Okrągły Stół Rekrutacji Studentów Zagranicznych w SGH

duża grupa osób obraduje przy stole w sali wykładowej

1 lipca 2024 r. w SGH, z inicjatywy dwóch organizacji zrzeszających pracowników administracji akademickiej: Forum Administracji Akademickiej i IROs Forum, odbyło się spotkanie robocze poświęcone rekrutacji studentów zagranicznych. 

Jest to proces złożony na wielu płaszczyznach. Różne są podstawy prawne rekrutacji, motywacja przyszłych studentów, ich znajomość języka wykładowego i możliwości jego przyswojenia. Na to wszystko nakłada się wielość instytucji regulujących ten proces i zań odpowiedzialnych. Obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a tam przynajmniej dwóch departamentów) są to: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (wizy, polityka migracyjna, weryfikacja kandydatów) i Ministerstwo Edukacji Narodowej (uznawalność świadectw zagranicznych), a pośrednio też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (student zagraniczny na rynku pracy). 

Do instytucji kształtujących politykę i przepisy w zakresie rekrutacji studentów zagranicznych i warunków ich studiowania doliczyć należy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (wielość programów stypendialnych, uznawalność dokumentów, poświadczenia), Fundację Rozwoju Systemów Edukacji (program Erasmus+), kuratoria, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (kierunki strategiczne działania uczelni) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (gromadzenie stosownych danych w POLon i RADon). Regulacja procesu rekrutacji studentów zagranicznych i efektywność jego przebiegu na uczelni jest zatem wynikiem oddziaływania kilku ośrodków decyzyjnych, które wymaga koordynacji i kompleksowego spojrzenia  na całość spraw związanych z tym procesem. 

Tę kompleksową perspektywę, jej złożoność, wzajemne zależności między regulacjami poszczególnych elementów procesu, a także implikacje, jakie decyzje rekrutacyjne (lub ich brak w odpowiednim czasie) rodzą dla planowania i organizowania działalności uczelni, przedstawili eksperci i praktycy z IROs Forum, Forum Administracji Akademickiej oraz SGH. Podczas spotkania udało się zebrać w jednym miejscu wszystkich głównych interesariuszy procesu rekrutacji studentów zagranicznych.  Sformułowane zostały pierwsze wnioski i postulaty dotyczące przepływu informacji między uczelniami a instytucjami państwa uczestniczącymi w procesie legalizacji wjazdu do Polski i pobytu, ujednolicania wytycznych i zasad uznawania uprawnień do podejmowania studiów, zasad finansowania procedur rekrutacyjnych, zasad zwalniania z opłat czy minimalnego poziomu znajomości języka. 

Mamy nadzieję, że nawiązany podczas obrad dialog będzie kontynuowany, a zarazem cieszymy się, że nasza uczelnia stała się ponownie gospodarzem wydarzenia o charakterze praktycznym, które ma doprowadzić do usprawnienia kolejnego procesu administracyjnego w szkolnictwie wyższym.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes Forum Administracji Akademickiej

Beata Mierzejewska, zastępca kanclerza