Z gabinetu prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH: Przed nami nowa edycja programu „Doktorat Wdrożeniowy”

Doktorat Wdrożeniowy jest programem adresowanym do pracowników organizacji, które zgłaszając udział w programie mają możliwość usprawnienia swojej działalności poprzez wsparcie przygotowania rozprawy doktorskiej swojego pracownika. Ma ona na celu rozwiązanie zidentyfikowanego w organizacji problemu i stanowi szansę na wdrożenie i komercjalizację otrzymanych wyników badań. Rozpoczynamy rekrutację do nowej edycji.

W realizację programu  wpisane są obustronne korzyści.

Dla pracodawcy to m. in. szansa na zatrudnienie specjalisty lub doskonalenie kompetencji swego pracownika, który skoncentruje się na wypracowaniu innowacyjnych narzędzi i rozwiązań w organizacji, a także zastosowanie oryginalnych pomysłów, opartych na badaniach naukowych, które stwarzają szansę na zwiększanie przewagi konkurencyjnej. To również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R.

Z kolei doktorant poszerza wiedzę i kompetencje zawodowe, a pracując zawodowo zaangażowany jest także w proces kształcenia i badań na uczelni wyższej, dzięki czemu otrzymuje równolegle wynagrodzenie za pracę oraz stypendium z MNiE. 

Zgłoszenie do programu DW w Szkole Doktorskiej SGH wiąże się w pierwszej kolejności ze wskazaniem przez pracodawcę kandydatów na doktorantów lub też bezpośrednią inicjatywą w tym zakresie pracowników – kandydatów na doktorantów.  

Efektem zgłoszenia udziału w programie jest podjęcie przez Szkołę Doktorską SGH współpracy z zainteresowanymi kandydatami w okresie poprzedzającym złożenie wniosku do Ministerstwa, w tym pomoc w wyborze potencjalnego promotora pracy doktorskiej i zainicjowania z nim współpracy, mającej na celu ukierunkowanie doktoranta w opracowaniu koncepcji badawczej, zgodnie z wymogami projektu MNiE.  

Ostatecznie do programu zostają zakwalifikowane osoby, które zostały przyjęte do szkoły doktorskiej, tj. po pozytywnej kwalifikacji w programie ministerialnym pomyślnie przejdą proces rekrutacji do szkoły doktorskiej i spełnią wymogi formalne projektu DW.

Jak ubiegać się o udział w programie DW w ramach Szkoły Doktorskiej SGH w Warszawie?

Aby wziąć udział w programie, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 i dostarczenie go do biura Szkoły Doktorskiej SGH do 30.04.2021.

W związku z powyższym kandydat na doktoranta w projekcie DW powinien: 

  • spełnić wymogi formalne dotyczące zatrudnienia u pracodawcy (obecnie w pełnym wymiarze czasu pracy lub od rozpoczęcia udziału w programie DW),
  • uzyskać zgodę pracodawcy na kształcenie w szkole doktorskiej oraz zapewnienie opiekuna pomocniczego  ze strony pracodawcy,
  • posiadać oryginalny pomysł na rozwiązanie konkretnego problemu w organizacji (której dotyczy wdrożenie), który wraz z jego opisem mającym teoretyczne osadzenie w literaturze przedmiotu i wskazującym niezbędne ku temu metody badawcze, stanowi podstawę koncepcji badawczej, uwzględniającej opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności gospodarki. Szczegóły w formularzu. 
  • posiadać certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość obcego języka nowożytnego na poziomie B2,
  • pośredniczyć w podpisaniu umowy uczelni z podmiotem, którego jest lub będzie pracownikiem. 

Zapraszamy.