SGH dołączyła do koalicji CoARA

Grafika: na granatowym tle niebiesko-turkusowe kropki układające się w falę w górnym lewym rogu, napis CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do zrzeszającej ponad 350 organizacji z ponad 40 krajów koalicji CoARA (ang. Coalition for Advancing Research Assessment), która opracowała i 18 listopada br. podpisała porozumienie w sprawie reformy oceny badań naukowych.

Do zaangażowanych w proces opracowania porozumienia organizacji należą: publiczne i prywatne podmioty finansujące badania, uniwersytety, ośrodki badawcze, instytuty, stowarzyszenia (i ich sojusze), władze krajowe i regionalne, agencje akredytacyjne i oceniające, towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowców oraz inne właściwe organizacje. Reprezentują oni szeroką różnorodność poglądów i perspektyw – poinformowano na stronie internetowej CoARA.

Powyższe podmioty dostarczyły informacji zwrotnych na temat zmieniających się projektów umowy, przygotowanych przez zespół składający się z przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), stowarzyszenia skupiającego europejskie organizacje finansujące lub prowadzące badania naukowe Science Europe oraz Komisji Europejskiej.

Podstawowa grupa 20 organizacji badawczych, reprezentujących różne środowiska badawcze w całej Europie, również wniosła wkład w proces opracowywania projektu porozumienia, natomiast z państwami członkowskimi UE i krajami stowarzyszonymi przeprowadzono konsultacje w sprawie porozumienia w ramach Forum ERA i Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) – unijnego komitetu doradztwa strategicznego zajmującego się zagadnieniami badawczo-innowacyjnymi w europejskiej przestrzeni badawczej.

Porozumienie w sprawie reformy oceny badań naukowych wyznacza wspólny kierunek zmian w praktykach oceny badań naukowych, naukowców i organizacji prowadzących badania. Jej nadrzędnym celem jest maksymalizacja jakości i znaczenia badań. Umowa zawiera zasady, zobowiązania i ramy czasowe reform oraz określa zasady koalicji organizacji chcących współpracować przy wprowadzaniu zmian.

"Przystąpienie przez SGH do zrzeszającej ponad 350 organizacji z ponad 40 krajów koalicji CaARA należy traktować z jednej strony, jako wyróżnienie i nobilitację. Z drugiej strony, to duże wyzwanie stojące przed całą społecznością akademicką SGH w zakresie jakości i zakresu prowadzonej działalności badawczej – ocenił pełnomocnik rektora ds. parametryzacji dyscyplin naukowych dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH. – Przynależność do CoARA to także szansa na uczestnictwo w prestiżowej i opartej na współpracy przestrzeni, w której można wspólnie dążyć do lepszego jakościowo, bardziej skutecznego i mającego większe znaczenie systemu badań. W konsekwencji pozwoli to na przejście na jeszcze wyższy poziom doskonałości naukowej i badawczej pracowników uczelni.

Sygnatariusze porozumienia zobowiążą się do realizacji wspólnej wizji, zgodnie z którą ocena badań naukowych, naukowców i organizacji badawczych uwzględnia różnorodne wyniki, praktyki i działania, które maksymalizują jakość i znaczenie badań. Wymaga to oparcia takiej oceny przede wszystkim na ocenie jakościowej, dla której kluczowe jest recenzowanie, wsparte odpowiedzialnym wykorzystaniem wskaźników ilościowych – czytamy na stronie CoARA.

Ruch reformatorski, wzmocniony przez umowę i koalicję CoARA, ma na celu stworzenie inkluzywnej i opartej na współpracy przestrzeni, w której można wspólnie dążyć do lepszego jakościowo, bardziej skutecznego i mającego większe znaczenie systemu badań. Oferuje on platformę dla pilotażu i eksperymentów, opracowywania nowych kryteriów oceny, metod i narzędzi oraz wspólnej, krytycznej refleksji, wymiany dobrych praktyk i wzajemnego uczenia się, przy pełnym poszanowaniu autonomii organizacji.

Przewiduje się, że "Zgromadzenie Konstytutywne", czyli pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Koalicji, odbędzie się 1 grudnia 2022 r. Pierwsza dyskusja na temat funkcjonowania koalicji i jej zarządzania miała miejsce podczas Zgromadzenia Interesariuszy 8 lipca br., gdzie doprecyzowano szczegóły dotyczące organów zarządzających i wspierających.

Więcej w języku angielskim na stronie CoARA.