DR HAB. DOMINIK J. GAJEWSKI, PROF. SGH
Zakład Prawa Podatkowego
Katedra Teorii Ekonomii
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”, kierownik studiów podyplomowych Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, autor ponad 190 publikacji naukowych z zakresu międzynarodowego, unijnego i krajowego prawa podatkowego.