich z historii (2020), kulturoznawstwa (2020), stosunków międzynarodowych (2017) i prawa (2017) na Uniwersytecie Warszawskim oraz po finansach i rachunkowości (2020) i międzynarodowych stosunkach gospodarczych (2017) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Zainteresowania naukowe nowego przewodniczącego SD SGH:

 • Ekonomia i biznes: ekonomia instytucjonalna, ekonomiczna analiza prawa, etyka w biznesie
 • Dyplomacja i historia: dyplomacja publiczna, polityka zagraniczna Polski, historia społeczna III RP
 • Prawo: prawa człowieka i prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo nauki i szkolnictwa wyższego
 • Współczesny teatr autorski 

Dorobek naukowy:

 • Publikacje naukowe: ok. 40 artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych, dwie monografie.
 • Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe
  Centrum Nauki, Niemiecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
  Wyższego.
 • Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.st. Warszawy, Marszałka
  Województwa Wielkopolskiego, Fundacji im. Lesława A. Pagi.
 • Czynny uczestnik 82 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Laureat konkursów na najlepsze prace dyplomowe z zakresu prawa konstytucyjnego,
  praw człowieka, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, historii najnowszej.

Działalność społeczna: 

Od 2020 r. członek Rady Samorządu Doktorantów. Od 2021 r. członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek zarządu, przewodniczący Komisji Prawnej, członek Komisji Rewizyjnej w Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2020. W latach 2018–2019 asystent w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od 2018 r. członek i uczestnik prac Doktoranckiej Poradni Prawnej w Komisji Prawnej KRD. Od 2015 r. współpracownik Fundacji "Fundusz Pomocy Studentom" oraz sekretarz redakcji portalu Obserwator Międzynarodowy". W latach 2013-2018 ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich w Biurze RPO. 

Samorząd Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Samorząd reprezentuje interesy doktorantów, broni ich praw, działa na rzecz integracji środowiska doktorantów SGH, a także wyraża opinie społeczności doktorantów i uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji, w sprawach dotyczących doktorantów.

Na posiedzeniu 3 kwietnia br. Rada Samorządu Doktorantów SGH wybrała ponadto członka zarządu Samorządu Doktorantów SGH mgr. Andrzeja Nowakowskiego.

Członkami nowej rady są:

 • Brzuszczak Przemysław – doktorant KNoP,
 • Karwowski Krzysztof - II rok Szkoły Doktorskiej,
 • Kozak Marcin - I rok Szkoły Doktorskiej,
 • Nowakowski Andrzej - doktorant KNoP,
 • Powichrowska Daria - II rok Szkoły Doktorskiej,
 • Wiśniewski Mikołaj - II rok Szkoły Doktorskiej.