Międzynarodowa konferencja na temat zagadnień rachunkowych

31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues w Warszawie

W dniach 13–16 października odbyła się 31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues (31. APCIAI), zorganizowana przez SGH we współpracy z The Craig School of Business, California State University.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki z wielu państw, przede wszystkim z regionu Azji i Pacyfiku (w tym: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Australii, Nowej Zelandii i in.), a także z krajów europejskich (w tym: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii), środowiska biznesu oraz instytucji rządowych (m.in. Ministerstwa Finansów) i profesjonalnych stowarzyszeń zawodowych (w tym: PTE, SKwP, PIBR, ACCA, CIMA).

Konferencja Azji i Pacyfiku na temat międzynarodowych zagadnień rachunkowych (APCIAI) została zainicjowana w październiku 1989 r. przez dr Aliego A. Peyvandi i dr Benjamina Y. Tai, profesorów rachunkowości z The Craig School of Business, California State University we Fresno, USA. Od początku głównym celem konferencji było stworzenie międzynarodowego forum do podejmowania naukowych dyskusji i konfrontacji praktycznych, mających na celu rozpoznawanie w wymiarze międzynarodowym, początkowo w różnych krajach tego regionu, a z czasem w wymiarze globalnym, zagadnień ważnych dla systemu informacyjnego rachunkowości i jego wykorzystania w finansach i zarządzaniu. W ciągu kolejnych lat to cykliczne wydarzenie organizowane było w różnych miejscach na świecie. Gospodarzami konferencji byli: Fresno, California, USA (1989), Vancouver, Canada (1990), Honolulu, Hawaii, USA (1991), Dunedin, New Zealand (1992), Mexico City, Mexico (1993), Taipei, Taiwan (1994), Seoul, Korea (1995), Vancouver, Canada (1996), Bangkok, Thailand (1997), Maui, Hawaii (1998), Melbourne, Australia (1999), Beijing, China (2000), Rio de Janeiro, Brazil (2001), Los Angeles, California, USA (2002), Bangkok, Thailand (2003), Seoul, Korea (2004), Wellington, New Zealand (2005), Maui, Hawaii, USA (2006), Kuala Lumpur, Malaysia (2007), Paris, France (2008), Las Vegas, Nevada, USA (2009), Gold Coast, Australia (2010), Beijing, China (2011), Maui, Hawaii, USA (2012), Bali, Indonesia (2013), Taipei, Taiwan (2014), Gold Coast, Australia (2015), Maui Hawaii (2016), Kuala, Lumpur, Malaysia (2017), and San Francisco, California, USA (2018). W zeszłorocznej konferencji w San Francisco uczestniczyli przedstawiciele 20 krajów.

Obecnie APCIAI jest jedną z najbardziej uznanych na świecie konferencji z obszaru rachunkowości, finansów i zarządzania.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji było: Virtual Solutions for Digital Economy: Accounting & Beyond. Problem ten podjęto ze względu na jego aktualność wynikającą z globalizacji gospodarki i umiędzynarodowienia standardów obrotu gospodarczego, które sprawiają, że urzeczywistnieniu ulega idea digitalizacji obrotu gospodarczego, zarówno na etapie decyzyjnym, realizacji i rejestracji działań biznesowych, jak i samej treści i formy przedmiotu obrotu.

Warszawska APCIAI była szczególna z tego powodu, że odbyła się w okresie niepowtarzalnym w historii Polski, tj. w 30. rocznicę zapoczątkowania przemian gospodarczych oraz w pierwszym roku kolejnego stulecia niepodległości. O wyjątkowości tegorocznej APCIAI niech świadczy dodatkowo fakt, iż na trzydzieści edycji tylko dwa razy konferencja miała miejsce poza państwami z regionu Azji i Pacyfiku: w 2001 roku w Rio de Janeiro, z 400 uczestnikami i w 2008 roku w Paryżu, z 300 uczestnikami.

To, że w bieżącym roku APCIAI miała miejsce w Warszawie i była organizowana przez SGH, jest dla Polski i SGH dużym wyróżnieniem międzynarodowym. Oceniamy, iż ten fakt ma znaczenie prestiżowe dla wszystkich instytucji, które uczestniczyły, w różnym charakterze, w tym wydarzeniu. Jest ono tym większe, że kolejnych edycji tej konferencji w Europie już się nie przywiduje.

SGH, jako organizatorowi zależało na tym, aby konferencję wykorzystać jako platformę dla promowania Polski, w sposób najlepszy z możliwych na tego typu wydarzeniach, w tym poprzez zaprezentowanie dorobku naukowego polskich pracowników nauki oraz profili instytucji i przedsiębiorstw ważnych dla polskiej gospodarki.

W tegorocznej konferencji 31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues w Warszawie udział wzięło blisko 200 uczestników z całego świata.

Konferencja obejmowała różne formy wymiany myśli i wyników badań, w czasie sesji plenarnej krótkie wystąpienia, wykłady wprowadzające, debatę oksfordzką i apel. Po sesji plenarnej miały miejsce naukowe sesje równoległe, sesja posterowa i warsztaty. Ważnym jej elementem była również sama formuła organizacyjna, która sprzyjała dyskusjom, wymianie poglądów, nawiązywaniu nowych relacji naukowych i rozwijaniu współpracy międzynarodowej.

Konferencję uświetnili swoją obecnością i wystąpieniami, nie tylko gospodarze, władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w osobach profesorów: Marka Rockiego (rektor), Jacka Prokopa (prorektor), Krzysztofa Kozłowskiego (prorektor), Hanny Godlewskiej-Majkowskiej (prorektor), Ryszarda Bartkowiak (dziekan) i dr. Ali Peyvandi z California State University. Krótkie merytoryczne wystąpienie przedstawiła dyrektor Departamentu Rachunkowości i Audytu w Ministerstwie Finansów – Justyna Adamczyk oraz prezydent (do czerwca 2019 r.) Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów – Bodo Richardt. Obydwa wystąpienia dotyczyły kwestii ważnych dla dalszego rozwoju systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie, w tym kwestii kompetencji, których oczekuje nowe, coraz intensywniej cyfrowe środowisko prowadzenia biznesów.

Ważną częścią sesji plenarnej były dwa wykłady wprowadzające (tzw. Keynote Speeches). Wygłoszone one zostały przez: prof. Paula H. Dembinskiego, dr h.c. SGH w Warszawie, dyrektora Observatoire de la Finance w Szwajcarii na temat: What is the place for ethics in digital economy? oraz dr. Marka Dietla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na temat: New technology in finance – case of Warsaw Stock Exchange. Obydwa wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i sprowokowały żywe dyskusje wokół zaprezentowanych problemów.

Oryginalną propozycją programową, wprowadzoną po raz pierwszy w historii tej konferencji (staraniem prof. Anny Karmańskiej), była tzw. Debata Oxfordzka. Odbyła się ona wokół tezy przewodniej: Virtual Solutions in digital economy will cause more financial turbulence. Debatę poprowadził dziennikarz specjalizujący się w tej formie dyskusji – Grzegorz Nawrocki. Debata odbyła się z udziałem bardzo starannie dobranego i jednocześnie znakomicie profesjonalnego grona dyskutantów Vikasa Aggarvala, Regional Head, Policy – Emerging Markets, ACCA (UK), Przemysława Mencla, FMCA, CGMA, Group CFO, Etrose Holding Grupa Raisead (Polska), dr. Mikołaja Pindelskiego, przewodniczącego Komitetu Sterującego PRME (Principles for Responsible Management Education), pracownika Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (Polska), Beaty Sety, Global Operation Managera w Signify (Polska), Agnieszki Stachniak, wicedyrektora Departamentu Rachunkowości i Audytu w Ministerstwie Finansów (Polska), dr. Michała Kaczmarskiego, prezesa zarządu w Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, adiunkta w Instytucie Rachunkowości SGH (Polska). Forma debaty spełniła w 100% oczekiwania zarówno co do kwestii merytorycznych, dynamiki dyskusji, jak i zaangażowania jej obserwatorów. Debata przyjęta była przez uczestników konferencji z ogromnym uznaniem.

Dużą innowacją programową było również ogłoszenie apelu o tworzenie ram etyki globalnej (an Appeal for the Global Ethics Framework) oraz przedstawienie narzędzia służącego samoocenie etycznej (a Tool-Kit for Ethics Self-Assessment (ESA)), odnoszących się do kwestii etyki w działalności gospodarczej. Inicjatorem apelu i autorem koncepcji narzędzia ESA jest prof. dr hab. Anna Karmańska, dyrektor Instytutu Rachunkowości SGH. Jej zdaniem ESA jest wyrażeniem stanowiska instytucji wspomagających pracę nad tą inicjatywą (SGH, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP) oraz wielu osób które solidaryzują się z treścią tego apelu oraz są konstruktywne w działaniu na polu etyki. ESA obejmuje siedem – ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą (ekonomii, zarządzaniu, finansach, rachunkowości) i jednocześnie świadomego współistnienia w społeczeństwie homo socio-economicusa. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę pozwalającą na stworzenie obrazu graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń w zakresie etyki. Służy wyłącznie osobie z tego narzędzia korzystającej. Praca nad tym fragmentem programu konferencji trwała ponad rok, ale zarówno apel (podpisywany indywidualnie przez uczestników konferencji), jak i narzędzie ESA (zainagurowane tuż po ogłoszeniu apelu) przyjęte zostały przez wszystkich uczestników z uznaniem i wyrazami gotowości wspierania przedstawionej inicjatywy działaniami w swoich krajach. W ten sposób cel apelu i ESA, powstałe całkowicie w Polsce, w SGH, zaistniały w wymiarze globalnym z dużą szansą bycia inicjatywą żywą, a nie tylko deklaratywną. (ESA dostępna jest dla każdego pod linkiem www.esa.sgh.waw.pl).

Typową formułą konferencyjnej pracy naukowej skoncentrowanej na wyselekcjonowanych obszarach badań naukowych były sesje równoległe. W ich czasie (28 sesji) zaprezentowano łącznie 83 artykuły naukowe odnoszące się do pogrupowanych tematycznie zagadnień, w tym m.in. z obszarów: rynku kapitałowego, audytu, rachunkowości finansowej i zarządczej, społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji w obszarze rachunkowości i finansów, zarządzania wynikami, międzynarodowych zagadnień biznesowych. Pewnym novum – w porównaniu do dotychczasowych formuł tej konferencji była sesja posterowa, w czasie której autorzy przedstawili 16 ciekawych problemów badawczych z szeroko rozumianego biznesu, zarządzania, finansów i rachunkowości.

Ważną częścią programową konferencji były 3 warsztaty tematyczne: Warsztat 1 International Business Communication Standards (IBCS®) as a concept for unified visual notations of management reports, presentations and dashboards, Warsztat 2 Virtual Compliance Officer in Digital Economy, Warsztat 3 CIMA Money Talks, „New Technologies and the Future of Finance”. Ostatni z wymienionych warsztatów odbył się w sali notowań w budynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wszystkie warsztaty silnie związane były z tematem przewodnim konferencji i cieszyły się dużym zainteresowaniem jej uczestników.

Konferencja (więcej patrz: www.apconference.org) spotkała się z niezwykle pozytywnym przyjęciem. Uczestnicy, a szczególnie goście przybyli z zagranicy – z regionu Azji i Pacyfiku, byli bardzo zadowoleni z wydarzenia, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako gospodarz wydarzenia, otrzymała wiele pochwał, podziękowań i ciepłych słów zarówno ze strony głównego inicjatora konferencji APCIAI – dr. Aliego Peyvandi, profesora rachunkowości w The Craig School of Business, California State University we Fresno (USA) oraz przewodniczącego Rady Naukowej konferencji APCIAI, jak też i innych członków Conference Advisory Committee oraz uczestników wydarzenia.

Od strony organizacyjnej goście przybyli na konferencję wyrażali uznanie dla zapewnionych warunków zakwaterowania i wyżywienia, możliwości lokalowych dla prowadzenia obrad i dyskusji, a także oprawy kulturalnej wydarzenia (w tym przyjęcia powitalnego oraz uroczystej kolacji uświetnionej recitalem utworów F. Chopina w wykonaniu pianistki Thuy Melissy Dao, występem Zespołu Pieśni i Tańca SGH, który ujął wszystkich tańcami polskimi w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego i – na koniec – wspólnym odtańczeniem poloneza.

W tym miejscu pragniemy podziękować pracownikom SGH, którzy udzielili nam wsparcia w czasie przygotowań do tego wydarzenia. Przekazujemy podziękowania także kolegom i koleżankom z Instytutu Rachunkowości i naszym studentom ze Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości, którzy zaangażowali się w jego realizację.

Komitet organizacyjny konferencji:
prof. dr hab. Anna Karmańska (przewodnicząca), dr Katarzyna Bareja, dr Magdalena Giedroyć, dr Katarzyna Klimczak, dr Małgorzata Mierzejewska