Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Ogólnopolska konferencja naukowa „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z perspektywy koncepcji zasobowej”.

W konferencji, która została zorganizowana 20 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wzięli udział badacze reprezentujący trzynaście polskich ośrodków naukowych, a także przedstawiciele praktyki gospodarczej. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników projektów badawczych finansowanych ze środków na badania statutowe i realizowanych przez pracowników Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH oraz konfrontacja tych wyników z wnioskami naukowców reprezentujących czołowe ośrodki badawcze w Polsce i zajmujących się problematyką umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, otwartych innowacji oraz zastosowania internetu w procesie internacjonalizacji firm. Konferencja składała się z sesji wprowadzającej (pt. „Wkład podejścia zasobowego w rozwój nauk o zarządzaniu: perspektywy badawcze i wyzwania”) oraz czterech paneli tematycznych.

W czasie sesji wprowadzającej skupiono się na przedstawieniu znaczenia koncepcji zasobowej i jej rozwinięć dla wyjaśnienia zjawiska umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Blaski i cienie zasobowej teorii firmy) i prof. dr hab. Maria Romanowska z SGH (Zasobowe przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw).

Pierwszy panel poświęcony był znaczeniu otwartych innowacji w tworzeniu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw w świetle podejścia zasobowego. W ramach panelu rozważano m.in., jak w Polsce realizowany jest model otwartych innowacji (prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska, SGH), jakie znaczenie dla modeli biznesowych mają otwarte innowacje (dr Adam Dymitrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz jak kultura organizacyjna przedsiębiorstw może wspierać innowacyjność (prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Tematyka drugiego panelu ogniskowała się wokół znaczenia rozwoju internetu i technologii internetowych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Zaprezentowano wnioski z badań dotyczących m.in. zagranicznej ekspansji polskich sklepów internetowych (prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego), internetu jako czynnika wzrostu potencjału umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw (prof. dr hab. Andrzej Sznajder, SGH) czy uwarunkowań e-internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (prof. USz dr hab. Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński).

W ramach trzeciego panelu skupiono się na wyzwaniach w kontekście ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw z perspektywy zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa. Uczestnicy wysłuchali wniosków na temat m.in. procesów uczenia się przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (prof. SGH dr hab. Izabela Kowalik, SGH) czy międzynarodowych strategii marek z rynków wschodzących (prof. SGH dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, SGH).

Czwarty panel służył zaprezentowaniu wyników badań nad umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw prowadzonych przez młodych pracowników nauki. Tematy referatów to m.in. Kryptowaluty jako przykład innowacji w sferze finansowej (dr Kamil Decyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Mechanizmy pokonywania dystansu psychicznego w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw (dr Mariola Ciszewska-Mlinaric, Akademia Leona Koźmińskiego) czy Otwarte innowacje – perspektywa współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (dr Marcin Kardas, Uniwersytet Warszawski).

Wystąpienia wszystkich sesji i paneli wzbudziły duże zainteresowanie. Uczestnicy potwierdzili ważność poruszanych tematów oraz konieczność kontynuowania badań, a także wskazali kierunki na przyszłość.