Doktorat wdrożeniowy w SGH

spotkanie biznesowe

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzący do uzyskania stopnia doktora poprzez przygotowanie rozprawy doktorskiej, łączącej zarówno teoretyczny jak i praktyczny wymiar badań. 

Program Doktoratu Wdrożeniowego został uruchomiony przez MNiSW w 2017 r. Realizowany jest poprzez prowadzenie w ramach szkół doktorskich „kształcenia doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami” i ma na celu łączenie świata nauki i biznesu dla „obopólnych korzyści”.

Szkoła Doktorska SGH w Warszawie uczestniczyła po raz pierwszy w 2020 r. w IV edycji programu MNiSW „Doktorat Wdrożeniowy” na lata 2020 - 2024, zostając od razu beneficjentem tego programu.

Prace związane z przygotowaniem i koordynacją wniosku w projekcie „Doktorat wdrożeniowy” prowadziła prof. Teresa Pakulska, Prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH. Niezbędnym wsparciem w tym zakresie była kompleksowa obsługa administracyjna projektu świadczona przez Wioletę Gajek, kierownika Biura Szkoły Doktorskiej.  

Wnioski Szkoły Doktorskiej SGH w Warszawie (w liczbie 14) zostały zakwalifikowane w module:

 •  Doktorat wdrożeniowy I, w którym SGH w Warszawie zajęła 21 pozycję, jako pierwsza uczelnia o profilu ekonomicznym, przy czym wyżej zostały sklasyfikowane uczelnie techniczne, w sposób szczególny predystynowane do prowadzenia tego rodzaju doktoratów (np. Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska) oraz uniwersytety (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), oferujące szeroki wachlarz nauk, wykraczający poza obszar ekonomii. Zgłoszenie przez niektóre z tych uczelni kilku jednocześnie wniosków, które zostały zakwalifikowane do programu DW oznacza, że SGH w Warszawie poprzedza w tym rankingu nie 21 a 15 uczelni. 
   
 • Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, o który rozszerzono program „Doktoratu Wdrożeniowego” w 2020 r. i w ramach którego wspierane są rozprawy dotyczące sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do rozwiązywania problemów technologicznych lub społecznych organizacji, w którym SGH uplasowała się na 4 pozycji, tuż za Politechniką Poznańską, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Jagiellońskim – wyniki programu.

Z recenzji złożonych przez SGH w ramach programu wniosków, dokonanej przez recenzentów wchodzących w skład ministerialnej komisji wyłania się wysoka merytoryczna ocena projektów „dobrze  osadzonych w realnych, współczesnych problemach” a co w przypadku projektów z  zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, stwarza podstawę oddziaływania na realne procesy zarządcze, włącznie – zdaniem recenzentów – „z potencjałem do dokonania odkryć i modyfikacji w wymiernym stopniu przyczyniających się do rozwoju innowacyjności i gospodarki polskiej”. 

W odniesieniu do doktoratu wdrożeniowego II – sztuczna inteligencja, recenzenci zwrócili uwagę na możliwość wytworzenia „zbioru dobrych praktyk, które wspomogą i ułatwią małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażanie rozwiązań AI”, co „może mieć istotny wpływ na rozwój gospodarki” (...) „i zainicjowania kolejnych innowacyjnych działań”.

Współpraca z MNiSW

Ważnym etapem w procesie realizacji programu DW przez Szkołę Doktorską SGH w Warszawie było podjęcie, począwszy od października 2019 r. bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Departamentem Nauki oraz Departamentem Innowacji i Rozwoju, poprzez uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych poświęconych tematyce DW. Kolejne miesiące przeznaczono na współpracę z kandydatami, którzy zgłosili chęć udziału w programie DW w ramach prowadzonej Szkoły Doktorskiej SGH.

Kandydaci reprezentowali różnorodne podmioty gospodarcze, zarówno duże znaczące na mapie gospodarczej Polski, w tym także dotychczasowych partnerów SGH (np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PKO Bank Polski), jak i niewielkie, lecz innowacyjne podmioty. Znalazło to odzwierciedlenie w ocenie wniosku DW przez Komisję Ministerialną, która podkreśliła, że wpisująca się w wytyczne misji i strategii SGH współpraca z otoczeniem gospodarczym jest realizowana poprzez wprowadzane w SGH „zinstytucjonalizowane rozwiązania”.

Pomost łączący naukę i biznes

Współpraca ta z zainteresowanymi podmiotami w okresie poprzedzającym wniosek, sprowadzała się w konsekwencji do wspomagania w doprecyzowaniu problemu badawczego, m.in.: poprzez pomoc w wyborze potencjalnego promotora/promotorów pracy doktorskiej, jak też zainicjowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, mającej na celu opracowanie koncepcji badawczej, zgodnie z wymogami MNISW dot. projektu.

Warunki współpracy w ramach DW pomiędzy szkołą doktorską a podmiotem zatrudniającym potencjalnego kandydata znalazły wyraz w opracowaniu wstępnej umowy, będącej kolejnym wymogiem projektu DW. Uczelnia podpisuje bowiem umowę z podmiotem, którego pracownik będzie realizował doktorat wdrożeniowy, określającą m.in. prawa do rozwiązań prezentowanych w doktoracie wdrożeniowym, sposobu ich komercjalizacji czy ewentualny udział pracownika w zyskach.

Znaczące zainteresowanie projektem, czego efektem była duża liczba kandydatów zgłaszających się do Szkoły Doktorskiej SGH w Warszawie, wyrażających chęć wzięcia udziału w programie wiąże się z m.in. z tym, iż

doktorat wdrożeniowy daje możliwość uzyskania stopnia naukowego osobom, które jednocześnie chcą w pełni kontynuować pracę zawodową poza uczelnią. Stanowi zatem swoistego rodzaju pomost pomiędzy karierą w nauce i biznesie. Jest to zarazem szansa na wdrożenie i komercjalizację otrzymanych wyników badań, dedykowanych dla konkretnego podmiotu czy branży. Przygotowywane w jego ramach dysertacje stanowią nie tylko oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, ale także podstawę zastosowania będącego jego wynikiem wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Korzyści dla każdej ze stron

W realizację programu DW wpisane są różne korzyści, które osiąga każda z zaangażowanych stron. Perspektywa DW z punktu widzenia przedsiębiorcy:

 • szansa na zatrudnienie specjalisty, który skoncentruje się na ulepszaniu, oferowanych przez firmę produktów czy usług lub wypracowaniu nowych i innowacyjnych narzędzi i rozwiązań.
 • zastosowanie oryginalnych pomysłów, opartych na rzetelnych badaniach naukowych, które stwarza dla organizacji szansę na zwiększanie przewagi konkurencyjnej.
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta oraz odliczenia środków wydanych na B+R.

Doktorant:

 • poszerza wiedzę i kompetencje zawodowe przygotowując rozprawę doktorską pod opieką merytoryczną promotora i opiekuna pomocniczego zaangażowanego w organizacji,
 • pracując w organizacji zaangażowany jest równocześnie w proces kształcenia i badań na uczelni wyższej, która prowadzi szkołę doktorską, dzięki czemu otrzymuje równolegle wynagrodzenie za pracę oraz stypendium z MNiSW.

Stypendium w okresie poprzedzającym ocenę śródokresową planu badawczego wynosi 3450 zł, a po pozytywnej ocenie wzrasta do kwoty 4450 zł.

Uczelnia:

Poza doktorantem i przedsiębiorstwem, zyskuje również uczelnia, która kształci kadrę dla środowiska biznesowego, wzbogacając poprzez współpracę z praktyką gospodarczą swój potencjał intelektualny, co wpisuje się intensywnie wdrażane w krajach rozwiniętych podejście do współpracy nauki z biznesem (szerzej instytucjami), będące podłożem innowacyjnych powiązań i stanowiące impuls rozwoju innowacji w nauce i biznesie.

W ramach programu DW uczelnia otrzymuje ryczałtowe dofinansowanie kosztów, związanych z wykorzystywaniem infrastruktury badawczej związanej z realizacją doktoratów wdrożeniowych.

Udział w programie – czyli czy ważna jest szkoła doktorska, w ramach której składa się wniosek?

Wnioskodawcą w programie DW może być uczelnia wyższa (lub inny podmiot naukowy) prowadzący szkołę doktorską. Do programu mogą być zgłoszone osoby, które zostały przyjęte do szkoły doktorskiej i które jednocześnie są lub zostaną zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo/instytucję.

Duże znaczenie w pomyślnej realizacji projektu DW ma szkoła doktorska, do której rekrutowany jest doktorant, ponieważ poza wspomnianą już współpracą pomiędzy kandydatem a szkołą doktorską w zakresie opracowania koncepcji, będącej podstawą indywidulanego wkładu do zgłaszanego przez szkołę wniosku, ocena poziomu merytorycznego wniosku uwzględnia spójność i praktyczne znaczenie koncepcji prowadzenia szkoły doktorskiej, a także dostosowanie harmonogramu realizacji działalności naukowej w ramach programu szkoły doktorskiej.

Wskazane powyżej elementy stanowią podstawę oceny wniosku DW, która w całokształcie obejmuje:

 • opis problemu do rozwiązania wraz z opisem planowanej współpracy z przedsiębiorcą/ innym podmiotem
 • użyteczność wyników planowanych prac naukowych dla rozwoju innowacyjności gospodarki,
 • potencjał wnioskodawcy, obejmujący doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz w zakresie rozpraw doktorskich o wdrożeniowym charakterze.

Uzyskały one wysoką ocenę Komisji MNiSW, która zwróciła uwagę na duży potencjał instytucjonalny i doświadczenie SGH, zarówno w zakresie rozpraw doktorskich o wdrożeniowym charakterze (prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne) jak i koncepcji szkoły doktorskiej, jej spójności i zbieżności z programem. Komisja zwróciła także uwagę na spójny, racjonalny, szczegółowy, wymagający i dobrze zakrojony harmonogram kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH. Jednocześnie w recenzji podkreślono rzetelny opis problemów badawczych uwzględniający hipotezy badawcze, co przełożyło się na ogólnie wysoką ocenę poziomu merytorycznego złożonych wniosków.

Jak ubiegać się o udział w programie DW w ramach Szkoły Doktorskie SGH w Warszawie?

Aby wziąć udział w programie, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do biura Szkoły Doktorskiej SGH począwszy od 1 października 2020 r. do terminu złożenia wniosku, wskazywanego corocznie przez MNISW (najczęściej do w terminie do 30.04.2021).

W związku z powyższym kandydat na doktoranta w projekcie DW powinien:

 • Spełnić wymogi formalne dotyczące zatrudnienia (obecne zatrudnienie w podmiocie lub począwszy od określonego przez MNISW terminu poprzedzającego rozpoczęcie udziału w programie DW), w tym:
  • Uzyskać zgodę pracodawcy na kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej oraz zapewnienie opiekuna pomocniczego, monitorującego postępy doktoranta w przygotowania rozprawy doktorskiej z pw. zatrudniającego podmiotu (warunki udziału w programie).
 • Posiadać oryginalny pomysł na rozwiązanie konkretnego problemu w organizacji (której dotyczy wdrożenie), który wraz z jego opisem mającym teoretyczne osadzenie w literaturze przedmiotu i wskazującym niezbędne ku temu metody badawcze stanowi podstawę opracowania ze wskazanym przez szkołę doktorską promotorem koncepcji badawczej uwzględniającej wskazany w wymogach wniosku DW opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki – szczegóły w formularzu.
  Naukowe rozpoznanie luki badawczej w nawiązaniu do literatury przedmiotu jest istotnym, obok opisu wdrożenia elementem oceny projektu, mającym duże znaczenie także na kolejnych etapach realizacji projektu DW, w tym podczas wymaganej do szkoły doktorskiej rekrutacji kandydatów, których wnioski otrzymały pozytywną recenzję ministerialną w ramach procedury DW.
 • Wykazać umiejętność współpracy z promotorem, w której nawiązaniu wspomaga szkoła doktorska, a której celem jest dopracowania koncepcji badawczej ww. obszarach.
 • Posiadać certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na poziomie B2

  Zapraszamy

Doktorat wdrożeniowy w SGH