Z gabinetu rektora: rośnie grono partnerów SGH

Prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH

W nowy rok weszliśmy w SGH pełni energii, a pierwsze efekty naszych działań już są widoczne. SGH nawiązała współpracę z Ministerstwem Finansów i Fundacją Pomyśl o Przyszłości, rozpoczęła realizację projektu eksperckiego z Grupą LUX MED i prowadzi rozmowy z kolejnymi instytucjami.

Rośnie grono partnerów

Sukcesywnie poszerzamy grono instytucji partnerskich SGH – 4 lutego dołączyło do nich Ministerstwo Finansów. Dzięki zacieśnieniu współpracy pracowników naukowych naszej uczelni z ekspertami ministerstwa powstanie oferta badawcza i edukacyjna dla studentów i absolwentów SGH. Efektem tej pierwszej będzie jeszcze większy udział młodych naukowców w badaniach wykorzystywanych później do tworzenia polityk publicznych. Ministerstwo Finansów wzmocni również ofertę edukacyjną SGH dla słuchaczy studiów I, II i III stopnia oraz uczestników studiów podyplomowych. Wśród jej najważniejszych punktów warto wymienić nowoczesny program praktyk i staży oraz jeszcze bliższe współdziałanie z kołami naukowymi i organizacjami SGH, które prowadzą projekty związane zadaniami resortu. Ministerstwo jest zainteresowane doktoratami wdrożeniowymi powstającymi na naszej Uczelni. Planujemy również organizowanie wspólnych cyklicznych konferencji i seminariów.

Nawiązując współpracę z instytucjami zewnętrznymi, chcemy nie tylko osiągać jak największy poziom synergii, ale też zasilać płynącą z niej energią otaczającą nas rzeczywistość. Taki też cel przyświeca porozumieniu, które SGH zwarła 20 stycznia z Fundacją Pomyśl o Przyszłości, założoną przez Ryszarda Florka, prezesa spółki Fakro. Podpisaliśmy je w poczuciu odpowiedzialności i troski o polską przedsiębiorczość. Uważam, że zasada społecznej odpowiedzialności uczelni zobowiązuje nas również do dzielenia się wiedzą ekspercką z innymi, w tym wypadku z przedsiębiorcami. Dlatego wspólnie z Fundacją będziemy prowadzili dla nich warsztaty, seminaria oraz konferencje. Będziemy wspierali ich również pośrednio, przygotowując rekomendacje oraz opinie do zmian projektów ustaw dotyczących konkurencji przedsiębiorstw czy przygotowując narzędzia, które pozwolą polskim firmom konkurować z podmiotami dominującymi na rynku i nadużywającymi swojej pozycji.

 

Nauka musi być użyteczna tak dla samej siebie, jak i dla biznesu. Dlatego warto określić najważniejsze czynniki sukcesu współpracy nauki i biznesu. Taki też cel wyznaczyli sobie uczestnicy webinarium „O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych”. Inicjatorem spotkania, które odbyło się 21 stycznia, była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, SGH była jego współorganizatorem.

Spotkanie było częścią cyklu „Teraz Nauka Polska”, dlatego też skoncentrowaliśmy się na określeniu wyzwań dla nauki, ale i oczekiwań, jakie wobec niej mają interesariusze społeczni, biznesowi oraz administracja publiczna. Istotną kwestią dla uczestników dyskusji była ochrona tożsamości nauki w tego rodzaju współpracy, a także identyfikacja zagadnień, które powinny zostać omówione podczas ogólnopolskiego kongresu środowiska nauki, planowanego na 2021 r. Podczas webinarium dyskutowano o celach, które stawia przed sobą świat nauki i konfrontowano je z oczekiwaniami społecznymi, biznesowymi i politycznymi. Zastanawiano się, w jaki sposób nauka powinna odpowiadać na stawiane wyzwania, aby współpracować ze sferą społeczną, publiczną i gospodarczą, zachowując jednocześnie swoją tożsamość. W webinarium wzięli udział między innymi Anna Budzanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Arkadiusz Mężyk – przewodniczący KRASP, prof. Michał Zasada – wiceprzewodniczący KRASP oraz prof. Alojzy Nowak – rektor UW. Relacja wideo z webinarium jest dostępna na profilu Teraz Polska w serwisie YouTube.

Ze zdrowej perspektywy

Każdy kryzys można i należy postrzegać nie tylko jako tylko pasmo nieszczęść, ale i szansę. I tak też należy spojrzeć na pandemię wirusa COVID-19. Wspólnie z Grupą LUX MED, która w październiku dołączyła do Klubu Partnerów SGH, postanowiliśmy odrobić lekcję z pandemii i zainicjowaliśmy projekt „Zdrowa Perspektywa”. Jego celem jest zebranie inspiracji i rozwiązań, które pozwoliły przedsiębiorstwom przetrwać rok 2020, a następnie stworzenie zbioru dobrych praktyk. Wspólnie z LUX MED zgromadziliśmy blisko 50 ekspertów z biznesu, środowiska akademickiego, NGO i mediów, którzy będą pracowali nad rekomendacjami w sześciu grupach tematycznych. Pierwsze trzy grupy zajmują się tematyką zdrowej firmy i koncentrują się na zagadnieniach takich jak globalizacja, przywództwo w czasach transformacji oraz przyszłość innowacji. Pozostałe pracują nad zagadnieniami dotyczącymi zdrowego społeczeństwa, takimi jak profilaktyka i sport, zdrowie Polaków po pandemii oraz harmonia w życiu i pracy. Zapraszam do śledzenia postępów w realizacji projektu w serwisie Twitter oraz LinkedIn.

Środki unijne dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

Wsparcie badań naukowych i polskich przedsiębiorców w Regionie Warszawskim Stołecznym stało również za decyzją Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich o złożeniu wniosku do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększenie alokacji funduszy strukturalnych UE dla RWS w ramach konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w Polsce na lata 2021-2027. Wydzielenie RWS z województwa mazowieckiego oznacza ogormną zmianę warunków finansowania w ramach polityki spójności UE w stosunku do lat 2014-2020. Bez przewidzianego w regulacjach UE mechanizmu kompensującego łączna wartość funduszy strukturalnych na lata 2021-2027 dla RWS wyniesie mniej niż 10 procent wartości funduszy pozyskanych w okresie 2014-2020.

Tymczasem ze względu na skalę gospodarki regionu, działające w nim przedsiębiorstwa wypracowują łącznie największą część zysku netto w kraju. Ma on także największy udział w wypracowaniu PKB w kraju, a potencjał metropolii warszawskiej odpowiada za ok. 25-30% krajowego potencjału innowacyjnego. To drastyczne ograniczenie środków szczególnie mocno dotknie sektor B+R. Szacuje się, że spadek alokacji w stosunku do okresu 2014-2020 może sięgnąć nawet ponad 95%. To zaś oznaczałoby w dłuższym okresie znaczące utrudnienie położonym w metropolii warszawskiej uczelniom i jednostkom naukowo-badawczym konkurowanie z uczelniami europejskimi i zahamowanie rozwoju najbardziej innowacyjnych kierunków badań wymagającej wysokospecjalistycznej infrastruktury, dotychczas współfinansowanej ze środków europejskich.

Spotkanie z nową Radą Uczelni

Pierwsze tygodnie roku to w SGH również czas zmian organizacyjnych i administracyjnych. I tak 18 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni kadencji 2021-2024. Jej przewodniczący, dr Jacek Bartkiewicz, przedstawił jej najważniejsze zadania oraz terminy posiedzeń w letnim semestrze roku akademickiego 2020/2021. Członkami Rady reprezentującymi wspólnotę Uczelni są prof. Anna Karmańska, dr Stanisław Kluza oraz Mateusz Wantuła. Do grona członków spoza wspólnoty Uczelni należą: dr Jacek Bartkiewicz, prof. Marcin Kacperczyk, Ewa Malinowska-Grupińska, Małgorzata Mejer, Izabela Olszewska oraz Anna Potocka-Domin. Na posiedzeniu przedstawiłem plan działań władz akademickich na lata 2021-2024, wypracowaliśmy również zasady współpracy.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

Tego samego dnia wziąłem udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Rozmawialiśmy na temat ewaluacji jednostek naukowych, która ma się odbyć w przyszłym roku. Dyskutowaliśmy również na temat strategii rozwoju uczelni oraz możliwości tworzenia przez uczelnie funduszy w ciężar bieżącej działalności. Z przewodniczącym Forum Uczelni Ekonomicznych omówiliśmy projekty, które będą realizowane przez Forum. Podjęliśmy wstępną decyzję o zorganizowaniu wspólnego konkursu na międzyuczelniane projekty badawcze na wzór współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu a SGH. W spotkaniu wziął udział również dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dr Marcin Dąbrowski, który przedstawił działalność Fundacji.

Wdrażanie wniosków z obrad Okrągłego Stołu Dydaktyki

Przystąpiliśmy do analizy wniosków wypracowanych w ramach Okrągłego Stołu. Wnioski mające charakter strategiczny i systemowy zostaną ujęte w strategii rozwoju SGH na lata 2021 – 2030. Natomiast już teraz rozpoczynamy realizację wniosków dotyczących udoskonalenia poszczególnych kierunków studiów. Zagadnienia tego dotyczyło spotkanie z przewodniczącymi rad programowych kierunków oraz z przewodniczącą Senackiej Komisji Programowej. Omówiliśmy zasady działania rad programowych kierunków, które będą miały dużą samodzielność w kształtowaniu programów i efektów uczenia na poszczególnych kierunkach studiów. Sprecyzowaliśmy również podział zadań między Senacką Komisją Programową a radami programowymi kierunków.

Spotkania z partnerami zrzeszonymi w Klubie Partnerów SGH

W styczniu spotkałem się przedstawicielami dwóch członków Klubu Partnerów – DB Schenker oraz PwC. Na spotkaniach podsumowaliśmy dotychczasową współpracę. Podstawowym tematem rozmów było omówienie realizacji wspólnych przedsięwzięć w tym roku. Partnerzy podkreślili bardzo dobrą dotychczasową współpracę z SGH i wyrazili chęć dalszego aktywnego udziału w życiu naszej Alma Mater.