Poszukujcie zawsze prawdy

Zdjęcie kolorowe. Mężczyzna w średnim wieku, w okularach ubrany w płaszcz z gronostajów i biret stoi w drzwiach gabinetu

Wystąpienie JM Rektora SGH na inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Dostojni Goście!
Droga Rodzino SGH!

Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień ten jest ważny dla naszej wspólnoty z jeszcze jednego powodu – oto rozpoczynamy obchody jubileuszu SGH. Dokładnie 115 lat temu – 13 października 1906 r. – miała miejsce pierwsza inauguracja Prywatnych Kursów Handlowych Męskich, które zapoczątkowały wspaniałą historię naszej uczelni. Wykład inauguracyjny na temat doktryn ekonomicznych wygłosił wówczas Jan Kucharzewski – późniejszy szef pierwszej Rady Ministrów Królestwa Polskiego, działającej na przełomie 1917 i 1918 r. Ze względu na pandemię nie mogliśmy obchodzić jubileuszu w minionym roku akademickim, dlatego zdecydowaliśmy o przeniesieniu obchodów na najbliższe miesiące. Cieszę się, że możemy dziś spotkać się i wspólnie świętować.

Serdecznie witam studentów i doktorantów pierwszego roku, którzy dziś dołączają do naszej wspólnoty – wspólnoty ludzi twórczych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i przedsiębiorczych. Wybrali Państwo miejsce, w którym rozwijanie osobistych talentów i pasji naukowych jest jedną z podstawowych wartości. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na wsparcie całej naszej społeczności, szczególnie nauczycieli akademickich, których celem jest dzielenie się z Państwem wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. 

Niezmiernie miło mi powitać studentów i doktorantów starszych lat, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz absolwentów naszej uczelni. Szczególnie serdecznie witam naszych emerytowanych pracowników – cieszę się, że utrzymują Państwo z nami stały kontakt i włączają się aktywnie w życie uczelni. Witam również przedstawicieli firm stowarzyszonych w Klubie Partnerów SGH – współpraca z Państwem stanowi cenny wkład w rozwój naszej Alma Mater. 

Całej wspólnocie akademickiej SGH składam specjalne podziękowania za wytężoną pracę i zaangażowanie w rozwijanie naszej działalności, zwłaszcza w niełatwym dla nas wszystkich czasie pandemii. Dziękuję za Państwa udział we wspólnym doskonaleniu naszej organizacji, za konstruktywne uwagi czy propozycje zmian – zawsze mam Państwa głosy na uwadze przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Wyrazy podziękowania należą się Państwu za troskę o utrzymanie wysokiej jakości kształcenia, a także za wprowadzanie w życie rekomendacji wypracowanych podczas obrad okrągłego stołu do spraw dydaktyki. Dziękuję również za pełne zaangażowanie w przygotowanie do ewaluacji dyscyplin naukowych. Wierzę, że ten wspólny wysiłek przyniesie trwałe owoce.

Zdjecie kolorowe. Zgromadzenie osób podczas oficjalnej uroczystości

Nie tak dawno mówiłem, że misja uczelni wyższych jest spełniona wtedy, kiedy prowadzone w nich badania przynoszą korzyść w postaci postępu gospodarczego i społecznego. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest to zasada określająca zarówno sposób działania, jak i cel. Kształtując studentów, prowadząc działalność naukową, chcemy brać czynny udział w rozwoju społecznym i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; chcemy przyjąć rolę wiodącego partnera najważniejszych inicjatyw o strategicznym znaczeniu dla Polski i Europy; chcemy kształtować partnerskie relacje z podmiotami krajowego i międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego. Obrana przez nas droga jest w pełni zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności nauki, którą uczyniliśmy jednym z najważniejszych elementów Strategii SGH na lata 2022–2032. Strategia ta wyznacza nasze kierunki działania. Wiemy, dokąd i w jaki sposób ma płynąć ta piękna fregata, która w naszym godle symbolizuje uczelnię. Obecnie przygotowujemy się do realizacji strategii, opracowując plany operacyjne. Dziękuję całej społeczności SGH za aktywny udział w jej tworzeniu i bardzo proszę wszystkich o czynne włączenie się w jej realizację. 

Społeczna odpowiedzialność nie jest dla nas modnym sposobem promocji czy obecności w przestrzeni publicznej, ale prawdziwym zobowiązaniem. Znajdujemy się w momencie dziejowym, który wymaga od ośrodków akademickich szczególnego zaangażowania w kształtowanie u studentów przywódczych postaw, ale i świata przyszłości opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Turbulentna rzeczywistość – zmiany klimatyczne, społeczne i ekonomiczne – wymaga od środowiska akademickiego aktywnego udziału w procesie tworzenia innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Tym bardziej cieszę się, że opracowaliśmy i wdrażamy naszą strategię społecznej odpowiedzialności jako jeden z filarów strategii rozwoju SGH. 

W SGH dbamy nie tylko o interes ekonomiczny uczelni, ale także o korzyści dla pracowników, studentów, doktorantów, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Dlatego zleciliśmy audyt uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zdefiniowaliśmy wskaźniki monitorowania i raportowania w tym obszarze. Za podstawę analizy przyjęto aspekty społeczno-środowiskowe międzynarodowych uznanych standardów. Za słowami podążają działania, także w obszarze naszych inwestycji – z wielką troską o klimat zostało zaprojektowane Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, które powstanie przy ulicy Batorego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym budynek ten będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Z radością informuję, że we wrześniu została podpisana umowa z firmą ERBUD, generalnym wykonawcą, który zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w ciągu 24 miesięcy. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt za wytężoną pracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do dr. Marcina Dąbrowskiego – kanclerza SGH.

Dbamy także o respektowanie wartości SGH zawartych w Kodeksie etyki pracowników SGH – ważnym wydarzeniem tego roku akademickiego były dla nas wybory powszechne rzecznika etyki SGH. Powołałem również pełnomocnika ds. współpracy z Unią Europejską. Posiadanie przez Polskę statusu pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej jest dla nas fundamentalną i nienaruszalną wartością. Dlatego nie tylko w większym stopniu będziemy propagować wiedzę o Unii Europejskiej, ale także zacieśniać współpracę z jej instytucjami.

Chciałbym również podzielić się z Państwem wspaniałą wiadomością. Z największą przyjemnością informuję, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała prestiżową akredytację EQUIS. To najważniejsza międzynarodowa akredytacja dla szkół biznesu i zarządzania. Na całym świecie posiada ją jedynie 200 ośrodków akademickich, w tym sześć z Europy Środkowo-Wschodniej, z czego trzy – licząc nas – z Polski. 
Jesteśmy niezwykle radzi, że mogliśmy dołączyć do tak zacnego grona. To były lata wytężonej pracy, bardzo korzystne dla naszej uczelni, bo przygotowując się do akredytacji, doskonaliliśmy naszą organizację. Dziękuję całej społeczności i wszystkim przyjaciołom naszej uczelni za pomoc w jej uzyskaniu – w pracę było zaangażowanych blisko 150 osób. Szczególne podziękowania składam na ręce prorektora prof. Jacka Prokopa i prof. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego, którzy odpowiadali za przeprowadzenie procesu akredytacyjnego. Musimy jednak pamiętać, że otrzymana akredytacja nie jest dana raz na zawsze. Za trzy lata będziemy musieli potwierdzić naszą jakość w procesie reakredytacji. To poważne zobowiązanie dla nas wszystkich. Ufam jednak, że dzięki wspólnej pracy na rzecz naszej Alma Mater ponownie odniesiemy sukces. 

Cieszę się, widząc Państwa na dzisiejszej uroczystości. Mam nadzieję, że przyniesie ona Państwu wiele radości i miłych wrażeń. Życzę dobrego i zdrowego nowego roku akademickiego i przypominam, żebyśmy wspólnie troszczyli się o nasze zdrowie. Wiem, że decyzja o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 jest kwestią osobistego wyboru. Jednak bezpieczeństwo nas wszystkich w dużej mierze zależy właśnie od tych indywidualnie podejmowanych decyzji. Jeśli nie ma medycznych przeciwskazań, serdecznie zachęcam Państwa do zaszczepienia się. Przyjęcie szczepionki ma jeszcze jeden, bardzo ważny wymiar – naszą powinnością, jako przedstawicieli środowiska akademickiego, jest budowanie zaufania do osiągnięć nauki, co przyczynia się do kształtowania racjonalnych postaw społecznych. Mam również wielką prośbę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, wprowadzonych na terenie SGH.

Na koniec chciałbym jeszcze raz zwrócić się do nowych studentów i doktorantów. 
Moi Drodzy! Poszukujcie zawsze prawdy opartej na rzetelnych badaniach, a nie na domysłach i opiniach. Postępujcie uczciwie i szanujcie innych. To są podstawowe wartości SGH. Na sztandarze Liceum im. S. Sempołowskiej w Warszawie, do którego uczęszczałem, widnieje napis: „Twą wartością czyny Twoje”. Jestem przekonany, że dewiza ta jest ponadczasowa i wszyscy powinniśmy wziąć ją sobie do serca. Osiąganie celów jest bardzo ważne, ale równie ważny jest sposób, w jaki się tego dokonuje. Czasami sama droga jest ważniejsza niż cel. Życzę Państwu, żebyście czuli się w rodzinie SGH jak najlepiej – rozwijajcie swoje pasje i spełniajcie marzenia.   

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie