Debata PECSA 2018

EU values and member states – between unity and diversity: migration context.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 21 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa PECSA Roundtable Debate 2018 pt. „EU values and member states – between unity and diversity: migration context”. Była to druga edycja debaty panelowej wpisującej się w projekt EUSHARE – „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Debata została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem debaty było stworzenie przestrzeni do inter- i multidyscyplinarnej wymiany poglądów na temat roli wartości europejskich w procesie współpracy państw członkowskich w ramach UE. Uczestnicy debaty, w szczególności reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie, towarzystwa naukowe i organizacje pozarządowe, próbowali ocenić na przykładzie podejścia do kryzysu migracyjnego państw członkowskich i samej UE, w jakim stopniu wartości wyrażone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowią normatywne zobowiązanie nałożone na członków UE, a w jakim są jedynie indykatywnymi dyrektywami działania, pozbawionymi przymiotu operatywności.

Powitania gości dokonała prof. Ewa Latoszek (PECSA/SGH w Warszawie) oraz Piotr Womela (Fundacja Konrada Adenauera w Polsce). Następnie wykład otwierający pt. Migration: What is Apple of Discord There? wygłosił prof. Vasile Cucerescu (ECSA Moldova).

Pierwszy panel pt. „The European Union of the 21st century – in search of a European identity in times of migrant crisis?” moderowany był przez dr Aleksandrę Szczerbę-Zawadę (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim/Uniwersytet Aldo Moro w Bari). Wystąpili w nim następujący prelegenci: dr Olga Barburska (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) z referatem zatytułowanym Impact of the EU Migrant Crisis on European Values and the Finalité Politique of the European Union, dr Valeria Di Comite (Uniwersytet Aldo Moro w Bari), która przedstawiła problematykę migracyjną pt. Migrant Crisis: Family Reunification and Child’s Best Interest oraz dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas oraz Institucioni i Arsimit Universitar w Albanii) z prezentacją pt. The FTFs Phenomenon: Terrorist Motivations. Momentem kończącym panel była sesja pytań i odpowiedzi prelegentek.

Moderatorem drugiego panelu pt. „Sovereignty or solidarity? Member States in the face of the migration challenges of European integration” była dr Anna Masłoń-Oracz (SGH w Warszawie/CEWSE/PECSA). W trakcie tego panelu referat pt. Migration from Sub-Saharan Africa’s Countries to the EU Member States: Do the Prospects for Better Economic Well-Being Matter? przedstawiła dr Eva Kovářová (VŠB–Technical University of Ostrava). Dr Jolanta Szymańska (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych/UJK) w swoim referacie próbowała odpowiedzieć na pytanie Schengen and Solidarity – How to Rebuild Mutual Trust between the Members. Problematykę procesów integracyjnych w kontekście zasady solidarności kontynuował dr Martin Dahl (Chernivtsi National University, Ukraina oraz Uniwersytet Łazarskiego). Dr Marcus Engler (Osnabrück University and Institute for Migration Research and Intercultural Studies, Niemcy) zamknął panel wystąpieniem pt. Asylum-Policies in the EU: Between Sovereignty and Solidarity. A View from Germany. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem publiczności.

W podsumowaniu konferencji prof. Vasile Cucerescu zwrócił uwagę na złożoność tytułowej kwestii, która nie pozwala na stworzenie uniwersalnego rozwiązania wyzwań migracyjnych stojących przed UE i państwami członkowskimi. Konferencję zamknęła dr Aleksandra Szczerba-Zawada, która podziękowała wszystkim zebranym za udział w debacie.