Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH na tle siedzeń w auli głównej - zdjęcie kolorowe

O strategii rozwoju SGH na lata 2022–2032

28 kwietnia Senat SGH przyjął uchwałę w sprawie strategii rozwoju uczelni na lata 2022–2032. Przyjęcie tego dokumentu jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej intensywnej żmudnej pracy wielu osób, ale przede wszystkim początkiem długiej drogi.

Punktem wyjścia dla strategii rozwoju SGH był szeroko zakrojony program prac analityczno-diagnostycznych. Jego rezultatem były dwa dokumenty: „Misja” oraz „Wytyczne do wizji i strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2019-2030”. Dzięki nim możliwe było wyznaczenie priorytetów dla najważniejszych obszarów działania uczelni. I tak zobowiązaniami i celami strategicznymi są: nauka, dydaktyka, relacje z otoczeniem i zarządzanie uczelnią. Z nimi bezpośrednio łączą się cztery aspekty przekrojowe: umiędzynarodowienie, transformacja cyfrowa, społeczna odpowiedzialność i współpraca z absolwentami.

Dobra strategia jest projektem otwartym, podążającym za zmieniającą się rzeczywistością społeczną i gospodarczą. Mamy tego pełną świadomość, dlatego z biegiem czasu i wydarzeń będziemy wprowadzali do niej niezbędne zmiany. Nasza strategia nie będzie tylko dokumentem, martwym zapisem, ale tym, co będzie porządkowało nasze działania i nadawało im jak najbardziej konkretny cel. W tym miejscu zobowiązuję się wraz z moim zespołem, że już od stycznia 2022 r., po zakończeniu prac przygotowawczych, przystąpimy do realizacji zadań, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe dziesięć lat. Co roku będziemy składali raport z ich realizacji. Zapraszam całą społeczność SGH do wspólnego wprowadzania strategii w życie.

Ostatnie dwa miesiące prac nad strategią były nadzwyczaj intensywne. Wraz zespołem odbyliśmy 17 spotkań, m.in. z: Radą Uczelni, pracownikami kolegiów, CNJO, CWFiS, kierownikami komórek organizacyjnych administracji, prezesami związków zawodowych, Radą Doktorantów, Radą Samorządu Studentów, prezesami stowarzyszeń absolwenckich, Klubem Partnerów SGH. Wzięło w nich udział ponad 600 osób. Bardzo się cieszę, że mogłem przedyskutować projekt strategii również w gronie byłych rektorów uczelni.

Za tę wspaniałą pracę i wysiłek włożony w rozwój naszej Alma Mater serdecznie wszystkim dziękuję. Szczególne podziękowania składam na ręce prof. Sylwestra Gregorczyka, który był odpowiedzialny za przygotowanie projektu strategii, kanclerza dr. Marcina Dąbrowskiego oraz prorektorów czuwających nad pracami nie tylko w swoich obszarach, ale także całościowo. Składam również wyrazy wdzięczności za bardzo cenne uwagi dziekanom kolegiów, studiów i Szkoły Doktorskiej. Podziękowania kieruję też do członków Rady Uczelni, Związków Zawodowych, samorządów studentów i doktorantów. Serdecznie dziękuję senatorom SGH, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu strategii.
Jak powszechnie wiadomo, symbolem SGH jest fregata. Jestem przekonany, że dzięki strategii ta piękna fregata, jaką jest nasza uczelnia, będzie sprawnie i spokojnie nawigowała ku obranemu celowi.