Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – grudzień 2023

kask wiszący na haku w hali fabrycznej

Sezonowe pogorszenie się koniunktury w końcu roku: w grudniu wskaźnik koniunktury (IRGIND) zmniejszył swoją wartość o 2,9 pkt, do wysokości -6,8 pkt, o 8,6 pkt więcej niż przed rokiem. O pogorszeniu się koniunktury informują zakłady prywatne i publiczne. 

Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -7,4 pkt, o 9,8 pkt mniej niż przed miesiącem, lecz o 6,9 pkt więcej niż rok temu. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zmalała o 6,3 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 2,8 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 36,1 pkt. Pogorszenie się koniunktury ma charakter sezonowy i choć ankietowani nie przewidują jej poprawy w nadchodzących miesiącach, należy spodziewać się, że tendencja wzrostowa, którą obserwujemy od ok. roku, utrzyma się.

W przekroju wg głównych grup produktowych pogorszenie się koniunktury w grudniu odnotowali producenci półproduktów (spadek wartości IRGIND o 2,3 pkt) i dóbr inwestycyjnych (o 5,1 pkt). Poprawę odnotowali producenci trwałych (o 2,1 pkt) i nietrwałych (o 1,1 pkt) dóbr konsumpcyjnych. W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury odnotowały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające od 251 do 500 osób i ponad 500 pracowników. Wartości wskaźnika dla obu tych grup producentów obniżyły się o 10,7 i 33,4 pkt, odpowiednio. 

Koniunktura pogorszyła się w makroregionach: południowym (o 8,1 pkt), południowo-zachodnim (o 35,7 pkt), północno-zachodnim (o 19,7 pkt) i w województwie mazowieckim (o 3,9 pkt). 
Odnotowano spadek – w porównaniu z listopadem – wielkości produkcji, zamówień ogółem i eksportowych oraz zatrudnienia. Zwiększył się poziom zapasów i cen wyrobów gotowych. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszyła się. Mimo to producenci oceniają, że ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce zmierza ku poprawie w najbliższym okresie.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Grudzień 2023 (Badanie okresowe nr 423)