Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej

widok oświetlonego miasta

18 listopada br.  odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej” organizowana przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem wydarzenia było upowszechnianie wiedzy i zainicjowanie ogólnopolskiej dyskusji na temat problemów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w erze gospodarki cyfrowej.

Do celów szczegółowych konferencji należały: prezentacja wyników badań realizowanych w Kolegium w latach 2019-2022 pt. „Przedsiębiorstwo wobec wymogów zrównoważonego rozwoju”, wymiana doświadczeń w polskim środowisku naukowym oraz poszukiwanie wspólnych płaszczyzn badawczych w kontekście powyższej tematyki. Wizją organizatorów jest dążenie w dłuższej perspektywie do utworzenia międzyuczelnianej sieci badawczej.

Konferencję otworzył rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, który podkreślał wagę tematyki i znaczenie wydarzenia dla budowania społeczności, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Dziekan Kolegium, dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH, podkreślił istotną rolę konferencji dla Kolegium, jako podsumowania dotychczasowych badań statutowych i przygotowania do planowanych projektów. Przedstawił strategię badawczą na przyszłość „Przedsiębiorstwo w warunkach zmian technologicznych oraz wymogów zrównoważonego rozwoju”.

Pierwszy panel otworzył i moderował prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który podziękował zgromadzonym za tak liczny udział. Zakreślił historię zrównoważonego rozwoju i wprowadził w tematykę badań statutowych 2019-2021, zapraszając kierowników poszczególnych grup tematycznych do podzielenia się wynikami. Warto nadmienić, że owocem tych badań są liczne publikacje (szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych jednostek). Grupa tematyczna nr 1 prowadziła badania pod hasłem „Zrównoważony rozwój – współzależności mikro- i makroekonomiczne” pod kierownictwem prof. Sobieckiego. Na projekt składały się następujące zadania badawcze: zadanie badawcze 1 – "Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji. Przeobrażenia modelu w rzeczywistość" – kierownik dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH; zadanie badawcze 2 – "Własność a dostępność w optyce zrównoważonego rozwoju" – kierownik dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH; zadanie badawcze 3 – "Innowacje proekologiczne - mechanizmy powstawania i determinanty ich implementacji w przedsiębiorstwach w Polsce" – kierownik prof. dr hab. Krystyna Poznańska; zadanie badawcze 4 – "Regulacyjna rola prawa sprzyjającego spełnianiu przez przedsiębiorstwa wymogów zrównoważonego rozwoju" – kierownik dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH; zadanie badawcze 5 – "Struktura i dynamika rynku energii jako determinanty zrównoważonego rozwoju" – kierownik dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH; zadanie badawcze 6 – "Ekologiczne podejście do tworzenia łańcucha wartości" – pod kierownictwem dr inż. Łukasz Marzantowicza, który wygłosił prezentację w ramach panelu pierwszego.

kilka osób rozmawia ze sobą poprzez wideokonferencję; każda osoba jest w oddzielnym pomieszczeniu

Dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH, zaprezentowała badania grupy tematycznej nr 2, które przebiegały pod hasłem „Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju”. Składały się na nie następujące zadania: zadanie badawcze 1 –  "Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju" – kierownik dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH; zadanie badawcze 2 –  "Społeczna odpowiedzialność biznesu w XXI wieku" – kierownik dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH; zadanie badawcze 3 –  "Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego rozwoju" –  kierownik dr hab. Jan Klimek, prof. SGH.

Trzecią grupą tematyczną była grupa realizująca badania pt. "Finansowe i inwestycyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw" pod kierownictwem prof. Gabriela Główki, który wprowadził uczestników w tematykę badań. Na tę grupę tematyczną składały się następujące zadania badawcze: zadanie badawcze 1 – "Inwestycje a zrównoważony rozwój" –  kierownik dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH; zadanie badawcze 2 – "Ryzyko pomijania wymogów zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw" –  kierownik dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH; zadanie badawcze 3 –  "Rola rachunkowości zarządczej w raportowaniu zrównoważonego rozwoju" –  kierownik dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH; zadanie badawcze 4 –  "Restrukturyzacja i bankructwa przedsiębiorstw a wymogi zrównoważonego rozwoju" – kierownik dr hab. Paweł Dec.

Następnie zabrała głos prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, kierownik grupy tematycznej nr 4 – "Przestrzenne aspekty zrównoważonego rozwoju”. Do zadań składających się na badania w ramach tej grupy należały: zadanie badawcze 1 –  "Inteligentne specjalizacje regionów wobec wymogów zrównoważonego rozwoju" – kierownik prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska; zadanie badawcze 2 –  "Miasta w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju" – kierownik prof. dr hab. Marek Bryx.

Pierwszy panel konferencji zakończył się dyskusją uczestników. Duże zainteresowanie wzbudził wątek badań związany z samorządami i innowacjami. Poruszano też temat stopnia, w jakim przedsiębiorstwa rodzinne uświadamiają sobie kwestię zrównoważonego rozwoju, a także zagadnienia związane z presją na wdrażanie zrównoważonych praktyk.

Celem panelu drugiego było przedstawienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie polskich ośrodków badawczych. Najpierw zabrał głos dr hab. Maciej Komańda z Politechniki Opolskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Omówione zostały m.in. wyzwania wynikające z natury otoczenia przedsiębiorstwa (problematyka rozwoju przedsiębiorstw, modele biznesu), wymiar kulturowo-społeczny otoczenia przedsiębiorstwa, a także wyzwania otoczenia technologicznego – digitalizacja. Kolejną panelistką była dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego, która omówiła cele zrównoważonego rozwoju i zaprezentowała projekty krajowe w realizacji, m.in. związane z zachowaniami pracowników w kontekście dzielenia się wiedzą oraz metodami wspomagania decyzji wielokryterialnych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Kolejnym wątkiem były zakończone projekty krajowe, m.in. związane z rachunkowością proekologiczną i zielonym łańcuchem dostaw.

Następnie prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok zaprezentował ofertę Akademii Leona Koźmińskiego, wspominając o tym, że problematyka naukowa jest w przypadku omawianej tematyki powiązana z problematyką biznesową. Zaprezentowana została również oferta dydaktyczna w obszarze omawianym na konferencji i projekt badawczy związany ze zrównoważonymi finansami. Ważnym wątkiem okazało się pogranicze badań i aktywizmu. Inne zaprezentowane obszary badawcze dotyczyły startupów pozytywnego wpływu, modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego oraz sprawiedliwości klimatycznej. Dyskusja po prezentacjach dotyczyła m.in. zmian prawnych i wyzwań, jakie napotykają eksperci CSR w trakcie współpracy z zarządami przedsiębiorstw.

cztery osoby rozmawiają ze sobą z oddzielnych pomieszczeń poprzez wideokonferencję

Panel trzeci miał odmienną formułę – była to dyskusja ekspertów. Moderatorem była prodziekan KNOP prof. Poniatowska-Jaksch, a panelistami prof. dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr hab. Wojciech Cellary prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) i dr hab. Marek Jabłoński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Tematyka panelu była zróżnicowana, kwestie, które się pojawiły, dotyczyły m.in. specyfiki cyfryzacji i tego, w jaki sposób zdefiniować zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, jakie są wyzwania związane z  cyfryzacją zależnie od sektora, również w kontekście konieczności przeszkolenia kadr. Wskazywano na złożoność uwarunkowań współczesnego rynku oraz zmiany w zakresie świadomości ekologicznej. Ważnym wątkiem była kwestia braku równowagi, w tym kontekście pojawiły się pojęcia społecznej odpowiedzialności cyfrowej, kompetencji cyfrowych (oraz ich zróżnicowania między krajami i regionami), przyszłych wyzwań dla zarządów przedsiębiorstw oraz dla uczelni wyższych, znaczenia globalnej współpracy w kwestii zrównoważonego rozwoju.  Dyskusja wzbudziła spore zainteresowanie wśród uczestników.

Konferencję zakończyła przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH, podkreślając, że listopadowa konferencja przyczyni się do zacieśnienia współpracy między poszczególnymi jednostkami. Już teraz, w imieniu organizatorów zapraszamy do śledzenia strony Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Za jej pośrednictwem będziemy informować o kolejnych wydarzeniach związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju i prowadzonymi badaniami.