Z gabinetu prorektora ds. rozwoju: Sprawność jako warunek i przejaw rozwoju SGH

Z gabinetu prorektora

Według polskiej szkoły prakseologii1 sprawność to skuteczność, korzystność i ekonomiczność. Sprawność jest z jednej strony narzędziem osiągania celów podstawowych i strategicznych Uczelni, a z drugiej ma charakter autoteliczny. Co robimy i co możemy zrobić, aby nasza Alma Mater wyróżniała się sprawnością funkcjonowania?

Sprawnemu działaniu sprzyjają przejrzyste procedury dotyczące podejmowania decyzji, jasne przepisy wewnętrzne – statut, uchwały Senatu, Zarządzenia i Decyzje Rektora oraz Kanclerza, Regulaminy, system informacji wewnętrznej, klarowny zakres kompetencji i odpowiedzialności organów, jednostek organizacyjnych oraz osób sprawujących funkcje. Punktem wyjścia do tego, aby działania były sprawne, jest określenie celów podstawowych – strategicznych i operacyjnych – jakie zamierzamy osiągać. Cele podstawowe określa ustawa, a jej uszczegółowienie jest zapisane w misji i wizji, a także statucie SGH. Cele strategiczne stanowią punkt wyjścia strategii, a wynikające z niej cele operacyjne stanowią podstawę wdrażania strategii. Chodzi o to, abyśmy – nawiązując do godła SGH – wiedzieli, dokąd płyniemy. Seneka mówił: „jeżeli nie wiesz, dokąd płyniesz, sprzyjające wiatry nie będą ci wiały”.

Od początku kadencji władz akademickich podejmowane są działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni. Z tego oczywiście nie wynika wniosek o jej braku w minionym okresie. Wychodzimy z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Ponadto, pojawiają się nowe okoliczności i uwarunkowania funkcjonowania Uczelni. Przede wszystkim, od ponad roku działamy w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19. To wymusiło dostosowanie wielu regulacji do tych warunków. Dlatego dotychczasowe regulacje wewnętrzne musiały zostać zmienione w taki sposób, aby organy mogły podejmować decyzje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Niezależnie od zmian wymuszonych, dokonaliśmy zmian w regulacjach wewnętrznych porządkujących i uściślających procedury i zakresy zadań.

Z najważniejszych zmian w regulacjach wewnętrznych należy wymienić:

  1. Zmiany statutu SGH, w wyniku których zostały uściślone zadania rad naukowych dyscyplin, a także przepisy wyborcze;
  2. Zmianę uchwały nr 567 w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego;
  3. Zmianę Zarządzenia Rektora w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania w SGH egzaminów doktorskich i publicznych obron rozpraw doktorskich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  4. Nadanie radom naukowym przez Rektora regulaminów Rady;
  5. Powołanie przez Senat przewodniczących i wiceprzewodniczących rad naukowych.

Aktualnie pracujemy nad pakietem dokumentów dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych i studiów podyplomowych typu MBA, w tym Regulaminami, które będą rozpatrywane przez Senat na posiedzeniu 24 marca 2021, oraz zarządzeniami Rektora w tych sprawach. Do spraw już zakończonych, a dotyczących studiów podyplomowych należą ustalenia prorektora dotyczące rozwoju w porozumieniu z dziekanami kolegiów, dotyczące struktury kosztorysów studiów podyplomowych.

Zmiany i nowe regulacje nie byłyby dobrze dopracowane, gdyby nie wzorowa współpraca z dziekanami kolegiów, przewodniczącymi rad naukowych, kanclerzem, kwestorem i zastępcą kwestora, radcą prawnym, a także innymi członkami kolegium rektorsko-dziekańskiego. Za to wszystko serdecznie dziękuję i liczę na utrzymanie takich relacji.

Dziś nie odnosiłem się do innych obszarów mojej aktywności wynikającej z powierzonych mi przez Jego Magnificencję obowiązków, zwłaszcza współpracy z absolwentami. Ale o tym w następnym tekście.


[1]Twórcami tej szkoły są przede wszystkim: T. Kotarbiński, J. Zieleniewski, J. Kurnal, W. Kieżun.