UN Week w SGH

ONZ

W dniach 18-22 października br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się UN Week – tydzień, którego celem było uczczenie Światowego Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Od czasu przyjęcia Agendy 2030, czyli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), mija sześć lat. Podczas UN Week podsumowano minione lata i przedstawiono działania, które zostały podjęte na rzecz realizacji SDG. Kompleksowość celów wymaga szerokiego zaangażowania i odpowiedzialnej współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, dlatego tak istotne jest przełożenie globalnych celów na grunt krajowy, regionalny i lokalny oraz uświadomienie znaczenia celów dla każdego człowieka czy sektora życia społecznego.

Z tej okazji polska filia największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes UN Global Compact Network Poland i stowarzyszenie United Nations Association Poland we współpracy z SGH zorganizowały serię debat, na których rozmawiano o różnych aspektach działalności ONZ w Polsce i na świecie, o misji, jaką realizują poszczególne oenzetowskie agendy, a także o tym, jakie są największe wyzwania w budowie zrównoważonej, inkluzywnej przyszłości.

18 października w Sali Kolumnowej w SGH odbyła się debata Edukacja klimatyczna istotna dla kompetencji przyszłości. W debacie klimatycznej położono szczególny nacisk na znaczenie edukacji w wyposażanie społeczeństwa w uniwersalne narzędzia przyszłości. W rozmowie poruszono kwestie przygotowania młodego pokolenia do zdobycia „zielonych kompetencji”, poszukiwania możliwości i rozwiązań kryzysu klimatycznego. Jednym z panelistów był JM Rektor SGH Piotr Wachowiak. Link do debaty.

19 października w Sali Kolumnowej z udziałem Rektora SGH odbył się kolejny panel dyskusyjny Jak skutecznie wdrażać strategie Diversity & Inclusion w firmach i na uczelniach? Paneliści rozmawiali o tym, jak budować kulturę D&I w firmach i na uczelniach, m. in. poprzez takie działania i zachowania jak: niedyskryminowanie odmienności, szacunek, tworzenie polityk wspierających wyrównywanie szans czy troska o osoby niepełnosprawne. Społeczeństwo, w tym przedstawiciele firm i studenci, muszą mieć poczucie otwartości, wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa – to jest właśnie kultura prawdziwie włączająca. Link do debaty.

Ostatnia debata Rozwój ekonomiczny i gospodarczy a hamulce rozwoju odbyła się 20 października w auli I budynku C SGH. Dla ONZ korupcja i będąca jej częścią szara strefa w gospodarce stanowi jeden z najpoważniejszych hamulców rozwoju. Na panelu ludzie nauki, biznesu i polityki poruszali problem korupcji, zarówno w Polsce jak i w Europie, rozważając wpływ szarej strefy na funkcjonowanie państw i gospodarki krajowej. Link do debaty.